Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: 00373/2023

Skärpta straff för flerfaldig brottslighet (SOU 2023:1)

Brottsoffermyndigheten har som övergripande mål att främja brottsoffers rättigheter samt att uppmärksamma deras behov och intressen. Det är med den utgångspunkten som myndigheten har granskat betänkandet.

7. En skärpt straffmätning av flerfaldig brottslighet

Brottsoffermyndigheten vill särskilt framhålla vikten av att varje tillkommande brott bör få genomslag vid straffvärdebedömningen så långt det är möjligt inom ramen för den tillämpliga straffskalan. För brottsoffret kan vetskapen om att varje brott haft betydelse för domstolens bedömning bidra till en ökad känsla av upprättelse.

9. Överväganden om åtalsunderlåtelse m.m.

I detta avsnitt berörs frågan om behovet av ändrade regler avseende möjligheten att besluta om åtalsunderlåtelse, förundersökningsbegränsning eller direktavskrivning. Enligt utredaren fungerar den nuvarande ordningen väl varför några förslag till lagändringar inte lämnas.

Även om utrymmet för förundersökningsbegränsning kan komma att minska något med anledning av betänkandets förslag om skärpta straff är Brottsoffermyndigheten av den uppfattningen att utrymmet för att besluta om förundersökningsbegränsning bör minska ytterligare. Fler brottsoffer skulle på så sätt få sitt behov av upprättelse tillgodosett genom att det anmälda brottet utreds så att den misstänkte ställs till ansvar för brottet och utkrävs skadeståndsansvar. Det är inte rimligt att brottsoffrets fullt berättigade krav på upprättelse äventyras genom att det ställs mot intresset att begränsa de processekonomiska kostnaderna.