جرایم ناموسی

خشونت و ظلم که به نام ناموس انجام می شود، یک جنایت جدی است که اشکال مختلف داشته می تواند. درین بخش تشریح می شود که خشونت و ظلم ناموسی چیست و شامل کدام موارد می شود. اگر خودتان را بشناسید، می توانید درباره آزادی و حقوق که دارید، و همچنان جاهایکه می توانید حمایت و مصونیت پیدا کنید را بخوانید. همچنان برای دوستان و اعضای خانوادۀ قربانیان جرایم ناموسی معلومات ویژه ارائه گردیده است. برای کسانی که با افراد آسیب پذیر روبرو می شوند، در مورد نشانه های مختلف آسیب پذیری، قوانین محلی، و اگر مشکوک به جرم ناموسی شوند از کجا باید کمک گرفت، نیز معلومات ارائه گردیده است.

خشونت و ظلم ناموسی، یا بهتر است بگوئیم جنایت ناموسی، شامل انواع و اقسام جرایم مانند تهدید غیرقانونی، تجاوز، جرایم مرتبط با ازدواج کودکان، و جرایم مختلف جنسی بوده می تواند. از اول جون 2022 بدینسو، ظلم ناموسی نیز یک جرم جنایی است.

در بخش های بعدی، درباره چیستی جرم ناموسی و انگیزه های رایج آن معلومات مفصل را بدست آورده می توانید. در مورد جدیدترین تغییرات در قانون در منطقه نیز معلومات وجود دارد که به هدف تقویت حفاظت در برابر خشونت و ظلم ناموسی ارائه شده است.

این معلومات همچنان شامل توصیه های در مورد محل های است که قربانیان، اعضای خانواده و دوستان آنها می توانند حمایت و کمک دریافت کنند؛ برعلاوۀ این درین مورد نیز معلومات ارائه گردیده که متخصصان برای مبارزه با جرایم ناموسی چه کارهای را انجام داده می توانند. این صفحه علاوه بر ارائه کردن معلومات در مورد حقوق کودکان، نوجوانان و بزرگسالان، لینک های به معلومات عمیق در مورد، از جمله موضوعات دیگر، جبران خسارت ارائه می کند.