بھ افراد نزدیک بھ شما

خشونت و ظلم برخاستھ از فرھنگ ناموسی بھ ندرت تنھا بر یک فرد در فامیل، خویشاوندان یا دیگر
گروه ھای مشابھ اینھا تأثیر می کند. ناموس در ھمھ ھستی نفوذ می کند و بنابرین بھ یک شکل بر ھمھ
اعضای گروه تأثیر می گذارد.

در نزدیکی خود از اطفال محافظت کنید

بھ حیث پدر و مادر یا اقارب نزدیک، شما مسئول اولاد تان در منطقۀ نزدیک خود استید. ھیچ کس
نمی تواند یک طفل یا بزرگسال را بھ ازدواج مجبور کند. اجازه دادن بھ ازدواج یک طفل یا زیر سن
غیرقانونی است.

در سویدن ازدواج اطفال مجاز نیست، بدون در نظرداشت اینکھ خود طفل تمایل بھ ازدواج دارد یا
خیر. ازدواج کردن با یک طفل جرم است. اجبار یک فرد بزرگسال بھ ازدواج برخلاف خواھش او
نیز غیرقانونی است. این جرم بھ نام ازدواج اجباری شناختھ می شود. ھمچنان ھیچ کس اجازه ندارد
کھ یک طفل یا بزرگسال را برای ازدواج اجباری بھ خارج از کشور ببرد. این یک جرم است کھ بھ
نام سفر فریب برای ازدواج شناختھ می شود.

ختنۀ زنان در سویدن ممنوع است. ھمچنان بردن یک دختر بھ خارج از کشور بھ منظور انجام دادن
ختنھ ممنوع است.

از تاریخ اول ماه جون سال 2022 ، ظلم ناموسی مطابق قانون یک جرم طبقھ بندی شده است. اگر
تخلفات سیستماتیک در نتیجۀ جرم جدید با انگیزۀ ناموسی انجام شده باشند، حالا بھ حیث ظلم ناموسی
مجازات می شود.

یکعده از کارھای است کھ برای کمک و حمایت از یک طفل یا نوجوان کھ فکر می کنید زیر خشونت
یا ظلم ناموسی قرار گرفتھ یا در معرض خطر آن قرار گرفتھ است، انجام داده می توانید. شما حمایت
قانونی دارید. با یک شخص در نھادھای خدمات اجتماعی یا پولیس صحبت کنید و از آنھا درخواست
کمک کنید .

با اطفال و نوجوانان صحبت کنید

اگر شک دارید کھ یک طفل یا نوجوان زیر خشونت و سرکوب ناموسی قرار گرفتھ است، شاید
برقراری ارتباط با آن برایتان مشکل باشد. با این حال، بسیار مھم است کھ شما، بھ حیث یک
بزرگسال، با شجاعت از آنھا بپرسید و وقتیکھ اطفال و نوجوانان می خواھند گپ بزنند، بھ صحبت
ھای آنھا گوش دھید. در ذیل نکات ارائھ شده است کھ باید ھنگام برقراری ارتباط با اطفال و نوجوانان
آن را در نظر بگیرید.

  • از آنھا سوال ھای باز بپرسید.
  • جواب ھای آنھا را بشنوید.
  • از داستان طفل یا فرد جوان شروع کنید.
  • ھر چھ بھ شما گفتھ می شود، جرأت ماندن را داشتھ باشید و تکیھ گاه آن شوید.

با انطباق زبان خود با استفاده از زبان طفل، بخصوص در رابطھ با جنسیت، ھویت و جنسیت، بھ
طفل وانمود کنید کھ گپ ھای او را میشنوید. بطور مثال، شما باید از ھمان ضمیر استفاده کنید کھ خود
شخص آسیبپذیر ھنگام اشاره بھ خودش از آن استفاده می کند.
این کار باعث می شود کھ طفل بھ راحتی رازھای خود را باز کند و درد دل خود را بگوید.

وقتیکھ بھ خشونت و ظلم ناموسی مشکوک می شوید، شاید پرسیدن این عاقلانھ باشد کھ،

  • آیا کدام چیزی است کھ شما می خواھید آنرا انجام دھید؛ اما اجازۀ آن را ندارید؟
  • آیا کاری وجود دارد کھ شما باید آنرا انجام دھید، ولی خودتان نمی خواھید؟

سوال ھای بعدی کھ بھ طفل یا جوان کمک می کند در مورد وضعیت خود صحبت کند، باید بعد از
سوال ھای اولیھ پرسیده شود.

باید بھ یاد داشتھ باشید

بھ یاد داشتھ باشید کھ اگر فرد تمایل نداشتھ باشد، آنرا مجبور بھ صحبت کردن نکنید. اگر طفل یا
نوجوان احساس فشار کند، کاملا کناره گیری کند.

شما یک کمک و حمایت شده می توانید

اطفال و نوجوانان کھ در یک محیط آبرومند زندگی می کنند در یک موقف متزلزل استند. آنھا در
طفولیت بھ فامیل خود بالخصوص والدین یا سرپرست وابستھ استند. اگر یک کودک در خانھ زیر
خشونت یا ظلم قرار می گیرد، شاید از او خواستھ شود کھ بھ یک جای دیگر نقل مکان کند و ارتباط
خود را با خانواده قطع کند، حداقل برای یک مدت کوتاه. بعد ازین، بھ حیث یک خویشاوند، برای آن
طفل یا نوجوان یک منبع ارزشمندی شوید.

بلافاصلھ پس از اینکھ طفل آسیبپذیر خانھ خود را ترک می کند کھ در آن در معرض خطر قرار
گرفتن خشونت وجود دارد، ممکن بھ آرامش و سکوت نیاز داشتھ باشد؛ اما پس از یک مدت، تمایل و
نیاز او بھ خانواده احتمالا اولویت خواھد داشت. ضروری است کھ کودک یا نوجوان تنھا در صورتی
با یکی از اعضای فامیل خود ملاقات کند کھ این ملاقات بھ شکل مصئون باشد. برای مثال، ملاقات
بین یکی از اعضای فامیل و فرد قربانی نباید آدرس فعلی قربانی را فاش کند؛ تا کھ قربانی دوباره
قربانی شود.

وقتیکھ یک فرد آسیب پذیر می خواھد با فامیل خود ملاقات کند، خدمات اجتماعی درین زمینھ کمک
کرده می تواند؛ اما خواستھ ھای طفل یا نوجوان را ھمیشھ برآورده کرده نمی توانیم. در طول وقتیکھ
طفل یا نوجوان قادر بھ دیدن فامیل نزدیک خود نیست، شما برای فرد آسیب پذیر یک منبع حیاتی
حمایت بوده می توانید.

باید در مورد چھ فکر کنید

وقتیکھ شک دارید کھ یک طفل یا بزرگسال در نزدیکی شما زیر خشونت یا ظلم ناموسی قرار گرفتھ
است، مھم است کھ بھ آنھا اطلاع دھید کھ در آنھا رفتارھای را مشاھده کرده اید کھ نشان دھندۀ این کھ
حال آنھا خوب نیست. دربارۀ وضعیت فرد بپرسید و نگرانی خود را ابراز کنید و بگوئید کھ زیرا
مشاھده کرده اید کھ فرد خوب بھ نظر نمی رسد.

ایجاد و جلب اعتماد یک طفل یا نوجوان ضروری است. شما این کار را با گوش دادن بھ صحبت ھای
فرد و حاضر بودن در لحظھ انجام دھید. بھ حیث یک فرد بزرگسال، شاید لازم باشد کھ برای
محافظت از طفل بعضی از اقدامات را انجام دھید؛ بطور مثال گزارش دادن در بارۀ نگرانی ھای
خود بھ خدمات اجتماعی .

از ایجاد یک تصویر از موقعیت کودک یا جوان خودداری کنید. بگذارید خودش داستان را بھ قول
خودش و با سرعت خودش بیان کند. در مورد اینکھ طفل چھ احساس دارد یا معلومات ارائھ شده را
چگونھ ارزیابی می کند، عجلھ نکنید. ھمیشھ با داستان طفل و شیوۀ بیان احساساتش شروع کنید.

نشان دھید کھ میخواھید و توانایی شنیدن صحبت ھای طفل یا جوان را دارید، و از عجلھ کردن برای
یافتن راه حل خودداری کنید. ضروری است کھ اگر یک شخصی داستان خود را بیان می کند احساس
کند کھ گپ ھای او شنیده می شود و شما بھ عنوان شنونده آن را درک کرده و قدرت روبرو شدن با
آنچھ می شنوید را دارید. یافتن یک راه حل برای کمک بھ قربانی مرحلۀ بعدی است.

آنچھ شنیده اید، درک خود را در مورد آن خلاصھ کنید و بپرسید کھ آیا آن را درست فھمیده اید یا
خیر. ھنگامی کھ درک مشترک از وضعیت بھ دست آمد، بھ بحث در مورد مراحل بعدی ادامھ داده
می توانید. بھ یاد داشتھ باشید کھ برای کودک یا نوجوان ضروری است کھ بتواند در اتفاقاتیکھ در حال
رخ دادن است اشتراک کند و در مورد آن معلومات دریافت کند، بطور مثال اگر در مورد یک
نگرانی خود بھ خدمات اجتماعی گزارش می دھید.

در صورت علاقھ داشتن بھ اشتراک کردن در فعالیت ھای حمایتی، پیشنھاد ھمراھی طفل یا نوجوان
را بدھید. یک لیست تماس حاوی نھاد ھای پشتیبانی مختلف در پایین این صفحھ قرار دارد.

یک فیلم دربارۀ خشونت و ظلم ناموسی (بھ زبان سویدنی)

یک استاد ارشد در پوھنتون استکھلم است و ھمچنان یک محقق است. او در این Devin Rexvidفیلم تشریح میکند کھ خشونت و ظلم ناموسی چیست، از کدام چیزھا تشکیل شده و خود را چگونھ
نشان داده می تواند. او ھمچنان در بارۀ حمایت ھا و کمک ھای موجود برای افراد آسیب پذیر صحبت
می کند.

10,34

نھاد ھای حمایت کننده

تعداد زیادی از سازمان ھای حمایت کنندۀ استند کھ در مورد خشونت و ظلم ناموسی دانش و تجربھ
لازم را دارند. در ذیل یک لیست از مراکز پذیرش ارائھ شده است کھ در آن می توانید افراد آسیب
پذیر را برای دریافت حمایت و کمک ھای لازم معرفی کنید. بھ عنوان یکی از بستگان یا دوستان
نزدیک یک فرد آسیب پذیر، در شماری از فعالیت ھای حمایتی نیز اشتراک کرده میتوانید.

ادارۀ پولیس

ادارۀ پولیس پس از دریافت گزارش جریم گزارش شده، بھ بررسی آنھا می پردازد. اگر بھ یک
شخص نیاز دارید کھ در مورد آنچھ تجربھ شما کرده اید با او صحبت کنید، ادارۀ پولیس می تواند شما
را بھ فعالیت ھای بیشتر معرفی کند. در صورت تھدید یا قرار گرفتن در معرض خشونت، پولیس از
شما محافظت کرده می تواند.

خدمات اجتماعی

خدمات اجتماعی ھر شاروالی مسئول ارائھ کردن کمک و حمایت بھ قربانیان جرم و فامیل ھای
قربانیان است. در ذیل یک لینک بھ وبسایت شاروالی ھا و مناطق سویدن ارائھ شده است کھ معلومات
تماس با شاروالی شما را دارد.

خط تلیفون ویژۀ قربانیان جر م

مرکز قربانیان جرایم یک سازمان غیرانتفاعی است کھ از قربانیان جرایم مختلف حمایت می کند.

Linnamottagningen مرکز پذیرش

یک مرکز پذیرایی از نوجوانان است کھ در معرض خشونت Linnamottagningen مرکز پذیرش
و ظلم ناموسی قرار گرفت ھاند یا ازدواج کردهاند یا در معرض خطر ازدواج بر خلاف میل خود
ھستند. این مرکز پذیرش ھم بھ صورت عاجل و ھم در دراز مدت کمک کرده می تواند. این مرکز
Linnamottagningen و ھم فرھنگی را دارد. مرکز پذیرش LGBTQI پذیرش ھم شایستگی
ھمچنان می تواند بھ متخصصان کھ با افراد آسیب پذیر روبرو می شوند مشاوره دھد. مرکز پذیرش
شمارۀ عاجل تلیفون در سراسر کشور را دارد.

Somaya پناھگاۀ زنان و پناھگاۀ دختران

یک سازمان خیریھ یا غیرانتفاعی است کھ بھ دختران، زنان و Somaya پناھگاه زنان و دختران
دارای پیشینۀ تابعیت خارجی استند و در معرض خشونت شریک جنسی نزدیک LGBTQI افراد
عملیات خود را بھ چندین زبان Somaya. استند یا در محیطی آبرومند زندگی می کنند، کمک می کند
ارائھ می کند و شامل خط تلیفون کمک، چت یا گفتگو حمایت، خانۀ امن و مرکز فعالیت است.
کارمندان این نھاد تجربۀ فراوان در کمک بھ افراد نیازمند حفاظت و فرار از ظلم و خشونت دارند.

Terrafem

یک سازمان غیرانتفاعی است کھ از آزادی دختران و زنان از خشونت مردان دفاع می Terrafem
یک شمارۀ تلیفون ملی برای دختران و زنان اتباع خارجی دارد و با افراد محروم از Terrafem. کند
خدمات قانونی از طریق تماس و Terrafem ، کشورھا و زبان ھای مختلف تماس دارد. علاوه بر این
یک سرویس زنانھ را نیز ارائھ می کند.

RFSL Stödmottagning مرکز پذیرش

کھ در LGBTQ فعالیت ھای حمایت را برای افراد RFSL Stödmottagning مرکز پذیرش
معرض آزار، تھدید و خشونت قرار گرفتھ اند، انجام می دھد. از خویشاوندان و دوستان افراد
کھ قربانی خشونت شده اند و ھمچنان افراد مسلکی کھ در گروه ھدف قرار می گیرند، نیز LGBTQ
استقبال می شود. تماس با این مرکز حمایت رایگان است و امکان ناشناس ماندن وجود دارد.

گفتگو یا چت حمایت "عشق رایگان است"

یک چت حمایت بھ نام عشق رایگان است را اداره می کند. این چت یا گفتگو برای Rädda Barnen
اطفال و نوجوانان است کھ در موضوعات ناموسی بھ حمایت و رھنمایی ضرورت دارند. این چت
توسط افراد غیر انتفاعی اداره می شود. در اینجا، کودکان و نوجوانان می توانند سوالات خود را در
مورد حقوق، خشونت و ظلم ناموسی، محدودیت ھا و ازدواج ھای اجباری و سایر موضوعات مطرح
کنند.

(Girls' Rights in Society, TRIS) حقوق دختران در جامعھ

بھ بزرگسالان TRIS. یک سازمان خیریھ است کھ با خشونت و ظلم ناموسی مبارزه می کند TRISو ھمچنین اطفال و نوجوانان کھ در زیر خشونت و ظلم ناموسی قرار دارند یا در معرض خطر قرار گرفتن استند، کمک می کند.
یک تخصص برای رفع نیازھای اطفال و نوجوانان دارای ،TRIS در
را ،TRIS یک تلیفون حمایت، خط تلیفون TRIS ناتوانی ذھنی وجود دارد. -از جملھ خدمات دیگر
فراھم کرده است. این سازمان ھمچنان برای افراد آسیب پذیر پناھگاۀ موقت یا امن را نیز فراھم می
کند.

GAPF خط تلیفون ویژۀ حمایت

National Association of Never Forget ) اتحا دیۀ ملی ھرگز فراموش نکردن پلا و فادیم
از طریق خط تلیفون ویژۀ خود حمایت و مشاوره ارائھ می کند. این ( GAPF،Pela and Fadime
ادارۀ در طول سال، 7 روز در ھفتھ 24 ساعت در روز باز است. افراد آسیب پذیر و ھمچنان بستگان
و متخصصان از خط تلیفون ویژه کمک گرفتھ می توانند. درین مرکز حمایت افرادی کار می کنند کھ
عادت بھ تعامل با افراد دارای فرھنگ ناموسی و غیرت را دارند. تماس با خط تلیفون رایگان است،
شما می توانید ناشناس بمانید و کارکنان پشتیبانی موظف بھ حفظ محرمیت ھویت استند.

معلومات بیشتر

در ماه جون سال 2022 ، یک کمپاین ملی معلومات در مورد چارچوب قانونی و وسایل مبارزه با
خشونت و ظلم ناموسی راه اندازی شد. مخاطبان ھدف شامل اطفال و نوجوانان آسیبپذیر، فامیل ھا و
دوستان آنھا و ھمچنان افراد مسلکی استند کھ با اطفال و نوجوانان کار می کنند. محتوا آنرا از
داونلود کرده می توانید و از طریق تعدادی زیادی از کانال ھا و دستگاه ھا hedersfortryck.se
قابل دسترسی است. این کمپاین را در رسانھ ھای اجتماعی، بیلبوردھای دیجیتال و در شھرھای
بزرگ در ترانسپورت عامھ مشاھده کرده می توانید.