جرم ناموسی چیست؟

ھدف از خشونت و ظلم مرتبط با ناموس، حفظ نورم ھا و ارزشھای جمعی در مورد مفاھیمی مانند
ناموس، بی ناموسی، شرم و بی شرمی است. در این زمینھھا، ناموس یا غیرت نشان دھندۀ ارزش و
حق احترام ھر فرد است.

در زمینۀ ناموس، ناموس یک مرد با تلاش او در کنترول بدن، برخورد و رفتار جنسی زنان مرتبط
تعیین می شود. اگر یک زن از نزدیکان نورم ھا و ارزش ھای ناموسی گروه آن مرد را زیر پا
بگذارد، باعث آبروریزی آن مرد می شود. ھدف از خشونت و ستم زیر نام ناموس، حفظ یا
بازگرداندن ناموس زیر سؤال رفتھ یا نقض شده است. این گروه ممکن متشکل از خانواده،
خویشاوندان، قبیلھ یا گروه دیگری با ماھیت مشابھ باشد.

مفھوم ناموس

در بسیاری از زمینھ ھا، ناموس بھ عنوان یک چیز مثبت در نظر گرفتھ می شود. جوامع فردگرا
ناموس را با خصوصیات مانند صداقت، شرافت و انصاف مربوط می دانند. این خصوصیات است کھ
ھمھ اعضای جامعھ آنرا داشتھ میتوانند. از ھمینرو، در جوامع فردگرا ھر کس ناموس یا شرافت
داشتھ میتواند. اما در جوامع جمع گرا، فقط مردھا صاحب ناموس استند. بر اساس باورھای جوامع
اینگونھ زنان باید بسیار حیا داشتھ باشد و بدن ھای شانرا عریان نسازد تا ناموس و یا غیرت مردھا
حفظ باشد. یا بھ عبارت دیگر، شرم با فرھنگ ناموس و یا غیرت گره خورده است.

نورم ھای فرھنگ ناموسی

نورم ھای ناموسی ھمچنان شامل این تصور است کھ نام و شھرت خانواده بھ رفتار واقعی یا ادعایی
اعضای زن خانواده بستگی دارد، یعنی اینکھ تا چھ حد بھ آنچھ مطابق با خواستھ ھای فرھنگ
ناموسی رایج یا باکرگی و پاکدامنی قابل قبول است، پایبند استند. از دختران و زنان مجرد توقع میرود
کھ قبل از انجام فعالیت جنسی تا زمان ازدواج صبر کنند، و ھمچنان از دختران و زنان متاھل انتظار
می رود کھ از روابط جنسی خارج از جدا ازدواج اجتناب کنند.

احساس میکنم کھ زندانی ھستم. یک دوست پسر داشتم کھ او را بسیار زیاد دوست داشتم. آنھا ھمھ
زندگی مرا برباد ساختند. او دیگر ھرگز نخواھم دید.

Save the Children ھر چیزی کھ من نمیتوانم، مطابق گزارش (مصئونیت کودکان)

کنترل و اقتدار

اقتدار و کنترل از جزء ھای اصلی ظلم مبتنی بر ناموس است. محدودیتھا، تھدیدھای غیرقانونی،
باج گیری عاطفی، تحقیر و انواع مختلف سوءاستفاده، ظلم است. معمولا یک خط باریک بین
سرکوب، و بھ عنوان مثال، خشونت روانی وجود دارد.

ھدف از سرکوب مبتنی بر ناموس اعمال کنترل بر خویشاوندان زن بھ منظور جلوگیری از رفتار آنھا
بھ گونھای است کھ خطر ھتک ناموس مرد یا خانواده، خویشاوندی یا جمعی را در پی داشتھ باشد. از
ھمینرو، سرکوب ناشی از ناموس یک وسیلۀ برای اعمال اقتدار است.

در زمینھ سرکوب و یا ظلم مبتنی بر ناموس، والدین تقریبا در مورد ھمھ چیز اولاد خود تصمیم می
گیرند. این می تواند شامل شیوۀ لباس پوشیدن اطفال، آنھا با چھ کسانی وقت گذارنده میتوانند، نوع
تعلیم و آموزش کھ دریافت می کنند و انواع فعالیت ھای تفریحی کھ اجازه آن را دارند، باشد. ھمچنان
می تواند بھ جدایی فزیکی و اجتماعی اشاره کند؛ بطور مثال، دخترھا و پسرھا، و ھمچنان زنان و
مردان، در خانھ، پیش از مکتب، مکتب و فعالیت ھای اوقات فراغت.

در زمینۀ ناموس و یا غیرت، از وجھھ عمومی انداختن و نادیده گرفتن یک عضو از یک گروه نیز
می تواند ظلم یا سرکوب باشد. ممکن است از آن بھ نام ھای تحقیرآمیز مانند احمق، فاحشھ یا
نامطلوب یاد شود. با این حال، می تواند تھدیدھای مختلف را نیز در بر داشتھ باشد؛ مانند این احتمال
کھ سایر اعضای گروه زندگی فرد آسیب پذیر را دیگر غیرقا بل تحمل کنند.

مادۀ 12 کنوانسیون حقوق طفل بیان می دارد:

این کنوانسیون از کشورھای عضو میخواھند کھ تضمین خواھند کرد کودکی کھ توانایی بیان
کردن و اعلام دیدگاه ھای خود را دارد، حق ابراز آزادانھ این دیدگاه ھا و نظرات را در کلیھ
اموری کھ بھ وی مربوط میشود داشتھ باشد. متناسب با سن و میزان رشد فکری کودک بھ
نظرات او اھمیت الزم داده شود.

خیلی اوقات این حالت بر اساس جنسیت تفاوت می کند. در زمینۀ ناموس، دختران و زنان معمولا نسبت بھ پسران و مردان بھ شدت زیر نظارت و محدودیت استند.

بطور مثال؛ ظلم ممکن است شامل ازدواج اجباری یا اجباری یک طفل یا بزرگسال بر خلاف میل
آنھا باشد. ھمچنان می تواند بیانگر این باشد کھ دختران و زنان اجازۀ معاشرت با بچھ ھا و مردان را
ندارند یا ھم باید ھمیشھ ھنگام بیرون رفتن از خانھ یک مرد با آنھا ھمراه باشد.

در نتیجۀ انجام یک رفتار نامطلوب، ممکن شخص مورد ظلم و یا سرکوب ناموسی قرار گیرد. بعد
ازین شاید اتفاق بیفتد کھ دیگر اعضای گروه، برای مثال، وانمود کنند کھ آن شخص وجود ندارد.
ھمچنین ممکن است از فرد آسیبپذیر دوری گزیده شود یا با نامھای تحقیر آمیز صدا شود.

ظلم مرتبط بھ ناموس را می توان با مجبور ساختن یک عضو خانواده یا یک خویشاوند کھ بالای یک
عضو دیگری ظلم کند یا آنرا سرکوب کند؛ مثلا وادار ساختن یک پسر بھ کنترل و محدود کردن
خواھران خود. ھمچنان ممکن است از فرد آسیبپذیر دوری گزیده شود و ھم یا با نا مھای توھینآمیز
خوانده شود.

محدویت ھا

اطفال و نوجوانان بسیاری اوقات با انواع مختلف محدودیت ھا زندگی میکنند. دنیای بزرگسالان این
مرزھا را تعیین می کند و از اطفال و نوجوانان انتظار می رود کھ ازین قوانین اطاعت کنند.
سرپرستان این اختیار را دارند کھ در مسائل مختلف مربوط بھ طفل، محدودیتھایی را وضع کنند و
در بارۀ اینگونھ مسائل تصمیم بگیرند. با اینھم، اطفال و نوجوانان نیز حق دارند در مسائل کھ بر آنھا
تأثیر می گذارد، نظر خود را داشتھ باشند و در آن دخیل شوند.

فرصت ھای اطفال برای تأثیرگذاری بر زندگی خود باید با افزایش سن و بلوغ افزایش یابد. برای
اطفال و نوجوانان کھ در یک محیط ابرومند زندگی می کنند، معمولا با بزرگتر شدن فضای زندگی
آنھا کوچک می شود. این امر بخصوص در مورد دختران کھ آزادی آنھا اغلب با شروع عادت ماھانھ
بھ شدت کاھش می یابد، صدق می کند.

تعیین مرز بین اعمال قابل قبول مسئولیت والدین و نقض آزادی اساسی و حقوق اطفال و نوجوانان
چالش برانگیز بوده می تواند. محدودیت ھای والدین بالای اولاد شان ھمیشھ معقول نیستند.
محدودیتھا ممکن منجر بھ اعمال کنترل والدین بر فرزندان بھ شیوۀ شود کھ حق اطفال برای
مشارکت و تصمی مگیری در مورد زندگی خود، را زیر پا می کند.

من علاقۀ زیادی دارم کھ با دوستان خود بھ آب بازی بروم. احساس کنم کھ من ھم مثل دیگران
استم. اما من نھ لباس آب بازی دارم و نھ ھم لباس دو تکھ زنانھ.

مصئونیت کودکان) ) Save the Children ھر چیزی کھ من نمیتوانم، مطابق گزارش

اطفال ھم حقوق دارند حتی اگر مثل بزرگسالان آزادی ندارند. حق مشارکت کودکان بیانگر جایگاه
حقوقی و اجتماعی آنھا در جامعھ است. یکی از اصول کنوانسیون حقوق کودک این است کھ کودکان
حق دارند شنیده شوند و در مسائل کھ بر آنھا تأثیر می گذارد مشارکت داشتھ باشند. بزرگسالان باید
حقوق مشارکت کودکان را در تمام مسائل مربوط بھ حقوق کودکان در نظر بگیرند.

کودکان و نوجوانان کھ مورد سرکوب و یا ظلم ناموسی قرار میگیرند، معمولا از معاشرت با
ھمسالانشان منع می شوند. ھمچنان ممکن آنھا در مکان ھای کھ در اوقات فارغ خود اجازۀ بازدید آنھا
را دارند، صنف ھای کھ مجاز بھ شرکت در آنھا استند و لباس ھای کھ باید بپوشند، محدود شوند.

برای کودکان و نوجوانان کھ بھ یک گروه آسیب پذیر خاص تعلق دارند، مانند افراد دارای معلولیت یا
می دانند، شرایط حتی ازین ھم پیچیده تر شده می تواند. LGBTQI کسانی کھ خود را یک بطور
مثال، وقتیکھ خانواده آسیب پذیری فرد آسیب پذیر، مثل گرایش جنسی او را کشف کند، کنترل و
اقتدار آنھا افزایش می یابد.

خشونت

خشونت مرتبط با ناموس می تواند جسمی، روانی، مادی، جنسی یا سیمبولیک یا ترکیبی از این
اشکال بیان باشد.

خشونت فزیکی

خشونت فزیکی عمدتا شامل اشکال مختلف آزار و اذیت است کھ قربانی را در معرض درد یا آسیب
فزیکی قرار می دھد. خشونت شامل لگد زدن، مشت زدن، علامت زدن، کش کردن مو و بھ اصطلاح
تیزاب پاشی و غیره بوده می تواند.

غیرمعمول نیست کھ در زمینۀ ناموس یا غیرت، خشونت فزیکی شامل عناصر تشریفاتی مانند
تراشیدن اجباری موی سر، مثلھ کردن اعضای مختلف بدن، یا تغییر دادن شکل ظاھری قربانی از
طریق ابزارھای مانند تیزابی نیز باشد. شکل دیگر عنصر تشریفاتی، استفاده از اشیاء مرتبط با ناپاکی
ھا، مانند جاروب، بوت کش، یا چپلک برای انجام اعمال خشونت است.

ھدف عناصر تشریفاتی حذف قربانی از اجتماع جمعی و سلب مسئولیت اخلاقی مرتکب کننده چنین
اعمال در قبال اعمال خود است.

خشونت روانی

بسیاری اوقات خشونت روانی شامل کلمات توھین آمیز و تحقیر آمیز است؛ مانند فاحشھ، عقب مانده،
بی ارزش و نامطلوب. افزون بر این، ممکن قربانی زیر استنطاق، اشکال مختلف تحقیر و اھانت،
حذف اجتماعی قرار گیرد و تھدید بھ مجازات مختلف شود.

معمولا اعمال کھ آنھا را بھ عنوان خشونت روانی طبق ھبندی کرده می توانیم با رفتارھای سرکوبگرانھ
یکسان استند؛ مانند تحقیر شدن قربانی یا ھم زیر کنترل کردن قربانی با تھدید بھ مجازات .

خشونت ماد ی

خشونت مادی کھ بنام خشونت مالی نیز از آن یاد می شود، ممکن شامل محدودیت ھای باشد کھ در آن
قربانی از مدیریت وجوه یا سرمایۀ شخصی خود منع می گردد و از قربانی با زور و جبر اخاذی
مالی صورت می گیرد. اخاذی مالی بھ زور و جبر شاید زمانی صورت بگیرد کھ مرتکب کنندۀ جرم
مجبور شود در بدل افشا نکردن یک کار بھ خانواده یا بستگان قربانی، کھ انجام این کار باعث مایۀ
شرم و لکۀ ننگ بر آنھا می شود، پول دریافت کند.

خشونت جنس ی

در زمینۀ ناموس یا غیرت؛ تجاوز جنسی، زنا با محارم، معاینات عدلی طبی پردۀ بکارت، ختنھ
زنان، عملیات پردۀ بکارت، و آزار و اذیت جنسی مثال ھای از خشونت جنسی استند. ازدواج کودکان
و ازدواج اجباری بسیار اوقات با خشونت جنسی مرتبط استند.

خشونت جنسی در زمینۀ ناموس یا غیرت بالخصوص چالش برانگیز بوده می تواند؛ زیرا دو طرف
داشتھ می تواند. قربانی این جرم و جنایت علاوه بر اینکھ زیر آزار و اذیت جنسی قرار می گیرد؛ اما
اگر خانواده، خویشاوندان یا جامعھ از این آزار و اذیت خبر و آگاه شوند، در معرض مجازات بیشتر
نیز قرار می گیرد.

خشونت سمبولیک یا نمادین

صدمات خسارات در انواع مختلف آن، مانند از بین بردن وسایل شخصی یا آسیب رساندن بھ حیوان
خانوادگی قربانی، مثال ھای از خشونت نمادین یا سمبولیک استند. این اعمال بسیاری اوقات با
عناصر تشریفاتی ھمانند استند کھ در خشونت فزیکی زیر نام ناموس یا غیرت انجام می شوند.

سرکوب یا ظلم ناموس یک جرم است

بتاریخ 1 جون سال 2022 ، ظلم یا سرکوب ناموسی در سویدن جرم اعلام شد. ظلم یا سرکوب
ناموسی بھ انواع مختلف اعمال مجرمانھ اطلاق می شود کھ بھ نیت حفظ یا اعادۀ آبروی یک فرد،
خانواده، خویشاوندان یا یک گروه مشابھ دیگر اینھا، انجام می شود. اگر یک شخص مرتکب انواع
خاص از جرایم شده باشد و این اعمال یک بخش از نقض مکرر کرامت قربانی بوده و بھ ارادۀ
صدمھ شدید رساندن بھ عزت النفس قربانی انجام شده باشد، شاید مرتکب کنندۀ جرم از یک تا شش
سال بھ زندان محکوم شود؛ با فرض اینکھ جرایم و جنایات با انگیزۀ ناموسی یا غیرت انجام شده
باشد.

فقره و مادۀ ظلم ناموسی شامل ھمھ جرایم نمی گردد. اعمال مجرمانھ ای کھ ظلم ناموسی بوده می
توانند، با یک فھرست در فصل 4 بخش 4 مادۀ مجازات قانون جزا محدود شده اند. این مربوط بھ
6 و 12 قانون جزا، فصل 5، بخش ھای 1 یا 2 و بخش 24 قانون ،4 ، نقض فصل ھای 3
1988:688 ) در مورد ممنوعیت تماس است. ) بنابرین، ممکن مربوط بھ جرایم مانند تجاوز، تھدید
غیرقانونی، آزار و اذیت جنسی، آسیب رساندن بھ اموال و ھمچنان نقض حکم عدم تماس باشد.

جرم ظلم ناموسی بھ این معناست کھ مثلا یک شخص کھ شخص دیگر را زیر سوء استفاده جزئی،
تھدید غیرقانونی و خسارت مالی قرار داده است، اگر این جرم در پشت خود انگیزۀ داشتھ باشد، بھ
مجازات شدیدتری محکوم گردیده می تواند.

جرم جدید باید در موارد نقض مکرر و سیستماتیک تطبیق شود. با این حال، جدی ترین جرایم مانند
قتل، تجاوز جنسی و ختنھ کردن زنان در جرایم ظلم ناموسی حساب نمی شود. ھمانند شیوۀ رسیدگی
بھ نقض جدی صلح و آرامش و نقض جدی صلح و آرامش زنان، جرایم سنگین نیز باید بگونۀ جداگانھ
زیر تعقیب و رسیدگی قرار بگیرد. از ھمینرو، مرتکبین را ھم برای ظلم و یا سرکوب ناموسی و ھم
تجاوز جنسی، در مورد جرایم کمتر جدی کھ بھ طور سیستماتیک و با انگیزۀ ناموسی انجام شده باشد،
تحت تعقیب عدلی قرار داد. در موارد کھ جرایم سنگین تری تحت تعقیب عدلی قرار می گیرند، دلیل
افزایش مجازات جرایم ناموسی را نیز می توان تطبیق کرد و مجموعۀ مجازات را افزایش داد.

ازداوج اجباری و ازدواج کودکان

بر اساس قوانین سویدن، مجبور کردن یک شخص بھ ازدواج یا یک رابطھ ای مشابھ بھ ازدواج
غیرقانونی است. جرم ازدواج اجباری مجازات حداکثر چھار سال حبس در پی دارد.

افزون بر این، بتاریخ 1 جولای سال 2020 بدینسو ازدواج کودکان در سویدن ممنوع و غیرقانونی
اعلام شده است. بھ ھمین دلیل، ازدواج یا رابطۀ مشابھ ازدواج با فرد زیر 18 سال در سویدن
غیرقانونی است؛ صرف نظر ازینکھ این رابطھ در کجا شکل گرفتھ است. درین حالت کودک مرتکب
جرم شناختھ نمی شود، بلکھ بزرگسال کھ کودک را قادر می سازد یا بھ کودک اجازه می دھد تا وارد
یک ازدواج یا رابطھ مشابھ ازدواج شود، مجرم شناختھ می شود. ھر آن شخص کھ با کودک ازدواج
کند یا برای ازدواج کند پلانگذاری کند نیز مجرم است. ازدواج کودکان یک جرم است کھ مجازات آن
حداکثر تا چھار سال حبس می باشد.

بریدن آلت تناسلی زنانھ یا ختنۀ زنان

قوانین سویدن، با ھدف مثلھ کردن یا ایجاد سایر تغییرات دائمی در اعضای تناسلی فرد متاثر شده،
مداخلھ در اندام تناسلی خارجی زنان را غیرقانونی و ممنوع قرار داده است. این مھم نیست کھ قربانی
با این کار رضایت دارد یا خیر.

ختنھ کردن اندام تناسلی زنان یک کار مضر است کھ بھ قربانی آسیب جدی رسانده می تواند. یکی از
اھداف ختنھ زنان، کنترل تمایلات جنسی دختران و زنان است و این کار از طریق ارتباط دادن
جنسیت آنھا با درد و شرم است. در بسیاری از مواقع این پروسیجر بدون بیھوشی انجام می شود.

اشکال یا درجات مختلف دارد. حذف کامل یا قسمتی از کلیتوریس یا غلفۀ (FGM) ختنۀ زنان
کلیتورال از کم تھاجمی ترین نوع ختنۀ اندام تناسلی است. در نوع بعدی لبھ نیز بھ طور کامل یا
جزئی برداشتھ شده اند. نوع سوم بریدن لبھ ھای خارجی آلت زنانھ و دوختن فرج است کھ بھ
انفیبولاسیون معروف است؛ درین نوع تمام اندام تناسلی خارجی برداشتھ شده و انساج اطراف دوباره
با ھم دوختھ می شوند و تنھا یک سوراخ کوچک برای ادرار و خون عادت ماھانھ یا قاعدگی باقی می
ماند.

سایر اقسام ختنھ کردن آلت تناسلی زنان شامل انواع مختلف بریدن، خراشیدن، سوزاندن یا "سوزن
زدن" است.

دختران و زنان معمولا قبل از شروع فعالیت جنسی در معرض ختنھ زنان قرار می گیرند. از
ھمینرو، در معرض قرار گرفتن اطفال عام است. ھیچ دلیل طبی و یا ساینسی برای انجام ختنھ زنان
در دختران و زنان وجود ندارد.

سایر ابراز خشونت و ظلم

خشونت و سرکوب ناموسی یا بھ نام غیرت انواع و اقسام مختلف داشتھ می تواند. بر علاوۀ ازدواج
ھای اجباری و ختنۀ زنان، انواع گوناگون تھدید و خشونت و اقسام ظلم وجود دارد.

تلاش برای تبدیل کردن

کھ در یک محیط ابرومند زندگی می کنند، ظلم بھ یک شکل از LGBTQI برای اعضای گروه ھای
فشار برای زندگی بر اساس ھویت جنسیتی یا گرایش جنسی متفاوت از آنچھ کھ فرد واقعا با آن خود
علاقھ دارد، باشد. در تلاش برای تغییر یا تبدیل، خانواده یا خویشاوندان شاید یک شریک مناسب از
جنس مخالف را برای فرد انتخاب کنند. ھمچنان شاید شامل ممنوعیت لباس پوشیدن فرد آسیب پذیر یا
ممنوعیت معاشرت با افراد خاص باشد.

سفرھای تعلیم ی

بھ اصطلاح سفرھای بھ اصطلاح تعلیمی یک نوع از ظلم ناموسی است کھ برای کنترل کودکان و
نوجوانان کھ بھ نورم ھای خانوادگی یا اجتماعی پایبند نیستند، استفاده می شود. خانواده یا یک گروه
مشابھ دیگر برای مثال تعیین میکنند کھ یک کودک یا یک جوان باید بھ کشور اصلی والدین فرستاده
شود تا با اقوام یا سایر اعضای گروه زندگی کند، کھ طفل یا جوان را مطابق با ارزشھای جمعی
تربیت کرده می توانند.

ممنوعیت خروج

برای یک طفل امر ممنوع الخروجی صادر شده می تواند تا از انتقال آن طفل بھ خارج و در نتیجۀ آن
در معرض قرار گرفتن ازدواج کودکان یا ختنھ کردن زنان جلوگیری شود.

اگر خطر قابل توجھ موجود باشد کھ اگر یک کودک بھ خارج از کشور برده می شود یا سویدن را بھ
ھدف ازدواج کردن یا رابطۀ زناشویی ترک می کند یا در معرض ختنھ قرار می گیرد، ھیئت رفاه و
آسایش اجتماعی برای ممنوعیت خروج طفل درخواست کرده می تواند. درخواست بھ محکمۀ اداری
می شود.

در موارد عاجل کمیتۀ رفاه اجتماعی ممنوعیت موقت سفر را صادر کرده می تواند و بعداً بھ محکمۀ
اداری گزارش دھد و محکمھ تصمیم می گیرد کھ آیا ممنوعیت سفر عملی شود یا خیر .

ممنوعیت سفر صادر شده باید بھ گونۀ منظم بررسی شود تا مشخص شود کھ آیا این ممنوعیت ھنوز
لازم است یا خیر. وقتیکھ طفل دیگر در معرض خطر نباشد، ممنوعیت سفر باید برداشتھ شود.

LVU ، طبق قانون ( 1990:52 ) با مقررات خاص در مورد مراقبت از نوجوانان ، ممنوعیت ترک بھ
تلفیق با توقیف یا ھر اقدام دیگر نیاز ندارد.

توجیھات مربوط بھ ناموس برای مجازات سنگین

از 1 ماه جولای سال 2020 بدینسو در سویدن یک اساس قانونی برای افزایش مجازات برای جرایم
با انگیزۀ ناموسی وجود دارد. این بدین معناست کھ محاکم ھنگام تعیین مجازات مجرم باید بررسی
کنند کھ آیا انگیزۀ ارتکاب جرم حفظ یا اعادۀ آبرو یا ناموس یک فرد، خانواده، خویشاوندان یا یک
گروه مشابھ دیگر بھ اینھا بوده است. اگر انگیزۀ ناموسی وجود داشتھ باشد، شرایط تشدید کننده ای
است کھ باید مجازات سنگین نسبت بھ جرم مورد نظر در پی داشتھ باشد.

برای اینکھ محاکم بتوانند مجازات یک جرم را تشدید کنند، کافی است یکی از انگیزه ھای آن جرم،
مسایل ناموسی باشد. در نتیجھ، لازم نیست کھ حفظ یا اعادۀ ناموس ھمھ انگیزه یا انگیزۀ اولیھ جرم
باشد.

برعکس منطق افزایش مجازات، معرفی جرم جدید ظلم ناموسی بھ پولیس و سارنوال اجازه می دھد
تا در جرایمی کھ ناموس بھ عنوان انگیزۀ مؤثرتر عمل می کند، تحقیق کنند. جرم مشخص تضمین
می کند کھ این سؤال کھ آیا انگیزۀ ناموسی برای جرایم وجود داشتھ است یا خیر، در طول تحقیقات
بررسی و مستند می شود.

اخراج کردن از کشور در نتیجۀ جرم

شخص کھ مرتکب جرم و جنایت ناموسی می شود، مجازاتی متناسب با جرمی کھ مسئول آن است،
برای او در پی دارد. برای ازدواج اجباری یا ازدواج کودکان، حداکثر مجازات چھار سال حبس
است. برای جرم اشتباه بیان کردن سفر ازدواج مجازات حداکثر دو سال حبس است. جرم جدید ظلم
ناموسی حداقل مجازات یک سال و حداکثر شش سال حبس دارد. مدت مجازات برای جرایم ختنۀ
زنان بر اساس اینکھ جرم خفیف، جرم درجات عادی یا جرم سنگین باشد، متفاوت است. حداکثر
مجازات برای یک جرم سنگین ده سال زندان است.

شورھای منطقۀ اقتصادی اروپا) اقامت ندارد، شاید ) EEA اگر مجرم یک تبعۀ خارجی باشد کھ در
از سویدن اخراج شود. اگر یک فرد بھ جرمی محکوم شود کھ منجر بھ حبس شده می تواند، امکان
اخراج آن فرد وجود دارد. اگر یک تبعۀ خارجی کھ بھ جرم ناموسی مجرم شناختھ شود، در معرض
خطر اخراج از سویدن قرار می گیرد.

ھنگام فیصلھ دربارۀ اینکھ آیا یک تبعۀ خارجی کھ مرتکب جرم شده است و باید از سویدن اخراج
شود یا خیر، محکمھ باید پیوندھای آن فرد با جامعھ سویدن را در نظر بگیرد. علاوه بر این، در
جریان صدور حکم، محکمھ باید بررسی کند کھ آیا اخراج متھم از سویدن در نتیجۀ جرم، از اخراج
متأثیر می گردد یا خیر. مطلب این است کھ در صورت اقتضای شرایط خاص، محکمھ شاید مجازات
کمتر از مجازات تعیین شده برای جرم صادر کند.