Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: 00672/2023

Vägar till ett tryggare samhälle, Kraftsamling för barn och unga (SOU 2022:67)

Brottsoffermyndigheten tillstyrker de förslag som lämnas i utredningen.

Brottsoffermyndigheten har följande synpunkter.

Brottsoffermyndigheten erbjuder allmän information om brott mot barn och brottmålsprocessen till brottsutsatta barn bland annat genom material samlat på webbplatsen jagvillveta.se. Materialet riktar sig till barn i olika åldrar och består av en åldersanpassad webbplats, barnboken Liten och kunskapshöjande material för lärare i form av en lärarhandledning. På webbplatsen finns bland annat information om våld i ungas nära relation och myndigheten uppdaterar för närvarande materialet. Brottsoffermyndigheten menar att det är nödvändigt att såväl fortsatta informationskampanjer riktade mot personer som utsätts för våld i ungas nära relation som kunskapshöjande åtgärder riktade mot de aktörer som möter unga genomförs.

Brottsoffermyndigheten har lång erfarenhet av att sprida information till brottsoffer och allmänhet samt genomföra kunskapshöjande insatser. Myndigheten har till exempel genom en informationskampanj spridit information om den sexualbrottslagstiftning som trädde i kraft 2018 och nådde i den insatsen närmare 70 procent av målgruppen i åldern 18-25 år. Materialet finns samlat på webbplatsen frivilligtsex.se och innehåller kunskapshöjande delar bland annat en lärarhandledning.

Därtill har myndigheten genomfört olika informations- och kunskapsinsatser för deltagare i det demokratiska samtalet, samt de som möter målgruppen, för att motverka hot och hat. Materialet finns samlat på webbplatsen tystnainte.se. Sammantaget har Brottsoffermyndigheten god erfarenhet av såväl kunskapshöjande insatser som informationskampanjer i olika brottsofferfrågor och framstår som en lämplig aktör att genomföra sådana insatser även när det gäller området våld i ungas näras relation.

När det gäller samordning av barnahus önskar Brottsoffermyndigheten erinra om att det i utredningen En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn (SOU 2022:70) föreslås att Brottsoffermyndigheten framgent ska ansvara för samordningen av barnahus vilket skulle vara ett viktigt steg mot att likrikta barnahusens verksamhet.