برای کسانیکھ افشا شده اند

ھر کس حق دارد خودش باشد و مطابق خواستھ ھای خود زندگی کند. این یک حق اساسی است کھ
اطفال و بزرگان بھ طور یکسان از آن برخوردار استند. این برای ھمھ، صرف نظر از وابستگی
خانوادگی یا محل تولد و تربیت، صدق می کند.

آزادی برای تبدیل شدن بھ آن شخص کھ آرزو آن را دارید

والدین مسئوولیت حمایت و رھنمایی اولاد خود را دارند تا اولاد شان بتوانند در زندگی موفق شوند.
والدین در مورد تصمیم ھای اولاد خود حق نظر داشتن را دارند. آنچھ را والدین تصمیم ھای خوب
می دانند، از یک خانواده بھ خانواده دیگر متفاوت بوده می تواند. ممکن بھ پیشینھ والدین بستگی
داشتھ باشد، مانند رسم و رواج ھای کھ با آن بزرگ شده اند. مھم نیست کھ والدین شما چھ ارزشھا و
رسم و رواج ھای دارند، تا زمانیکھ توانایی این را دارید کھ تبدیل بھ آن شخص شوید کھ در کودکی
ارزو آن را داشتید.

ھر چھ عمر فرد زیاد باشد، باید ازادی و فضای بیشتری برای تصمی مگیری داشتھ باشد. توانایی
نوجوانان برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر در قبال زندگی و تصمیمات خود شان نسبت بھ اطفال کوچک
جنبۀ مھم و حیاتی در مسیر آنھا بھ سوی بزرگسالی است.

در شماری از فامیل ھا، اطفال و نوجوانان آزادی بیشتر را دریافت نمی کنند و در نتیجھ فضای لازم
برای تبدیل شدن بھ یک شخص و فردی کھ می خواھند باشند، را ندارند. شماری از اطفال و نوجوانان
باور دارند کھ آزادی آنھا با افزایش سن کاھش می یابد و فامیل آنھا را از تصمیم گیری مستقل منع می
کنند. ممکن والدین تصمیم بگی رند کھ اولاد شان چھ قسم لباس بپوشند، در کدام صنف ھا شرکت کنند و
با کھ وقت بگذرانند.

یک فیلم دربارۀ خشونت و ظلم ناموسی (بھ زبان سویدنی)

یک استاد ارشد در پوھنتون استکھلم است و ھمچنان یک محقق است. او در این Devin Rexvid
فیلم تشریح میکند کھ خشونت و ظلم ناموسی چیست، از کدام چیزھا تشکیل شده و خود را چگونھ
نشان داده می تواند. او ھمچنان در بارۀ حمایت ھا و کمک ھای موجود برای افراد آسیب پذیر صحبت
می کند.

10,34

شما حق مکتب رفتن را دارید

اطفال و نوجوانان حق تعلیم را دارند. این بدین معناست کھ ھمھ اطفال باید اجازۀ بھ مکتب رفتن را
داشتھ باشند. ھمچنان بھ این معناست کھ ھمھ اطفال باید اجازه داشتھ باشند در تمام درسھا اشتراک
کنند، حتی اگر والدین آن را نخواھند. در سویدن یک چیز بھ نام مکتب جبری وجود دارد. اطفال بھ
عنوان یک بخش از تعلیم جبری ملزم بھ حضور در تمام کلاس ھا از کودکستان تا صنف نھم استند.
ھم مکتب و ھم والدین مسئوول اطمینان از حضور طفل در تمام دروس مکتب ابتدایھ استند.

شماری از والدین نمی خواھند کھ اولاد و نوجوانانشان در برخی از درس ھا شرکت کنند. بطور
مثال، این می تواند در مورد جمناستیک مکتب یا آموزش جنسی باشد. اما والدین نباید مانع حضور
فرزندانشان در کلاس شوند.

آزادی داشتن برای عاشق شدن ھر کسی کھ میخواھید

ھر کس حق دارد عاشق ھر کس می خواھد باشد. ھمچنان مطلب این ھم است کھ شما این آزادی را
دارید کھ انتخاب کنید چگونھ و با چھ کسی می خواھید زندگی کنید. فامیل شما نباید ھمسر یا ھم اتاقی
شما را انتخاب کنند. فامیل شما نمی تواند این را کنترل کنند کھ با کھ استید. فامیل ھمچنان اجازه ندارد
کھ بھ شما بگوید با کھ ازدواج کنید و یا شما را مجبور بھ ازدواج برخلاف میل خودتان کنند.
شما این آزادی را دارید کھ خودتان تصمیم بگیرید کھ آیا در آینده میخواھید ازدواج کنید و اگر چنین است، با
کھ ازدواج کنید.

ازدواج کودکان و ازدواج اجباری

اگر برخلاف میل خود ازدواج کنید، زیرا پدر و مادر یا یک شخص دیگر از شما چنین می خواھد،
این ازدواج با رضایت تلقی نمی شود. کسی بر شما فشار آورده یا شما را مجبور کرده نمی تواند، چھ
از طریق تھدید یا خشونت یا مثلا با تلاش برای ایجاد احساس گناه در شما در صورت عدم بلھ گفتن بھ
خواستھ ھای او.

علاوه بر این، برای والدین یا دیگران این ممنوع است کھ شما را در یک کشور دیگر بھ از دواج
بدھند. این فرق نمی کند کھ چنین ازدواج در آن کشور مجاز باشد. ازدواج کودکان و ازدواج اجباری
ھر دو در سویدن جرم قانونی است. ھمچنان پلان گذاری و آماده گیری گرفتن برای دادن یک اولاد یا
انجام این کار برخلاف میل یک شخص، جرم است.

اگر نگران ازدواج یا ازدواج یک خواھر یا برادر، دختر/پسر کاکا/ماما/خالھ/عمھ یا دوست خود
استید، باید بھ یک فرد مورد اعتماد اطلاع دھید. ھرکسی کھ در خطر ازدواج اجباری قرار دارد حق
دارد کھ از حمایت و کمک جامعھ مستفید شود. پولیس و خدمات اجتماعی حمایت و کمک کرده می
توانند.

اگر نم یدانید با کھ تماس بگیرید، م یتوانید با سازمانھایی مانند مرکز پذیرش
تماس بگیرید، کھ از Terrafem و خانۀ امن یا Somaya خانۀ امن زنان ،Linnamottagningenافرادی کھ در معرض خطر ازدواج استند یا ظلم ناموسی را تجربھ م یکنند، حمایت م یکنند. عملیات
Terrafem می تواند بھ چندین زبان کمک و حمایت ارائھ می کند.

اگر پولیس مشکوک باشد کھ یک فامیل در حال پلان گذاری و آمادگی برای ازدواج اجباری یا ازدواج
کودک است، باید تحقیقات خود را آغاز کند. صرف نظر از این کھ جرم جنایت را بھ پولیس گزارش
داده و حتی اگر خود قربانی مایل بھ گزارش حادثھ نباشد، نیز صدق می کند. در رابطھ با تحقیقات،
یک ارزیابی انجام می شود تا مشخص شود کھ قربانی شاید بھ کدام نوع حفاظت نیاز دارد.

حق انتخاب جنسیت خود را داری د

در فامیل ھای کھ بھ دلیل استانداردھای ناموسی کنترل وجود دارد، معمولا جنسیت اطفال و نوجوانان
در آن تنظیم می شوند. فامیل تعیین می کند کھ فرزندان و نوجوانان فامیل با کدام افراد معاشرت کرده
می توانند. در بسیاری از خانواده ھا، تمایلات جنسی جنسیت بھ غیر از دگرجنس گرایی بھ دلیل
کنترل پذیرفتھ نمی شود. در نتیجھ، بسیاری از افراد کھ خود را ھمجنسگرا، دوجنسگرا، تراجنسیتی
یا دگرباش م یشناسند، مجبور میشوند تمایل جنسی یا جنسیت خود را از فامیل ھای خود پنھان کنند تا
در معرض ظلم، تھدید و خشونت قرار نگیرند.

فامیل م یتواند اطفال و نوجوانان را کھ با تمایلات جنسی یا جنسیت خودشان زندگی می کنند، با تھدید
حذف از فامیل، پلان گذاری برای ازدواج ھای اجباری، یا تلاش برای تغییر تمایل جنسی یا جنسیت
از طریق سوء استفاده جنسی مجازات کند. تلاش برای تغییر زمانی اتفاق می افتد کھ یک فرد مجبور
می شود یا تحت تأثیر قرار می گیرد تا تمایل جنسی، ھویت جنسی یا بیان جنسیت خود را تغییر دھد.
این از طریق بھ اصطلاح "تداوی" مانند روان درمانی یا ادویھ انجام می شود.

افرادی کھ بھ دلیل کنترل خانواده یا نسبی نمی توانند ھویت یا تمایلات جنسی خود را حفظ کنند، ممکن
بھ حمایت پولیس و خدمات اجتماعی نیاز داشتھ باشند. اگر احساس خطر می کنید یا اگر نگران یک
شخص دیگر استید با پولیس تماس بگیرید. در قضایای عاجل باید با شمارۀ عاجل 112 تماس بگیرید.
14 با اگر خطر فوری وجود ندارد، بھ مرکز پولیس مراجعھ کرده می توانید یا با شمارۀ تلیفون 114
پولیس تماس بگیرید.

تماس گرفتھ RFSL Stödmottagning اگر بھ حمایت و مشاوره نیاز دارید، شما با مرکز پذ یرش
Save the Children می توانید. ھمچنان می توانید با حمایت گفتگو عشق » ( (مصئونیت کودکان
رایگان است« رایگان است

محافظت در برابر ختنۀ زنا ن

ختنۀ زنان برای کنترل تمایلات جنسی دختران و زنان در برخی از فامیل ھایی کھ در فرھنگ
ناموسی زندگی می کنند، استفاده می شود. در سویدن پلان کردن و انجام ختنۀ زنان غیرقانونی است
و کسانی کھ این کار را انجام می دھند، مجازات شده می توانند. ختنۀ زنان تنھا در داخل سویدن
غیرقانونی نیست؛ بلکھ بردن طفل بھ یک کشور دیگر برای ختنھ کردن در آن کشور غیرقانونی
است. اینکھ آیا ختنھ زنان در آن کشور جواز دارد یا خیر، مھم نیست .

ختنۀ زنان عبارت است از برداشتن تمام یا بخشی از لبھ ھای خارجی، لبھ ھای داخلی یا کلیتوریس از
آلت تناسلی دختر. ختنۀ زنان برای فرد قربانی مضر و بسیار زیاد خطرناک است. زنانیکھ ختنھ شده
اند، ممکن عوارض مختلف جسمی را تجربھ کنند کھ برخی از آنھا شاید در طول زندگی ادامھ داشتھ
باشد.

این یک حق انسانی است کھ اطفال نباید در معرض ھیچ گونھ خشونت قرار بگیرند. ختنۀ زنان یک
مظھر خشونت است. این ھم خشونت فزیکی و ھم خشونت روانی است کھ بھ دلیل آسیب است کھ
قربانی در نتیجۀ آزار آن را تجربھ می کند. ختنۀ زنان ھمچنان می تواند یک نوع از خشونت جنسی
باشد کھ بھ منظور کنترل جنسی انجام شود.

مسایل ھای از مسائل عبارتند از:

  • داشتن رابطھ جنسی سخت و دردناک است،
  • فرد قربانی با درد قاعدگی و بوی نامطبوع مشکل دارد،
  • اسکارھای ختنھ ناراحت کننده است و نشستن را سخت می کند و
  • فرد قربانی در ادرار کردن مشکل دارد.

ختنھ کردن اندام تناسلی زنان نیز می تواند بھ دلیل ترس قربانی و خاطرات ناخوشایند این عمل باعث
بھ مشکلات روانی شود.

کنوانسیون حقوق کودک

کنوانسیون حقوق کودک یک معاھده ای است کھ در قوانین سویدن گنجانده شده است. کنوانسیون
حقوق کودک برای ھمھ کودکان صرف نظر از سن، ملیت یا محل سکونت تطبیق می شود. اطفال
ھمھ افراد زیر 18 سال ھستند.

در تمام تصمیم ھای مربوط بھ طفل باید بھ بھترین منافع کودک توجھ شود. در مادۀ 3 کنوانسیون
حقوق کودک گنجانده شده است و یکی از اصول اساسی کنوانسیون است.

مادۀ 12 بیان می دارد کھ آنعده اطفال برای تشکیل نظریات خود بلوغیت کافی را دارند، حق دارند کھ
در مسائل مربوط بھ خود نظرات خود را در آزادانھ بیان کنند. متناسب با افزایش سن و سطح بلوغیت
طفل، نظرات طفل باید تاثیر بیشتر بر زندگی خود طفل بگذارد.

مادۀ 19 کنوانسیون حقوق کودک از کشورھای عضو میخواھد کھ کلیھ اقدامات مناسب را برای
محافظت از کودکان در برابر انواع خشونت جسمی یا روانی، صدمھ، سوء استفاده، غفلت، یا استثمار
از جملھ سوء استفاده جنسی انجام دھند.

علاوه بر این، کنوانسیون حقوق کودک قرار دادن اطفال در معرض اعمال مضر را ممنوع کرده
است.

طفلی کھ مجبور بھ ترک محیط خانھ خود می شود باید از حق حمایت و حمایت ویژه از سوی دولت
برخوردار باشد و کشورھای عضو کنوانسیون باید اطمینان حاصل کنند کھ مراقبت ھای جایگزین در
دسترس است. این از ماده 20 مشھود است.

کمک قابل دسترسی است

کودکان و نوجوانان حق دارند کھ بھ خاطر خودشان بودن، مجازات نشوند. مجازات یک شخص بھ
این دلیل کھ اصول یا رسم و رواج فامیلی گرایش جنسی، لباس یا انتخاب دوستان او را تایید نمی کند،
قابل قبول نیست و غیرقانونی بوده می تواند. اگر احساس می کنید کھ یکی از اعضای فامیل یا یک تن
از خویشاوندان شما را کنترل یا تھدید می کند، یا اگر در بارۀ یک شخص دیگر نگران استید، اگر بھ
یک شخص قابل اعتماد بگوئید، برای شما سودمند خواھد بود.

با یک سازمان تماس بگیرید کھ بھ افراد و اشخاص کمک می کنند، کھ فامیل ھای شان آنھا را کنترل
یا تھدید می کنند. در ذیل معلومات تماس برای سازمانھای مختلف ارائھ شده، کھ می توانند کمک و
حمایت کنند .

14 تماس بگیرید، ھم بھ اگر فکر می کنید کھ قربانی جنایت شده اید، می توانید با تماس با شمارۀ 114
مرکز پولیس بروید. اگر در خطر فوری استید، باید با شمارۀ عاجل 112 تماس بگیرید. لازم نیست کھ
شما بدانید، آنچھ کھ برای شما اتفاق افتاده یک جرم ؛ زیرا این مسئولیت پولیس است کھ گزارش شما
را بررسی کند .

ھمیشھ می توانید از پولیس یا خدمات اجتماعی در شاروالی محل زندگی خود درخواست کمک و
محافظت بکنید .

ھر کسی کھ قربانی جنایت شده است مستحق جبران خسارت است و این شامل شما بھ عنوان قربانی
یک جرم ناموسی نیز می شود. در نتیجۀ سخت تر شدن قوانین درین اواخر، در حال حاضر امکان
دریافت بیشتر جبران خسارت برای جرایم ناموسی وجود دارد نسبت بھ جرم کھ انگیزۀ یا شرایط
ناموسی نداردرا نتوان با زمینۀ ناموسی مرتبط کرد.

شما درینجا حمایت و کمک دریافت کرده میتوانید

ادارۀ پولیس

ادارۀ پولیس پس از دریافت گزارش جریم گزارش شده، بھ بررسی آنھا می پردازد. اگر بھ یک
شخص نیاز دارید کھ در مورد آنچھ تجربھ شما کرده اید با او صحبت کنید، ادارۀ پولیس می تواند شما
را بھ فعالیت ھای بیشتر معرفی کند. در صورت تھدید یا قرار گرفتن در معرض خشونت، پولیس از
شما محافظت کرده می تواند.

خدمات اجتماعی

خدمات اجتماعی ھر شاروالی مسئول ارائھ کردن کمک و حمایت بھ قربانیان جرم و فامیل ھای
قربانیان است. در ذیل یک لینک بھ وبسایت شاروالی ھا و مناطق سویدن ارائھ شده است کھ معلومات
تماس با شاروالی شما را دارد.

GAPF خط تلیفون ویژۀ حمایت

National Association of Never Forget ) اتحا دیۀ ملی ھرگز فراموش نکردن پلا و فادیم
از طریق خط تلیفون ویژۀ خود حمایت و مشاوره ارائھ می کند. این ( GAPF،Pela and Fadime
ادارۀ در طول سال، 7 روز در ھفتھ 24 ساعت در روز باز است. افراد آسیب پذیر و ھمچنان بستگان
و متخصصان از خط تلیفون ویژه کمک گرفتھ می توانند. درین مرکز حمایت افرادی کار می کنند کھ
عادت بھ تعامل با افراد دارای فرھنگ ناموسی و غیرت را دارند. تماس با خط تلیفون رایگان است،
شما می توانید ناشناس بمانید و کارکنان پشتیبانی موظف بھ حفظ محرمیت ھویت استند.

Linnamottagningen مرکز پذیرش

یک مرکز پذیرایی از نوجوانان است کھ در معرض خشونت Linnamottagningen مرکز پذیرش
و ظلم ناموسی قرار گرفت ھاند یا ازدواج کردهاند یا در معرض خطر ازدواج بر خلاف میل خود
ھستند. این مرکز پذیرش ھم بھ صورت عاجل و ھم در دراز مدت کمک کرده می تواند. این مرکز
Linnamottagningen و ھم فرھنگی را دارد. مرکز پذیرش LGBTQI پذیرش ھم شایستگی
ھمچنان می تواند بھ متخصصان کھ با افراد آسیب پذیر روبرو می شوند مشاوره دھد. مرکز پذیرش
شمارۀ عاجل تلیفون در سراسر کشور را دارد.

گفتگو یا چت حمایت "عشق رایگان است"

یک چت حمایت بھ نام عشق رایگان است را اداره می کند. این چت یا گفتگو برای Rädda Barnen
اطفال و نوجوانان است کھ در موضوعات ناموسی بھ حمایت و رھنمایی ضرورت دارند. این چت
توسط افراد غیر انتفاعی اداره می شود. در اینجا، کودکان و نوجوانان می توانند سوالات خود را در
مورد حقوق، خشونت و ظلم ناموسی، محدودیت ھا و ازدواج ھای اجباری و سایر موضوعات مطرح
کنند.

RFSL Stödmottagning مرکز پذیرش

کھ در LGBTQ فعالیت ھای حمایت را برای افراد RFSL Stödmottagning مرکز پذیرش
معرض آزار، تھدید و خشونت قرار گرفتھ اند، انجام می دھد. از خویشاوندان و دوستان افراد
کھ قربانی خشونت شده اند و ھمچنان افراد مسلکی کھ در گروه ھدف قرار می گیرند، نیز LGBTQ
استقبال می شود. تماس با این مرکز حمایت رایگان است و امکان ناشناس ماندن وجود دارد.

Somaya پناھگاۀ زنان و پناھگاۀ دختران

یک سازمان خیریھ یا غیرانتفاعی است کھ بھ دختران، زنان و Somaya پناھگاه زنان و دختران
دارای پیشینۀ تابعیت خارجی استند و در معرض خشونت شریک جنسی نزدیک LGBTQI افراد
عملیات خود را بھ چندین زبان Somaya. استند یا در محیطی آبرومند زندگی می کنند، کمک می کند
ارائھ می کند و شامل خط تلیفون کمک، چت یا گفتگو حمایت، خانۀ امن و مرکز فعالیت است.
کارمندان این نھاد تجربۀ فراوان در کمک بھ افراد نیازمند حفاظت و فرار از ظلم و خشونت دارند.

Terrafem

یک سازمان غیرانتفاعی است کھ از آزادی دختران و زنان از خشونت مردان دفاع می Terrafem
یک شمارۀ تلیفون ملی برای دختران و زنان اتباع خارجی دارد و با افراد محروم از Terrafem. کند
خدمات قانونی از طریق تماس و Terrafem ، کشورھا و زبان ھای مختلف تماس دارد. علاوه بر این
یک سرویس زنانھ را نیز ارائھ می کند.

(Girls' Rights in Society, TRIS) حقوق دختران در جامعھ

بھ بزرگسالان TRIS. یک سازمان خیریھ است کھ با خشونت و ظلم ناموسی مبارزه می کند TRISو ھمچنین اطفال و نوجوانان کھ در زیر خشونت و ظلم ناموسی قرار دارند یا در معرض خطر قرار گرفتن استند، کمک می کند.
یک تخصص برای رفع نیازھای اطفال و نوجوانان دارای ،TRIS در
را ،TRIS یک تلیفون حمایت، خط تلیفون TRIS ناتوانی ذھنی وجود دارد. -از جملھ خدمات دیگر
فراھم کرده است. این سازمان ھمچنان برای افراد آسیب پذیر پناھگاۀ موقت یا امن را نیز فراھم می
کند.

کمپاین معلومات و مواد

در ماه جون سال 2022 ، یک کمپاین ملی معلومات در مورد چارچوب قانونی و وسایل مبارزه با
خشونت و ظلم ناموسی راه اندازی شد. مخاطبان ھدف شامل اطفال و نوجوانان آسیبپذیر، فامیل ھا و
دوستان آنھا و ھمچنان افراد مسلکی استند کھ با اطفال و نوجوانان کار می کنند. محتوا آنرا از
داونلود کرده می توانید و از طریق تعدادی زیادی از کانال ھا و دستگاه ھا hedersfortryck.se
قابل دسترسی است. این کمپاین را در رسانھ ھای اجتماعی، بیلبوردھای دیجیتال و در شھرھای
بزرگ در ترانسپورت عامھ مشاھده کرده می توانید.