Hatbrott eller diskriminering?

I vardagligt tal används ordet diskriminering ofta om olika typer av orättvis behandling. Men för att utgöra diskriminering enligt lag ska den orättvisa behandlingen ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. I lagens mening kan den orättvisa behandlingen då vara såväl olaga diskriminering som diskriminering enligt diskrimineringslagen.

Olaga diskriminering är ett hatbrott som regleras i brottsbalken. Du kan ha blivit utsatt för ett hatbrott om du till exempel blivit nekad att handla eller få tillgång till en plats eller en tjänst på
samma villkor som andra. De personer som kan dömas för brottet olaga diskriminering är företagare, anställda i allmän tjänst, politiskt förtroendevalda och personer som anordnar allmänna sammankomster. För att dömas ska personen haft för avsikt att diskriminera dig och det ska vara ”ställt utom rimligt tvivel” att du har blivit diskriminerad.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering inom arbetslivet, utbildningsområdet och på flera andra samhällsområden. Den gäller för fler situationer än olaga diskriminering och det finns inget krav på att den som särbehandlar dig gör det med avsikt. Du kan därmed få rätt till skadestånd även om personen inte hade för avsikt att diskriminera dig. Det är vanligare att diskriminering prövas enligt diskrimineringslagen än enligt reglerna om olaga diskriminering.

Om du har blivit diskriminerad kan du kontakta Polismyndigheten eller Diskrimineringsombudsmannen. Du kan då få hjälp och information om dina rättigheter.