Lagar och förordningar om brottsoffers rättigheter

Du har som brottsoffer flera olika rättigheter enligt svensk lagstiftning. Några rättigheter tar sikte på stöd och information medan andra handlar om ekonomisk ersättning. På den här sidan får du veta mer om de viktigaste lagarna och förordningarna för brottsoffer.

Du har rätt till information om du polisanmäler ett brott

Från det att du polisanmäler ett brott till efter en rättegång har du rätt att få information om dina rättigheter och skyldigheter.

När du anmäler ett brott ska polisen och åklagaren informera om bland annat:

  • möjligheterna att få målsägandebiträde, stödperson, kontaktförbud, tolk och översättning
  • möjligheterna att få skadestånd och brottsskadeersättning
  • var du kan få stöd och hjälp
  • vem du kan kontakta för att få information om ditt ärende
  • hur din anmälan kommer att handläggas och vad som förväntas av dig
  • möjligheterna att få ersättning för att vara med på polisförhör och vid rättegång.

Vid vissa typer av brott kan du få juridisk hjälp

Vid vissa typer av allvarliga brott har ett brottsoffer rätt till ett juridiskt biträde, ett så kallat målsägandebiträde. Det är en advokat eller en jurist som ger stöd och hjälp under en förundersökning och rättegång. Målsägandebiträdet, som är kostnadsfritt för brottsoffret, kan hjälpa till med frågor om skadestånd och föra talan under rättegången.

Barn kan ibland få hjälp av en särskild företrädare

När ett barn har utsatts för brott av en vårdnadshavare eller någon som står vårdnadshavaren nära kan barnet få en särskild företrädare. Det är vanligtvis en juridiskt utbildad person, oftast någon från en advokatbyrå. En särskild företrädare har i uppgift att ta tillvara barnets rätt under polisens förundersökning och om det blir en rättegång.

Rätt till stödperson under förundersökning och rättegång

Om du blir utsatt för brott har du rätt att ta med dig en stödperson till ett polisförhör eller en rättegång för att känna dig tryggare. Det kan till exempel vara en vän eller en anhörig. Det är också möjligt att få en stödperson med hjälp av socialtjänsten eller en brottsofferorganisation. Stödpersonen får inte betalt av staten.

Rätt till ersättning i form av skadestånd

Om du utsätts för brott har du ofta rätt till ersättning av den som gjort sig skyldig till brottet. Ersättningen som gärningspersonen betalar kallas skadestånd. Utgångspunkten är att du ska få full ersättning för din förlust och att du ska hamna i samma läge som om du inte hade varit med om skadan. Det är vanligtvis domstolen som bestämmer om skadestånd ska betalas och i så fall hur mycket. Skadeståndet tas oftast upp vid rättegången om själva brottet.

Du kan ha rätt till statlig ersättning

Om du har blivit utsatt för en brottslig handling kan du, enligt brottsskadelagen, ha rätt till ersättning från staten i form av brottsskadeersättning. För att få brottsskadeersättning krävs att du inte kan få full ersättning från försäkring eller genom skadestånd från den som begått brottet.

Den 1 juli 2021 infördes ett särskilt barnfridsbrott. Om du som barn har bevittnat brott mot närstående före det datumet kan du ha rätt till en särskild brottsskadeersättning, så kallad bevittnandeersättning. Du kan ansöka om ersättning fram till din 21-årsdag. Du kan då vända dig direkt till Brottsoffermyndigheten utan att kontrollera betalningsförmågan hos den som begått gärningen eller din försäkring.

En person som hotar och trakasserar kan få kontaktförbud

Om det finns risk för att en viss person ska utsätta dig eller din familj för hot, brott eller trakasserier kan personen få ett kontaktförbud. Då får inte personen besöka, följa efter eller på något sätt ta kontakt med dig.

I särskilt allvarliga fall kan ett kontaktförbud kombineras med elektronisk övervakning. Det är Åklagarmyndigheten som beslutar om kontaktförbud.

Stöd och hjälp till dig som brottsoffer

Socialtjänsten har ett ansvar för dig och dina anhöriga om du blir utsatt för brott. Socialnämnden bör verka för att du och dina anhöriga får stöd och hjälp. Särskilt bör socialnämnden ta hänsyn till att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Det kan handla om såväl ekonomiskt och materiellt stöd som psykologiskt stöd.