جرایم ناموسی

خشونت و ظلم کھ بھ نام ناموس انجام می شود، یک جنایت جدی است کھ اشکال مختلف داشتھ می
تواند. درین بخش تشریح می شود کھ خشونت و ظلم ناموسی چیست و شامل کدام موارد می شود. اگر
خودتان را بشناسید، می توانید درباره آزادی و حقوق کھ دارید، و ھمچنان جاھایکھ می توانید حمایت
و مصونیت پیدا کنید را بخوانید. ھمچنان برای دوستان و اعضای خانوادۀ قربانیان جرایم ناموسی
معلومات ویژه ارائھ گردیده است. برای کسانی کھ با افراد آسیب پذیر روبرو می شوند، در مورد
نشانھ ھای مختلف آسیب پذیری، قوانین محلی، و اگر مشکوک بھ جرم ناموسی شوند از کجا باید
کمک گرفت، نیز معلومات ارائھ گردیده است.

خشونت و ظلم ناموسی، یا بھتر است بگوئیم جنایت ناموسی، شامل انواع و اقسام جرایم مانند تھدید
غیرقانونی، تجاوز، جرایم مرتبط با ازدواج کودکان، و جرایم مختلف جنسی بوده می تواند. از اول
جون 2022 بدینسو، ظلم ناموسی نیز یک جرم جنایی است .

در بخشھای بعدی، درباره چیستی جرم ناموسی و انگیزهھای رایج آن معلومات مفصل را بدست
آورده می توانید. در مورد جدیدترین تغییرات در قانون در منطقھ نیز معلومات وجود دارد کھ بھ
ھدف تقویت حفاظت در برابر خشونت و ظلم ناموسی ارائھ شده است.

این معلومات ھمچنان شامل توصیھ ھای در مورد محل ھای است کھ قربانیان، اعضای خانواده و
دوستان آنھا می توانند حمایت و کمک دریافت کنند؛ برعلاوۀ این درین مورد نیز معلومات ارائھ
گردیده کھ متخصصان برای مبارزه با جرایم ناموسی چھ کارھای را انجام داده می توانند. این صفحھ
علاوه بر ارائھ کردن معلومات در مورد حقوق کودکان، نوجوانان و بزرگسالان، لینک ھای بھ
معلومات عمیق در مورد، از جملھ موضوعات دیگر، جبران خسارت ارائھ می کند.