Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: Ju2023/01567

Vistelseförbud (Ds 2023:17)

Brottsoffermyndigheten tillstyrker förslagen i promemorian men vill lämna följande synpunkter.

Förslagen till en ny lag om vistelseförbud motiveras genomgående med att allmänheten kan förväntas känna ökad trygghet om personer i kriminella nätverk förbjuds att uppehålla sig i ett visst område. Målsättningen att öka tryggheten för allmänheten omfattar också brottsoffer och potentiella brottsoffer. Förslaget bygger på en avvägning av förbudspersonens rörelse­frihet, rätt till privat- och familjeliv och vad som är nödvändigt för att förebygga och förhindra brott, och därigenom skydda andra enskildas fri- och rättigheter. I den meningen präglas förslaget av ett brottsofferperspektiv även om detta inte är klart uttalat.

Med hänsyn till den utveckling som skett under senare år ser Brottsoffermyndigheten att en lag om vistelseförbud kan motiveras för att komma åt den grova gängbrottsligheten. Men eftersom det rör sig om långtgående ingrepp i grundläggande fri- och rättigheter är det viktigt att en lag om vistelseförbud i alla delar är godtagbar ur ett rättssäkerhetsperspektiv.

För att en sådan lagstiftning ska vara effektiv måste den kombineras med en rad andra åtgärder för att förebygga att unga rekryteras in i kriminalitet.

Brottsoffermyndigheten vill i sammanhanget framhålla att förbudspersoner som tillhör kriminella gäng också kan vara brottsoffer, och att det måste beaktas vid tillämpningen av lagstiftningen.