Stöd och hjälp

I det här avsnittet finns exempel på olika typer av stöd som lämnas av professionella aktörer och av civilsamhällets organisationer. Offer för terrorism har rätt till stöd omedelbart efter händelsen och så länge det behövs. Alla som drabbats av en allvarlig händelse ska erbjudas krisstöd, som är en akut insats och syftar till att lindra allvarliga psykosociala, psykosomatiska och sociala konsekvenser samt att stärka människors förmåga att hantera sina liv.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ansvarar för frågor om krisberedskap och samordnar aktörer som kan ge stöd och information i en krissituation. På deras webbplats krisinformation.se kan information publiceras om ett särskilt krisstödscentrum öppnas för att erbjuda stöd och hjälp i samband med den aktuella händelsen. Där finns även information om annat stöd som ges av olika aktörer i civilsamhället.

Vård och stöd till drabbade

Här är några exempel på aktörer som kan ge vård och stöd:

Arbetsgivare

Arbetsgivare ska, exempelvis via företagshälsovården, erbjuda krisstöd till de som drabbats av brott i sitt arbete. Ta kontakt med din chef eller personaladministratör för att få information om vad som gäller på din arbetsplats.

Brottsofferjourer

Brottsofferjourer ger information och medmänskligt stöd till brottsutsatta, deras anhöriga och vittnen. På Brottsofferjouren Sveriges webbplats hittar du information om vart du kan vända dig. Brottsofferjouren Sverige har också en nationell stödlinje som du når genom att ringa 116 006. Genom tjänsten Stöd på eget språk finns hjälp att få på flera olika språk.

Bris

Barnens rätt i samhället, Bris, är en organisation för barn och unga. Du som är under 18 år kan ringa 116 111 för att prata med en kurator. Bris erbjuder även professionellt stöd på flera andra sätt, till exempel via mail och chatt.

Försäkringar

Försäkringar kan ibland omfatta krisstöd. Då behöver du inte själv stå för kostnaderna för stödet. Undersök vad som gäller hos ditt eller dina försäkringsbolag.

Hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvården når du via din hälso- eller vårdcentral eller en akutmottagning. Om du behöver vård eller stöd kan du också besöka 1177 Vårdguiden eller ringa 1177 för att få vägledning.

Jourhavande Medmänniska

Jourhavande Medmänniska är en ideell förening som har en jourtelefon och chatt för den som behöver prata.

RFSL

RFSL har en stödmottagning för HBTQI-personer som utsatts för hot och våld.

Röda Korset

Röda Korset erbjuder krisstöd i samband med allvarliga händelser.

Socialtjänsten

Socialtjänsten har ett ansvar för att brottsoffer och deras närstående får stöd och hjälp. Socialtjänsten når du via din hemkommun. På Sveriges kommuner och regioners webbplats skr.se kan du hitta kontaktuppgifter till alla Sveriges kommuner.

Trossamfund

Trossamfund har stor erfarenhet av att samla människor i svåra stunder och att möta människor i sorg och kris. På Svenska kyrkans webbplats finns kontaktuppgifter till församlingar runt om i landet. Kyrkans SOS är en fristående organisation som erbjuder enskilda samtal. På Myndigheten för stöd till trossamfunds webbplats finns kontaktuppgifter till trossamfund i Sverige som får statligt stöd.

Ta hjälp av din omgivning

Personer i din omgivning, anhöriga och vänner, kan hjälpa till på många sätt. Det som känns svårt kan bli lättare att hantera om du pratar med någon du känner dig trygg med. Du kan behöva ta hjälp av din omgivning med praktiska saker som att betala räkningar eller att kontakta myndigheter när det känns överväldigande.

Grupper för psykiskt och socialt omhändertagande

Det finns grupper för psykiskt och socialt omhändertagande, så kallade POSOM-grupper, i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro, Sundsvall, Umeå och Luleå. POSOM-gruppernas sammansättning kan variera men består ofta av representanter för socialtjänst, sjukvård, polisen, skola och frivilligorganisationer samt präst och diakon.

Brottsoffermyndigheten

På Brottsoffermyndighetens webbplats hittar du kontaktuppgifter till olika former av stöd och hjälp. Där finns även den flerspråkiga broschyren Information till brottsoffer, som innehåller information på 14 olika språk.

En man och en kvinna samtalar.

Stöd för anhöriga till någon som avlidit

Om du är närstående till en person vars död var en direkt följd av ett terroristbrott har du rätt till stöd omedelbart efter händelsen och så länge det behövs. Det finns flera aktörer som erbjuder sorgestöd och praktisk hjälp, exempelvis:

Brottsofferjouren Sverige

Brottsofferjouren Sverige kan ge stöd på flera språk till dig som är närstående via sin stödlinje med telefonnumret 116 006.

Bris

Barnens Rätt i Samhället, Bris, har en vuxentelefon dit vuxna kan ringa för att få stöd, information och vägledning om hur de kan prata med barn. Bris vuxentelefon når du på 077-150 50 50.

Efterlevandeguiden

Efterlevandeguiden har råd och praktisk information som kan vara till hjälp för anhöriga vars närstående har avlidit.

Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade

Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade, RAV, arbetar för att samhället ska ge ett bättre stöd till anhöriga till personer som dödats genom brott. De ordnar anhörigträffar där människor i sorg kan prata med andra i samma situation.

Trossamfund

Trossamfund har stor erfarenhet av att samla människor i svåra stunder och är vana att möta människor i sorg och kris. Svenska kyrkan och många trossamfund kan erbjuda stöd vid sorg, bland annat genom samtal och grupper för sorgebearbetning. Svenska kyrkans webbplats har kontaktuppgifter till Svenska kyrkans församlingar runt om i landet och på Myndigheten för stöd till trossamfunds webbplats finns kontaktuppgifter till olika trossamfund i Sverige som får statligt stöd.

Krisstöd

Krisstödscentrum kan upprättas efter händelser som hanteras som terroristbrott. De som arbetar där kan ge information och stöd till drabbade och deras närstående, vittnen och efterlevande vid dödsfall.