Ett barn intervjuas av en kvinna.

Barn som bevittnat brott mot närstående

Ett barn som till exempel sett eller hört brott så som våld och hot i en nära relation kan ha rätt till brottsskadeersättning även om barnet inte kan få skadestånd från gärningspersonen. Rättigheten gäller för barn som bevittnat ett brott som är ägnat att skada barnets trygghet och tillit i förhållande till en närstående person.

Vem räknas som närstående?

Som närstående räknas framför allt mamma, pappa, foster- eller styvföräldrar. Även mor- och farföräldrar och andra nära släktingar kan vara närstående. Det kan också handla om övergrepp mot syskon. Oftast krävs det att barnet har en nära och förtroendefull relation till både den som slår och blir slagen. Att barnet till exempel bevittnat att mamma blir misshandlad av en för barnet okänd person ger alltså inte rätt till ersättning.

Barnet ska ha varit under 18 år vid brottstillfället

Som barn räknas den som var under 18 år när brottet begicks. Uttrycket bevittnat brott innebär främst att barnet har sett eller hört den brottsliga handlingen. Vilka brott som kan ge rätt till ersättning ska bedömas utifrån samtliga omständigheter i det enskilda fallet.

Vilka brott kan leda till ersättning?

Att bevittna våldsbrott och sexualbrott ger rätt till ersättning. Det kan till exempel handla om att ett barn bevittnat att en förälder blivit misshandlad av den andra föräldern eller av någon annan person som är närstående till barnet. Barnet kan också ha rätt till ersättning om en förälder hotat den andra föräldern eller slagit sönder det gemensamma hemmet inför barnet.

Brottsoffermyndigheten tar framför allt hänsyn till den skada, kränkning och fara som brottet kan antas ha inneburit för barnet. Allvaret i det eller de brott som barnet bevittnat avgör hur stor ersättningen blir.

Fällande dom krävs

För att ett barn som bevittnat brott ska kunna få brottsskadeersättning krävs i de allra flesta fall en fällande dom för det brott som barnet bevittnat. Dessutom måste det finnas någon form av dokumentation som visar att barnet sett eller hört brottet, helst i förundersökningen, gärningsbeskrivningen eller i domen.

Ansökan

Barn under 18 år får inte själva ansöka om brottsskadeersättning. Istället är det vårdnadshavaren eller vid gemensam vårdnad båda vårdnadshavarna som ska ansöka för barnets räkning. Det går bra att den ena vårdnadshavaren ansöker själv om den andra vårdnadshavaren har begått brottet eller om det finns särskilda skäl. 

Barn som utsatts för eller bevittnat brott har alltid rätt att ansöka om brottsskadeersättning till sin 21-årsdag.