Departement/myndighet: Socialdepartementet
Diarienummer: S2023/00827

Tandvårdens stöd till våldsutsatta patienter (SOU 2023:10)

Brottsoffermyndigheten tillstyrker de förslag som presenteras i utredningen vilket inkluderar de lagändringar som föreslås. Myndigheten vill lämna följande kommentarer.

5.4 Tandvårdens arbete med våldsutsatta patienter – Utredningens bedömning

Utredningen menar att det på nationell nivå bör tas initiativ för att tandvården ska omfattas av samma skyldigheter som övrig hälso- och sjukvård i frågor om våld i nära relationer. Brottsoffermyndighetens delar utredningens uppfattning att det bör göras författningsändringar så att tandvårdens ansvar motsvarar det som hälso- och sjukvården har för våldsutsatta. I sammanhanget vill myndigheten föra fram att Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer därefter bör justeras för att tydliggöra tandvårdens ansvar. På så vis kommer tandvården bland annat att få ett mer tydligt krav att fastställa rutiner för att fråga om barn och vuxna utsatts för våld. Myndigheten delar däremot inte utredningens uppfattning att tandvården behöver kompenseras ekonomiskt för tidsåtgången att fråga om våld. Den uppgiften bör anses vara en grundläggande del av en anamnestagning.

6.10 Våldsutsatta patienters ersättning för tandvårdskostnader – Utredningens sammanfattande analys och bedömning

Brottsoffermyndigheten tillstyrker utredningens förslag och menar att det kan vara en viktig förändring för att gruppen våldsutsatta ska få ersättning för tandvårdskostnader som många gånger kan vara höga. Som utredningen konstaterat ger andra ersättningsformer som finns i dag inte tillräckligt bra skydd för den här gruppen. Därför finns det skäl att i stället införa en ordning som innebär att våldsutsatta får tillgång till tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift.