Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: Ju2023/01620

Förstärkt skydd för den personliga integriteten - behovet av åtgärder mot oskuldskontroller, oskuldsintyg och oskuldsingrepp samt omvändelseförsök (SOU 2023:37)

Brottsoffermyndigheten har som övergripande mål att främja brottsoffers rättigheter, behov och intressen. Det är främst utifrån den utgångspunkten som myndigheten har tagit del av och granskat förslagen i betänkandet.

Brottsoffermyndigheten tillstyrker de förslag som lämnas i betänkandet och har inga synpunkter förutom i följande avseenden.

Brottsoffermyndigheten anser att utredningens förslag gällande kriminalisering av oskuldskontroller och oskuldsingrepp får anses mycket positiva både ur ett brottsoffer- och ett barnrättsperspektiv. Förslagen bidrar till att stärka flickors och kvinnors rättigheter och även deras möjlighet till upprättelse i form av skadestånd eller brottsskadeersättning.

När det gäller utredningens slutsats om att det inte finns skäl att införa någon särskild reglering som kriminaliserar omvändelseförsök kan Brottsoffermyndigheten instämma i att det troligen inte finns tillräckliga skäl för att utöka det redan i dag straffbara området. Myndigheten anser emellertid att det bör övervägas om det finns skäl för att införa en ny särskild straffbestämmelse, liknande bestämmelserna om grov fridskränkning, grov kvinnofridskränkning, olaga förföljelse och hedersförtryck, som tar sikte på situationen att någon vid upprepade tillfällen begår brott mot hbtq-personer i syfte att få en person att förändra och permanent dölja eller avstå från att leva i enlighet med sin sexuella läggning eller könsidentitet eller att uttrycka kön på det sättet personen själv vill.

Den straffbestämmelsen skulle då ha en strängare straffskala än de enskilda brotten och placeras i fjärde kapitlet brottsbalken och beteckningen skulle exempelvis kunna vara grovt omvändelseförsök eller olaga omvändelseförsök. En sådan bestämmelse skulle markera att samhället ser särskilt allvarligt på när hbtq-personer utsätts för upprepad brottslighet på grund av sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck. De skulle enligt Brottsoffermyndighetens mening bidra till att stärka hbtq-personers rättigheter och möjligheter att leva på lika villkor i samhället. Vidare skulle det ge hbtq-personer ökad möjlighet till upprättelse i form av skadestånd eller brottsskadeersättning.