Remissvar

Brottsoffermyndigheten svarar på många remisser från regeringen och andra myndigheter. Här hittar du ett urval av myndighetens remissvar från och med år 2020. Om du saknar ett remissvar kan du kontakta Brottsoffermyndigheten.

2024 2023 2022

Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: Ju2023/02432

Anonyma vittnen (SOU 2023:67)

Brottsoffermyndigheten har inget att erinra mot förslagen i delbetänkandet.

Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: Ju2023/01245

Några processrättsliga reformer i allmän domstol

Brottsoffermyndigheten har som övergripande mål att främja brottsoffers rättigheter, behov och intressen. Det är främst utifrån den utgångspunkten som myndigheten har tagit del av och granskat förslagen i promemorian.

Utifrån de intressen som Brottsoffermyndigheten representerar tillstyrker myndigheten de lagändringar och processuella reformer som föreslås. Myndigheten vill lämna följande kommentar.

3 Utvidgade möjligheter att delta genom videolänk vid sammanträden

Arbetsgruppen...

Läs hela remissvaret

Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: Ju2023/02434

Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen – En ny huvudregel (SOU 2023:69)

Brottsoffermyndigheten, som har fått rubricerat betänkande på remiss,  tillstyrker de förslag som lämnas i utredningen. Brottsoffermyndigheten anser att de förslag som presenteras i utredningen är angelägna och kan bidra till en ordning som innebär att fler brottsoffer får möjlighet till upprättelse genom att gärningspersoner lagförs.

Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: Ju2023/01830

En översyn av regleringen om frihetsberövande påföljder för unga (SOU 2023:44)

Brottsoffermyndigheten har som övergripande mål att främja brottsoffers rättigheter samt uppmärksamma deras behov och intressen. Det är med den utgångspunkten som myndigheten har granskat betänkandet.

Brottsoffermyndigheten vill särskilt framhålla vikten av att minska riskerna för återfall i brott och att frihetsberövande genom fängelse kan öka tryggheten för brottsoffer samt bidra till en ökad känsla av upprättelse.

Brottsoffermyndigheten tillstyrker de förslag som presenterats i utredningen.

Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: Ju2023/02364

Bättre möjligheter att verkställa frihetsberövanden

Myndigheten har inget att erinra om de ändringar som gjorts i utredningens förslag.

Myndigheten instämmer i bedömningen att de föreslagna åtgärderna kommer att leda till att fler brottsoffer får upprättelse och en ökad känsla av rättssäkerhet.

Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: Ju2023/01620

Förstärkt skydd för den personliga integriteten - behovet av åtgärder mot oskuldskontroller, oskuldsintyg och oskuldsingrepp samt omvändelseförsök (SOU 2023:37)

Brottsoffermyndigheten har som övergripande mål att främja brottsoffers rättigheter, behov och intressen. Det är främst utifrån den utgångspunkten som myndigheten har tagit del av och granskat förslagen i betänkandet.

Brottsoffermyndigheten tillstyrker de förslag som lämnas i betänkandet och har inga synpunkter förutom i följande avseenden.

Brottsoffermyndigheten anser att utredningens förslag gällande kriminalisering av oskuldskontroller och oskuldsingrepp får anses mycket pos...

Läs hela remissvaret

Departement/myndighet: Socialdepartementet
Diarienummer: S2023/02226

Fler verktyg i socialtjänsternas arbete för att förebygga brott och stärka skyddet för barn

Mot bakgrund av de intressen som Brottsoffermyndigheten har att bevaka lämnas följande yttrande. Brottsoffermyndigheten är positiv till förslagen som presenteras avseende stärkt skydd för barn i form av bland annat utökad anmälningsskyldighet vid kännedom och misstanke om att barn far illa. Vi ställer oss även positiva till förbättrade möjligheter för socialnämnder att inhämta information vid utredning av barnets bästa när det gäller frågor om vårdnad om barn, barns boende oc...

Läs hela remissvaret

Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: Ju2023/01567

Vistelseförbud (Ds 2023:17)

Brottsoffermyndigheten tillstyrker förslagen i promemorian men vill lämna följande synpunkter.

Förslagen till en ny lag om vistelseförbud motiveras genomgående med att allmänheten kan förväntas känna ökad trygghet om personer i kriminella nätverk förbjuds att uppehålla sig i ett visst område. Målsättningen att öka tryggheten för allmänheten omfattar också brottsoffer och potentiella brottsoffer. Förslaget bygger på en avvägning av förbudspersonens rörelse­frihet, rätt till pri...

Läs hela remissvaret

Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: Ju2023/01494

Biometri – för en effektivare brottsbekämpning (SOU 2023:32)

Enligt Brottsoffermyndigheten bör brottskatalogen avseende när dna-baserad släktforskning får användas vid en förundersökning utvidgas. Utredningen har på ett förtjänstfullt sätt motiverat varför brottskatalogen bör hållas begränsad men enligt Brottsoffermyndigheten bör den kunna utvidgas till att inrymma även andra allvarliga brott såsom våldtäkt, våldtäkt mot barn och grov misshandel.

Vidare bör beaktas hur sagda metod kan användas för att uppklara brott inom den organiserad...

Läs hela remissvaret

Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: Ju2023/01957

EU-kommissionens förslag till direktiv om ändring av brottsofferdirektivet

Brottsoffermyndigheten välkomnar att kommissionen föreslår ändringar i brottsofferdirektivet som kan förbättra brottsoffers möjligheter att få tillgång till sina rättigheter. Förslagen innebär en utveckling av det rättighetsbaserade arbetet för brottsoffer och innehåller flera principiellt viktiga reformer.

Att brottsoffer får det stöd och skydd som motsvarar deras individuella behov är ett sätt att stärka deras ställning och deras förtroende för rättsväsendet. Det är också et...

Läs hela remissvaret

Departement/myndighet: Socialdepartementet
Diarienummer: S2023/00827

Tandvårdens stöd till våldsutsatta patienter (SOU 2023:10)

Brottsoffermyndigheten tillstyrker de förslag som presenteras i utredningen vilket inkluderar de lagändringar som föreslås. Myndigheten vill lämna följande kommentarer.

5.4 Tandvårdens arbete med våldsutsatta patienter – Utredningens bedömning

Utredningen menar att det på nationell nivå bör tas initiativ för att tandvården ska omfattas av samma skyldigheter som övrig hälso- och sjukvård i frågor om våld i nära relationer. Brottsoffermyndighetens delar utredningens uppfattning a...

Läs hela remissvaret

Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: Ju 2023/01598

Sekretess vid självständigt förverkande av brottsvinster

Brottsoffermyndigheten har inget att erinra mot förslagen.

Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: Ju2023/01603

En modern lagstiftning för Kriminalvårdens personuppgiftsbehandling

Brottsoffermyndigheten tillstyrker de förlag som leder till en säkrare kriminalvård, förbättrar möjligheten till att hindra brott under verkställighetstiden samt ger bättre möjligheter att samverka med brottsbekämpande myndigheter.

Brottsoffermyndigheten har ingen erinran mot utredningens övriga förslag.

Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: Ju2023/01030

En tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp (SOU 2023:17)

Brottsoffermyndigheten välkomnar de ändringar som föreslås avseende bestämmelsen om hets mot folkgrupp i brottsbalken samt motsvarande bestämmelse i tryckfrihetsförordningen och lämnar följande synpunkter.

Förnekelsegärningar

Införandet av det särskilda straffansvar avseende förnekande, urskuldande eller uppenbart förringande av folkmord och andra allvarliga internationella brott som föreslås välkomnas särskilt av Brottsoffermyndigheten. Att bekämpa dessa så kallade förnekelseg...

Läs hela remissvaret

Departement/myndighet: Socialdepartementet
Diarienummer: S2023/00244

En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn (SOU 2022:70)

Brottsoffermyndigheten tillstyrker de förslag som lämnas i utredningen och delar utredningens uppfattning att förslagen innebär en ambitionshöjning på området.

Myndigheten har inget att erinra mot att Folkhälsomyndigheten ges en stödjande, samordnande och uppföljande roll men önskar påminna om vikten av att Folkhälsomyndigheten tar tillvara den kunskap och det arbete som redan finns och bedrivs på området inom både myndigheter och civilsamhälle.

Brottsoffermyndigheten har följa...


Läs hela remissvaret

Departement/myndighet: Rättsmedicinalverket
Diarienummer: X23-90109

Rättsmedicinalverkets föreskrifter om bevarande och förstöring av humanbiologiskt material

Brottsoffermyndigheten har ombetts yttra sig över en remiss om förslag till Rättsmedicinalverkets föreskrifter om bevarande och förstöring av humanbiologiskt material. 

Brottsoffermyndigheten har inget att erinra mot förslaget.

Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: 00106/2023

Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare

Brottsoffermyndigheten har inget att erinra mot de förslag som presenteras i promemorian.

Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: 00373/2023

Skärpta straff för flerfaldig brottslighet (SOU 2023:1)

Brottsoffermyndigheten har som övergripande mål att främja brottsoffers rättigheter samt att uppmärksamma deras behov och intressen. Det är med den utgångspunkten som myndigheten har granskat betänkandet.

7. En skärpt straffmätning av flerfaldig brottslighet

Brottsoffermyndigheten vill särskilt framhålla vikten av att varje tillkommande brott bör få genomslag vid straffvärdebedömningen så långt det är möjligt inom ramen för den tillämpliga straffskalan. För brottsoffret kan vet...

Läs hela remissvaret

Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: 00672/2023

Vägar till ett tryggare samhälle, Kraftsamling för barn och unga (SOU 2022:67)

Brottsoffermyndigheten tillstyrker de förslag som lämnas i utredningen.

Brottsoffermyndigheten har följande synpunkter.

Brottsoffermyndigheten erbjuder allmän information om brott mot barn och brottmålsprocessen till brottsutsatta barn bland annat genom material samlat på webbplatsen jagvillveta.se. Materialet riktar sig till barn i olika åldrar och består av en åldersanpassad webbplats, barnboken Liten och kunskapshöjande material för lärare i form av en lärarhandledning. På w...

Läs hela remissvaret

Departement/myndighet: Domstolsverket
Diarienummer: 12938/2022

Nya bestämmelser för att avgöra brottmål i den tilltalades utevaro

Brottsoffermyndigheten anser att syftet med förslagen i promemorian är bra. Även Brottsoffermyndigheten finner det angeläget att finna vägar som syftar till att säkerställa att mål avgörs inom rimlig tid och att färre mål behöver ställas in.

Ur ett brottsofferperspektiv anser Brottsoffermyndigheten att frågan bör behandlas djupare och i ett större sammanhang. Det bör analyseras hur det påverkar brottsoffers möjlighet att föra skadeståndstalan innan man väljer att utvidga möjli...

Läs hela remissvaret

Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: 11623/2022

Bättre möjligheter att verkställa frihetsberövanden (SOU 2022:50)

Brottsoffermyndigheten tillstyrker behovet av, och föreslagna åtgärder om, hemliga tvångsmedel i syfte att hitta eftersökta personer (3.6–3.11). 

Myndigheten tillägger att det är av stor betydelse för brottsoffers känsla av upprättelse att dömda personer får avtjäna sina straff.

Myndigheten har ingen erinran i remisspromemorians övriga delar.