Departement/myndighet: Domstolsverket
Diarienummer: 12938/2022

Nya bestämmelser för att avgöra brottmål i den tilltalades utevaro

Brottsoffermyndigheten anser att syftet med förslagen i promemorian är bra. Även Brottsoffermyndigheten finner det angeläget att finna vägar som syftar till att säkerställa att mål avgörs inom rimlig tid och att färre mål behöver ställas in.

Ur ett brottsofferperspektiv anser Brottsoffermyndigheten att frågan bör behandlas djupare och i ett större sammanhang. Det bör analyseras hur det påverkar brottsoffers möjlighet att föra skadeståndstalan innan man väljer att utvidga möjligheterna att avgöra brottmål i den tilltalades utevaro. Vidare är det kanske inte givet att det alltid är positivt för brottsoffer att rättegången blir av i den tilltalades utevaro. Det kan vara så att brottsoffret vill se att den tilltalade ställs inför rätta för det den gjort och närvara vid rättegången istället för att denne ska kunna välja om han eller hon vill närvara.