Två ungdomar gör en polisanmälan.

Konsekvenser av hatbrott

Människor som utsätts för brott kan reagera på olika sätt. En del reagerar med till exempel chock, oro och rädsla, medan andra inte blir lika påverkade. På längre sikt kan brottsutsatthet få följder som sjukskrivning, depression och ångest. Det här gäller för alla brottstyper och det är viktigt att du söker hjälp om du mår dåligt.

Att bli utsatt för hatbrott kan även medföra andra typer av konsekvenser. En person som blivit utsatt kan till exempel börja dölja att den är muslim, undvika vissa platser eller sluta att engagera sig politiskt eller i föreningar för att inte riskera att bli utsatt igen. Brotten kan leda till en ökad känsla av otrygghet både för den som blivit utsatt och för andra i deras omgivning.

Hatbrott kan även leda till försämrade livsvillkor för muslimer i stort. Muslimer kan uppleva att de inte har samma möjligheter att ta plats i samhället och i politiken. Församlingar och föreningar kan få ekonomiska problem till följd av ett ökat behov av säkerhetsåtgärder.

 

Stöd och hjälp

Det finns olika typer av stöd och hjälp som du kan få om du har blivit utsatt för ett brott. Om du går i skolan kan du vända dig till skolhälsan eller till en lärare. Om du arbetar kan du vända dig till din arbetsgivare eller till företagshälsovården. Skolan och arbetsgivare har en skyldighet att förebygga och hantera kränkningar.

Du kan alltid vända dig till olika ideella organisationer som ger stöd och hjälp, till exempel en brottsofferjour. Brottsofferjouren Sverige har volontärer som talar många olika språk och kan stötta dig som inte kan så bra svenska eller av andra skäl önskar stöd på ditt modersmål. När du ringer telefonnummer 116 006 får du tala med en rådgivare som förmedlar dig till din lokala brottsofferjour för vidare stöd. Du kan få stöd och hjälp även om du inte har polisanmält brottet, och du kan välja att vara anonym.

Hälso- och sjukvården når du via din hälso- eller vårdcentral eller en akutmottagning. Om du behöver vård eller stöd kan du också besöka 1177 Vårdguiden eller ringa 1177 för att få vägledning. Det går bra att söka vård även om det gått ett tag sedan händelsen inträffade.

Om du är under 18 år finns möjlighet att få hjälp via ungdomsmottagningen och socialtjänsten där du bor. En del kommuner har även ett stödcentrum för unga brottsoffer du kan vända dig till.

Socialtjänsten

Socialtjänsten i kommunen där du bor ska verka för att du som har utsatts för ett brott får stöd och hjälp. Även dina närstående kan få stöd och hjälp från socialtjänsten. Stödet som socialtjänsten kan ge kan handla om såväl samtalsstöd som annat socialt stöd och praktisk hjälp.

Ta hjälp av din omgivning

Personer i din omgivning, anhöriga och vänner kan hjälpa till på många sätt. Det som känns svårt kan bli lättare att hantera om du pratar med någon du känner dig trygg med. Du kan behöva ta hjälp av din omgivning med praktiska saker som att kontakta myndigheterna om det känns överväldigande.