Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: Ju2023/01245

Några processrättsliga reformer i allmän domstol

Brottsoffermyndigheten har som övergripande mål att främja brottsoffers rättigheter, behov och intressen. Det är främst utifrån den utgångspunkten som myndigheten har tagit del av och granskat förslagen i promemorian.

Utifrån de intressen som Brottsoffermyndigheten representerar tillstyrker myndigheten de lagändringar och processuella reformer som föreslås. Myndigheten vill lämna följande kommentar.

3 Utvidgade möjligheter att delta genom videolänk vid sammanträden

Arbetsgruppen föreslår att möjligheterna för parter, ombud, vittnen och andra domstolsaktörer att inställa sig via videolänk till ett sammanträde i domstol ska utvidgas. Brottsoffermyndigheten ser positivt på denna utvidgade möjlighet ur ett målsägandeperspektiv, särskilt för målsägande som är barn. Utöver de positiva överväganden som lyfts under kapitel 3.3.1 kan möjligheten för barn som är målsägande att sitta i ett privat mötesrum ge bättre möjligheter att ställa frågor till sitt målsägandebiträde eller särskilda företrädare. En sådan möjlighet kan bidra med en ökad förståelse och göra domstolsprocessen mer barnvänlig.