Departement/myndighet: Socialdepartementet
Diarienummer: S2023/02226

Fler verktyg i socialtjänsternas arbete för att förebygga brott och stärka skyddet för barn

Mot bakgrund av de intressen som Brottsoffermyndigheten har att bevaka lämnas följande yttrande. Brottsoffermyndigheten är positiv till förslagen som presenteras avseende stärkt skydd för barn i form av bland annat utökad anmälningsskyldighet vid kännedom och misstanke om att barn far illa. Vi ställer oss även positiva till förbättrade möjligheter för socialnämnder att inhämta information vid utredning av barnets bästa när det gäller frågor om vårdnad om barn, barns boende och barns rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor hos.

Barnkonventionens bestämmelser i stort har genomsyrat yttrandet och flera av de föreslagna ändringarna kommer att stärka barnets rättsliga ställning.

Myndigheten har dessutom följande kommentar.

9. Utökade möjligheter att ta del av uppgifter ur misstanke- och belastningsregistren

Det är av yttersta vikt att förslaget i denna del genomförs. En socialnämnd ska alltid ha rätt att inhämta uppgifter ur misstanke- och belastningsregistren avseende barnet samt närstående till barnet som är över 15 år och som barnet bor tillsammans med. Om det finns risk för att barn far illa i hemmet ska Socialnämnden ha så gediget utredningsmaterial för sitt ställningstagande som möjligt i syfte att vidta erforderliga åtgärder för barnets bästa.

Kapitel 11. Informationsdelning mellan myndigheter inom socialtjänsten i brottsförebyggande syfte

I Brottsoffermyndighetens arbete med reglering av brottsskadeersättning uppmärksammas frekvent ärenden där barn utsätts för våld i nära relation. Det är av stor betydelse att förslaget i denna del genomförs. Vi ser i vårt arbete konsekvenserna för utsatta barn där familjer flyttar till en annan kommun och våldet fortsätter. Det är därför viktigt att en myndighet inom socialtjänsten ska få lämna ut uppgifter som rör ett barn till socialtjänsten i barnets nya hemkommun i syfte att minimera risken att barn far illa/arbeta för att våldet ska upphöra.

14.6.2 Utgångspunkter för beräkning av de ekonomiska konsekvenserna för kommunerna

Lagförslagen kommer att innebära såväl omfattande personella som ekonomiska konsekvenser för kommunerna. Med beaktande av rådande samhällsutveckling i form av hög återväxt av gängkriminella som fostras in i allvarlig brottslighet är det av yttersta vikt att samhället utformar ett skyddsnät som kan fånga upp barn så tidigt som möjligt så att de inte begår eller utsätts för brottslig verksamhet. Då fler myndigheter åläggs anmälningsplikt krävs utbildad personal för utredning och riskbedömning. För att lagförslagen i praktiken ska kunna genomföras krävs således att staten budgeterar för de ökade kostnaderna för personal och administration så att inte de angelägna förslagen riskerat att bli tandlösa.