معلومات برای قربانیان جرم

برای شما که در معرض جرم قرار گرفته اید

اگر شما در معرض جرمی قرار گرفته اید، شما ممکن است حق دریافت غرامت را داشته باشید. سه نوع جبران خسارت وجود دارد: خسارت ناشی از یک مجرم، جبران خسارت بیمه ای و خسارت های کیفری از طرف دولت. حتی اگرفرد مجرم ناشناخته باشد، امکان دارد که شما حق بیمه و خسارت کیفری را داشته باشید.

جبران خسارت و جبران خسارت بيمه

در صورت قربانی جرم شده اید و برای آن محاکمه برگزار می شود، این محکمه است كه تصمیم می گیرد که شخص مجرم چه مقدار جبران خسارت بپردازد. برای کمک در اجراء کردن جبران خساره به اداره اجراییات مراجعه نمایید. همچنین می توان بطور مثال از طریق بیمه خانه تان، از طریق بیمه های اتحادیه کارگری و و کارفرمای خود جبران خسارت دریافت کرد.

پرداخت غرامت به قربانیان

اگر نتوانید غرامت كامل از شخصی که مرتكب جرم شده و یا از طریق بیمه دریافت كنید، ممكن است از جبران خسارت از دولت برخوردار شوید. برای اینکه حق دریافت غرامت به قربانیان را داشته باشید، شما باید جرم را به پولیس گزارش نموده باشید. اگر شخص که مرتکب جرم شده ناشناخته باشد، ضرورت است که تحقیقاتی انجام شده باشد، بطور مثال تحقیقات ابتدایی که نشان دهد شما در معرض جرم قرار گرفته اید. اگر پلیس بداند که مرتکب کیست، در بیشتر موارد باید یک محکومیت وجود داشته باشد تا بتوانید جبران خسارت را دریافت کنید.

جبران خسارت به قربانی یک جرم در مورد جرایمی که در سویدن اتفاق افتاده است صدق می کند. شما ممکن است بدون در نظر گرفتن اینکه در سویدن زندگی می کنید و یا فقط بطور موقت مانند یک تورست یا دانشجو در اینجا هستید حق دریافت غرامت را داشته باشید. اگر در سویدن زندگی می کنید، حتی اگر در خارج از کشور نیز در معرض جرمی قرارگرفته باشید، ممکن است حق جبران خسارت های جرمی را داشته باشید.

برای کدام موارد جرمی می توانم غرامت دریافت کنم؟

بطور مثال شما می توانید در حالات زیر غرامت دریافت کنید:

  • نقض جدی از حریم شخصی شما، به عنوان مثال، اگر مورد سوءاستفاده، تهدیدهای غیرقانونی، مزاحمت فیزیکی، جرم های جنسی و سرقت قرار گرفته اید
  • برای مثال، هزینه های مراقبت های صحی، طبی و گفتگوی های حمایوی
  • از دست دادن درآمد
  • سوزش و درد، بطور مثال تجربیات درد و ناراحتی در مدت مریضی
  • صدمات دایمی مانند زخم ها، اختلال در بینایی یا شنوایی
  • لباس و عینک آسیب دیده یا موارد چیز های مشابه که هنگام مجروح شدن به تن داشتید

در موارد استثنایی، شما می توانید به عنوان مثال در برابر اجناس و پول های که تخریب شده یا سرقت شده توسط شخصی که شما را فریب داده است، غرامت دریافت کنید.

چطور می توانم برای جبران خسارت یک جرم درخواست کنم؟

شما می توانید با پر کردن یک فرم ویژه یا درخواست از طریق وبسایت، برای جبران خسارت از اداره قربانیان جنایت، درخواست غرامت کنید. شما باید ظرف سه سال پس از ارتکاب جرم، درخواست خود را به اداره قربانیان جنایت ارسال کنید، تحقیقات مقدماتی بسته شده باشد یا حکم بعد از محاکمه دیگر قابل تجدید نظر نباشد. کودکان که در معرض جرم قرار گرفته اند، می توانند یا 21 سالگی خود درخواست جبران خسارت نمایند.

اگر می خواهید بیشتر در باره غرامت به قربانیان جنایت بدانید یا اینکه چگونه درخواست نمایید، با اداره قربانیان جنایت از طریق شماره تلفون 090–70 82 00 به تماس شوید. همچنین می توانید برای درخواست کمک به یک مرکز فوری قربانی جرم، نهاد فوری برای زنان یا یکی از سازمان های غیر انتفاعی مراجعه کنید.

کجا می توانیم حمایت و کمک دریافت کنم؟

ادارات و سازمانهای مختلفی وجود دارند که می توانند شما را کمک و پشتیبانی کنند. پولیس و سارنوال ها باید معلومات مربط به حقوق قربانیان را در اختیار شما قرار دهند و به شما در درخواست خسارت کمک کنند. اداره خدمات اجتماعی در کمون شما وظیفه دارد اطمینان حاصل کنند که شما که در معرض جرم قرار گرفته اید و نزدیکان تان کمک و حمایت دریافت کنید. همچنین می توانید با خدمات صحی یا هر سازمان غیرانتفاعی که در حمایت قربانیان جرم همکاری می کند تماس بگیرید.