اگر با قربانیان جرایم ناموسی روبر شوید

در صورت روبرو شدن با اطفال و نوجوانان کھ شاید در معرض خشونت و ناموسی قرار گیرند، شما
یک نقش مھم را ایفا می کنید. این تا یک حد در بارۀ شناسایی آسیب پذیری و تا یک حد در بارۀ
محافظت از آسیب پذیر است.

اطفال و نوجوانان کھ در معرض جرایم ناموسی قرار گرفتھ اند یا مجبور استند کھ تحت کنترل شدید
در شرایط ناموسی زندگی کنند، ممکن اندوۀ عاطفی شدید را تجربھ کنند. سختتر شدن محدودیتھا با
بالا رفتن سن طفل معمول است. اگر بحیث یک بزرگسال شک دارید کھ یک طفل در مجاورت شما
در محیط با فرھنگ ناموسی زندگی می کند، باید بھ شاخص ھای مختلف خشونت و ظلم توجھ زیادی
داشتھ باشید.

تعریف خشونت و ظلم ناموسی

خشونت و ظلم ناموسی از این جھت متمایز می شود کھ چندین نفر، اساسا از خویشاوندان نزدیک،
می توانند اعمال کنترل و خشونت را بالای یک یا چند زن و دختر اعمال کنند. مفھوم ناموس در
ارزشھای مردسالارانھ و غیرقانونی ریشھ ھای عمیق دارد و برای توجیھ خشونت و ظلم علیھ مردان
LGBT و پسران جوان، بھویژه اعضای گروه یا دگرباشان جنسی استفاده شود.

(بھ زبان سویدنی)

نشانھ ھای آسیب پذیری در دختران و زنان

شماری از شاخص ھا وجود دارند کھ نشان دھندۀ کھ یک فرد کھ از نظر بیولوژیکی زن است یا خود
را زن می شناسد، در معرض خشونت و ظلم ناموسی قرار گرفتھ یا فعلا زیر خشونت و ظلم ناموسی
قرار دارد. نظر بھ مجرد بودن یا متاھل بودن دختر یا زن، این علایم و نشانھ ھا متفاوت می باشد.

چند مثال از علایم و نشانھ ھا برای دختران و زنان مجرد می تواند قرار ذیل است:

 • مجبور است کھ بلافاصلھ بعد از مکتب بھ خانھ برود و اجازه نداشتھ باشد کھ در اوقات
  فراغت یا فعالیت ھای خارج از نصاب داشتھ باشد،
 • اجازۀ صحبت با پسران یا کارمندان طبقۀ مرد در مکتب را ندارد،
 • باید بھ یک طریقۀ خاص لباس بپوشد،
 • نگرانی داشتن از اینکھ بودن از اینکھ برادر، بچۀ کاکا/عمھ/ماما/خالھ یا دیگر قوم و خویش،
  ھمسایھ یا ھموطن او را در حال انجام دادن کارھای ببیند کھ در مکتب یا خارج از خانھ
  اجازۀ انجام دادن آنرا ندارد،
 • اجازۀ نداشتن برای اشتراک در ھمھ فعالیت ھای اجباری مکتب مانند شنا، تمایلات جنسی،
  رضایت و روابط و سفرھای مکتب با ماندن شبانھ ،
 • داشتن اضطراب و نگرانی پیش از رخصتی ھای تابستانی، سفر بھ وطن یا بھ خانھ رفتن
  قوم و خویش در سویدن،
  معاینۀ بکارت یا جراحی پردۀ بکارت و ،(FGM)
 • داشتن سوالات در مورد ختنۀ زنان
 • ترس داشتن از اینکھ معلومات مربوط بھ صحت باروری او، بطور مثال در بارۀ جلوگیری
  از حاملگی یا سقط جنین، زیر توجھ فامیل قرار گیرد.

لایم نشانھ ھای کھ نشان می دھد یک زن متأھل در شرای ط فرھنگ ناموسی زندگی می کند، ممکن قرار ذیل باشد:

 • نگرفتن طلاق
 • اجازۀ کار کردن یا استفاده از امور مالی خود را نداشتن،
 • اجازۀ انتخاب لباس خود را نداشتن،
 • اجازۀ نداشتن گشتن بھ تنھایی در مکان ھای عامھ،
 • مجبور شده اند کھ دیگران را زیر خشونت و ظلم ناموسی قرار دھند
 • اجازه نداشتن معاشرت و رفت آمد با مردان خارج از فامیل .

نشانھ ھای آسیب پذیری در بچھ ھا و مردان

حتی افراد کھ از نظر بیولوژیکی بحیث یک پسر و مرد در نظر گرفتھ می شوند، در معرض خشونت
و ظلم ناموسی در معرض خطر قرار گرفتھ میتوانند، و شاخص ھای خاص از آسیب پذیری وجود
دارد کھ باید این شاخص ھا را بشناسید.

شماری از علایم و نشانھ ھا در بچھ ھا و مردان مجرد عبارتند از

 • اجازه نداشتن گ رایش یا ھویت جنسی غیر از دگرجنس گرایی ،
 • قربانی ازدواج اجباری شدن،
 • امتناع از برآورده کردن توقعات و خواستھ ھا برای کنترل خواھران و سایر قوم و خویش
  زن در کودکستان، مکتب و در اوقات فراغت ،
 • امتناع از برآورده کردن انتظارات و خواستھ ھا برای مجازات یک مرد خارج از فامیل کھ
  با یک خویش زن نزدیک رابطھ داشتھ است و
 • زیر تھدید، تجاوز، خشونت، تحقیر، بیجا شدن، تربیت یا ازدواج در صورت عدم تایید
  خواستھھای کھ از یک مرد در چارچوب ناموس و غیرت آن گروھی م یشود.

علایم نشانھ ھای کھ نشان می دھد یک مرد متأھل در شرایط فرھنگ ناموسی زندگی می کند، ممکن قرار ذیل باشد:

 • نمی تواند کھ شریک زندگی شانرا خودش انتخاب کند،
 • نگرفتن طلاق
 • امتناع از برآورده کردن توقعات و مسئولیت ھا برای تنبیھ خویش زن نزدیک یا مردی کھ
  خویش زن نزدیک با او رابطۀ خارج از ازدواج داشتھ است،
 • امتناع از برآورده کردن توقعات و خواستھ ھای قرار دادن اولاد خود در معرض مثلاً
  کنترل، ختنھ کردن یا ازدواج، و
 • بھ خاطر رابطھ با یک زن کھ خانواده آن زن بر اساس معیارھای ناموسی و غیرت زندگی
  می کنند، ممکن بھ خطر بیفتد یا در معرض تھدید و خشونت قرار بگیرد.

LGBTQI نشانھ ھای آسیب پذیری در اعضای جامعۀ

شناسایی می کند، ممکن از جوانب بیشتر نسبت بھ دختران، زنان و LGBTQI افراد کھ خود را
LGBTQI مردان آسیب پذیر باشند. برای تعیین اینکھ آیا یک عضو جامعۀ در معرض خشونت یا
ظلم ناموسی قرار گرفتھ یا خیر، یک تعداد از شاخص ھای وجود دارد کھ باید بھ آنھا توجھ کرد.

LGBTQI برخی از علائم در افرا د :

 • اجازه نداشتن گرایش یا ھویت جنسی غیر از دگرجنس گرایی ،
 • اجازه نداشتن برای نشان دادن بیان جنسیتی کھ با ھویت و احساسات خود فرد مطابقت دارد،
 • قربانی ازدواج اجباری شدن،
 • در معرض بھ اصطلاح تلاش ھای تغییر قرار گرفتن ،
 • اجازه نداشتن پوشیدن بھ میل خود،
 • و ،LGBTQI اجازۀ اجتماعی شدن در محافل جامعۀ
 • اجازه ندارند درباره ھویت واقعی خود صحبت کنند و آنرا بیان کنند.

تحقیقات در مورد خشونت و ستم ناموسی (بھ زبان سویدنی)

یک استاد ارشد در پوھنتون استکھلم است و ھمچنان یک محقق است. او در این فلم Devin Rexvid
از جملھ دیگر موارد بھ ماھیت خشونت و ظلم ناموسی، شیوع آن و شاخصھای آسیبپذیری پرداختھ
است.علاوه بر این، او درباره آنچھ جامعھ باید برای مبارزه و جلوگیری از خشونت و ناموسی انجام
دھد نیز بحث می کند و بھ افراد مسلکی کھ با قربانیان در تماس ستند رھنمایی می کند .

20,02

کدام آزادی ھا و حقوق نقض می شود؟

انواع آزادی ھای شخصی و حقوق بشر با خشونت و ظلم ناموسی نقض می شود.

مثال ھای از حقوق بشر و آزادی ھا کھ ممکن در شرایط فرھنگ ناموسی نقض شوند، عبارتند از:

 • حق زندگی
 • حق آزادی و امنی ت
 • حفاظت از حریم خصوصی
 • حق برابری بین شریکان زندگ ی
 • آزادی بیان
 • منع تبعی ض

قانون چھ میگوید؟

قوانین سویدن دارای ماده ھای برای محافظت در برابر خشونت و ظلم ناموسی است. ابزارھای
قانونی نیز برای جلوگیری و مبارزه با جرایم ناموسی در دسترس است.

 • ختنۀ زنان و دختران غیرقانونی است.
 • ازدواج کودکان و ازدواج اجباری در سویدن غیرقانونی است .
 • ازدواج کودکان در خارج از کشور، در سویدن بھ رسمیت شناختھ نمی شود.
 • چند ھمسری در سویدن ممنوع است.
 • اگر یک فرد زیر 18 سال در معرض خطر برای ازدواج بردن بھ خارج از کشور، ختنۀ
  آلت زنانھ، یا سایر اشکال خشونت و ظلم ناموسی باشد، ممکن حکم ممنوع الخروجی صادر
  شود.
 • اگر در ارتکاب یک انگیزۀ ناموسی شامل باشد، شاید منجر بھ مجازات سنگین تر شود.

بر اساس ادارۀ ملی صحت و رفاه، انجام معاینات بکارت برای یک دختر یا زن جوان برخلاف
قوانین و مقررات سویدن است. یک محقق دولتی وظیفھ بررسی دامنۀ معاینات بکارت و بھ اصطلاح
"جراحی ھای پردۀ بکارت" را بر عھده دارد و توصیھ می کند کھ کدام تغییرات قانون گذاری برای
تقویت محافظت در برابر کنترل نامناسب جنسی دختران و زنان باید انجام شود.

کدام انتخاب ھا را دارید؟

شاید با اطفال و نوجوانان روبرو شوید کھ در معرض خشونت و ظلم ناموسی قرار گرفتھ اند، در
معرض خطر قرار گرفتن دارند و یا ھم دیگران در معرض خشونت و ظلم ناموسی قرار می دھند،
در تماس باشید. شما با در دسترس بودن، باز بودن برای گوش دادن و داشتن جرأت برای پرسیدن
سوالات در مورد موضوعاتی مانند خشونت و آسیب پذیری با طفل یا نوجوان کمک کنید .

بحیث یک شخصیت قابل اعتماد، میتوانید با تیم ملی صلاحیت در برابر خشونت و ظلم ناموسی در
با افراد مسلکی تماس بگیرید. Östergötland تلیفون کمک ملی شورای اداری ولسوالی درینجا می
توانید در مورد مسائل مشاوره دریافت کنید و ھویت تان ناشناس بماند.

برای رسیدگی بھ مسائل ناموسی می توانید از خدمات اجتماعی ولسوالی خود مشاوره بگیرید. اگر بھ
یک جرم مشکوک ھستید، می توانید با پولیس تماس بگیرید.

یا مراکز منابع، در سراسر سویدن در اکثریت مناطق قرار دارند و فعالیت ھای را با ،Barnahusتمرکز بر ھمکاری در بین سایر موارد، موضوعات ناموسی کھ بر اطفال و نوجوانان تأثیر می
گذارد، انجام می دھند. نھادھای مسلکی دیگر کھ بھ طور خاص با مسائل ناموسی کار می کنند در
شماری از مناطق کشور وجود دارند.

ھمھ سازما نھا از من م یخواستند کھ ارتباط خود را با فامیل خود قطع کنم؛ اما من با وجود تھدیدھا
و محرومیتھا اصرار کردم... فکر م یکردم بالاخره من را ھمانطور کھ ھستم م یپذیرن د.

مصاحبھ شونده در گزارش شورای ملی صحت و رفاه؛ زندگی عاری از ظلم و خشونت

گزار ش

اگر مشکوک ھستید کھ یک طفل یا یک شخص جوان زیر خشونت و ظلم ناموسی قرار گرفتھ یا در
معرض خطر آن است، بھ پولیس گزارش دھید. بھ یاد داشتھ باشید کھ شما بحیث یک کارمند مکتب
وظیفھ دارید، کھ اگر مشکوک ھستید یا متوجھ شدید کھ یک شاگرد بدرفتاری می کند، باید آنرا بھ
خدمات اجتماعی گزارش دھید. برای گزارش دادن بھ اطمینان نیاز ندارید. کافی است کھ نگرانی
داشتھ باشید کھ ممکن طفل در معرض خطر قرار گرفتھ است.

اقدامات و وسایل

شما دو گام ھا را گرفتھ می توانید: نگرانی ھای خود را بھ خدمات اجتماعی گزارش دھید و فعالیت
ھای مشکوک مجرمانھ را بھ پولیس گزارش دھید. ھمچنان برخی از اقدامات و وسایل وجود دارد کھ
برای کمک و محافظت از کودکان و نوجوانان در برابر قرار گرفتن در معرض ، از آنھا استفاده
کنید.

ممنوعی ت خروج

برای یک طفل امر ممنوع الخروجی صادر شده می تواند تا از انتقال آن طفل بھ خارج و در نتیجۀ آن
در معرض قرار گرفتن ازدواج کودکان یا ختنھ کردن زنان جلوگیری شود.

اگر خطر ملموس موجود باشد کھ اگر یک کودک بھ خارج از کشور برده شود یا سویدن را بھ ھدف
ازدواج کردن یا رابطۀ زناشویی ترک کند یا در معرض ختنھ قرار می گیرد، ھیئت رفاه و آسایش
اجتماعی برای ممنوعیت خروج طفل درخواست کرده می تواند.

در موارد عاجل کمیتۀ رفاه اجتماعی ممنوعیت موقت سفر را صادر کرده می تواند و بعدا بھ محکمۀ
اداری گزارش دھد و محکمھ تصمیم می گیرد کھ آیا ممنوعی ت سفر عملی شود یا خیر .

ممنوعیت سفر صادر شده باید بھ گونۀ منظم بررسی شود تا مشخص شود کھ آیا این ممنوعیت ھنوز
لازم است یا خیر. وقتیکھ طفل دیگر در معرض خطر نباشد، ممنوعیت سفر باید برداشتھ شود.

LVU ، طبق قانون ( 1990:52 ) با مقررات خاص در مورد مراقبت از نوجوانان ، ممنوعیت ترک بھ
تلفیق با توقیف یا ھر اقدام دیگر نیاز ندارد.

مراقبت و محافظت از نوجوانان

اقدامات دیگر کھ شاید در مسایل مربوط بھ ناموس مرتبط باشد را می توان در قانون ( 1990:52
.LVU ، یافت کھ شامل احکام خاص در بارۀ مراقبت از نوجوانان است از اینکھ قانون خدمات
اجتماعی ( 2001:453 ) اساس رضایتکارانھ دارد، معمولا نمی تواند برای حمایت از اقدامات در
موارد خشونت و ظلم ناموسی استفاده شود.

اگر یک طفل در معرض خطر آسیب در خانھ خود باشد یا رفتار مخرب اجتماعی از خود نشان دھد
3 مراقبت دریافت کرده می تواند. LVU کھ طفل را بھ خطر می اندازد، بر اساس بخش ھای 2 یا
2 LVU مطابق بخش ، خشونت و ظلم ناموسی؛ مانند خطر ازدواج کودکان، ازدواج اجباری، یا ختنۀ
کردن زنان برای مراقبت اساس شده می تواند.

6 بیان می دارد کھ اگر ارزیابی اولیۀ خدمات اجتماعی نیاز بھ محافظت را نشان دھد، LVU بخش
طفل را تحت محافظت و مراقبت عاجل قرار گرفتھ می توانید. رئیس کمیتۀ رفاه اجتماعی در مورد
مراقبت عاجل تصمیم می گیرد. اگر بعداً در تحقیقات خدمات اجتماعی مشخص شود کھ بھ حفاظت
چنین نیازی وجود دارد کھ در غیر آن مراقبت نمی تواند منتظر بماند، مراقبت عاجل نیز ممکن است
مرتبط باشد.

14 LVU مطابق با بخش ، شورای رفاه اجتماعی ھمچنان می تواند در مورد محرمانھ بودن محل
پناھگال یا محدودیت تماس اجتماعی تصمیم بگیرد.

پناھگاۀ محافظت شده

افرادی کھ زیر خشونت و ظلم ناموسی قرار گرفتھ اند یا در معرض خطر قرار دارند، ازینکھ بستگان
و خویشاوندان آنھا خود یک تھدید بھ شمار می آیند، بھ چنین افراد معمولا در خارج از خانۀ خود جا
داده می شود. در نتیجھ، پناھگاه امن یا اقامتگاۀ محافظت شده، و ھمچنان خانھ ھای فامیلی و خانھ
شورای رفاه اجتماعی باید برای اقشار آسیب .(HVB) ھای برای مراقبت یا زندگی، مورد نیاز است
پذیر بر اساس نیازھای فردی آنھا یک اقامتگاه موقت مناسب را فراھم کند. یک اقامتگاه حفاظت شده
یا سایر اقامتگاه ھای موقت باید منابع و تجربھ لازم را برای پذیرش و ارائھ کردن حمایت و کمک
ھای لازم برای طفل آسیب پذیر داشتھ باشد.

بالخصوص این بسیار مھم است کھ اطفال و نوجوانان کھ تحت مراقبت قرار می گیرند و خارج از
خانۀ سکونت می کنند، باید حمایت متداوم را دریافت کنند؛ زیرا جدا شدن از فامیل در شرایط کھ
مسایل فرھنگی ناموسی در آن زیاد تکرار می شود، بسیار مشکل است. ھمچنان ممکن برای یک
زندگی جدید و کنار آمدن با زندگی روزمره بھ کمک نیاز داشتھ باشند.

دیگر اقدامات

علاوه بر اقدامات ذکر شده در بالا، ممکن برای انجام اقدامات احتیاطی دیگر برای محافظت از یک
طفل یا فرد جوان دیگر دلایل ھم وجود داشتھ باشد. برای مثال، شخص آسیبپذیر ممکن از طریق
مراقبت سازمان مالیاتی بھ حسابات شخصی محافظت شده نیاز داشتھ باشد، یا ھم بھ حکم ممنوعیت
تماس نیاز باشد .

انواع مختلف از اطلاعات شخصی محافظت شده وجود دارد. ابتدایی ترین شکل، علامت گذاری
محرمانھ است، یعنی اطلاعات شخصی در ثبت احوال نفوس بھ راحتی قابل دسترسی نیست. مرحلۀ
ذیل در ثبت احوال نفوس حفاظت شده است، یعنی یک فرد حتی پس از نقل مکان در شاروالی قبلی
ثبت نام می کند . مداخلھ گرانھ ترین نوع محافظت شامل اطلاعات شخصی جعلی می شود، یعنی کھ
فرد قربانی اطلاعات ھویتی جدید را دریافت می کند.

حکم ممنوعیت تماس بھ این معنی است کھ شخص اجازۀ تماس با فرد آسیب پذیر را ندارد. یک خطر
واضح و مشخص در بارۀ آزار و اذیت، تعقیب یا ارتکاب جرم علیھ شخص آسیب پذیر باید وجود
داشتھ باشد. در بارۀ حکم ممنوعیت تماس سارنوالان تصمیم می گیرند.

افرادی کھ در معرض خشونت و ظلم ناموسی قرار گرفتھ اند، ممکن برای امرار معاش بھ کمک
مالی نیاز داشتھ باشند؛ این امر بالخصوص در بیرون از خانھ صدق میکند.

مشاوره و حمایت

اگر با اطفال و نوجوانان آسیبپذیر سر و کار دارید، باید بدانید کھ انواع مختلف از مشاوره و حمایت
نظر بھ نیازھای فرد قربانی ارائھ می شود.

قانون خدمات اجتماعی امکان ارائھ مداخلات؛ مانند حمایت از طریق تلیفون و افراد تماس را فراھم
می کند. یک فرد تماس حمایت و کمک شخصی را از راه ھای مختلف از جملھ تماس با نھادھا ارائھ
کرده می تواند.

ھمچنان امکان گفتگو و حمایت از اطفال و نوجوانان بالای 13 سال در مرکز پذیرش جوانان وجود
دارد

باید بھ یاد داشتھ باشید کھ خواھران و برادران دیگر نیز شاید باشند کھ بھ حمایت و کمک نیاز دارند.

بھ موارد ذیل فکر کنید:

درک این نکتھ مھم است کھ اگر با اطفال و نوجوانان ملاقات می کنید، با آنھا مطابق شرایط خود آنھا
ملاقات کنید.

رھنمایی نھاد مشترک

در ماه جون سال 2022 ، رھنمود نھاد مشترک در بارۀ خشونت و ظلم ناموسی راه اندازی شد. این
است کھ Östergötland علیھ خشونت و ظلم ناموسی در ھیئت اداری ولسوالی « تیم ملی صلاحیت »
در (Barnafrid) یک مأموریت ادارۀ مشترک را ھماھنگ می کند. ادارۀ قربانیان جرم، بارنھ فرید
Linköping University) دانشگاۀ لینشوپینگ ) ، ادارۀ پولیس، شورای ملی تعلیمی سویدن، شورای
ملی صحت، و دفتر سارنوالی ھمۀ از این راھنمایی حمایت می کنند.

ھمزمان با انتشار رھنمود ادارۀ مشترک، یک کمپاین ملی معلومات در مورد قوانین درباره و وسایل
مقابلھ با خشونت و ظلم ناموسی نیز راه اندازی شد. مخاطبان ھدف شامل اطفال و نوجوانان
آسیبپذیر، فامیل ھا و دوستان آنھا و ھمچنان افراد مسلکی استند کھ با اطفال و نوجوانان کار می
دانلود کرده می توانید و در چینل ھا و دستگاه ھای hedersförtryck.se کنند. این مطالب را از
A مختلف، از جملھ رسانھ ھای اجتماعی، پوسترھا در فرمت 3 و دوسیھ ھای معلوماتی چاپی قابل
دسترسی است.

آیا در کار خود بھ مشاوره و حمایت ضرورت داردی؟

اگر بحیث یک فرد مسلکی برای کارتان با خشونت و ستم ناموسی بھ مشاوره و حمایت ضرورت
دارید، یک خط تلیفون کمک ملی وجود دارد کھ با آن تماس گرفتھ می توانید.