Illustration av ett pass och en stadssiluett i bakgrunden

Terroristbrott i ett annat land

Om du utsätts för brott i ett annat land kan du behöva hjälp med information på ett språk som du förstår, med att komma hem eller få kontakt med myndigheter och stödorganisationer där brottet begicks. Flera aktörer kan ge praktisk hjälp och stöd i den här situationen.

Innan du reser

Du som reser utanför Sverige har ett ansvar att informera dig och att vara påläst om hot och risker i landet dit du ska. På Utrikesdepartementets webbplats swedenabroad.se finns information om säkerhetsläget och eventuella terroristhot för varje land under rubriken Terrorism.

Det finns även en generell sida med rubriken Terrorism och hot utomlands. På krisinformation.se finns också information om vilka förberedelser som är viktiga inför en utlandsresa. Utrikesdepartementet har tagit fram appen Resklar. Med hjälp av platstjänster och pushnotiser ger den information om platsen där du är.

Försäkringsskydd

En del av det egna ansvaret för oförutsedda händelser under resor är att ha en försäkring. Det är bra att känna till vad försäkringen omfattar. I alla hemförsäkringar ingår en reseförsäkring som gäller i 45 dagar. Beroende på omständigheterna kan du behöva utöka reseskyddet i din hemförsäkring, eller köpa en försäkring som är särskilt anpassad för din resa. Konsumenternas Försäkringsbyrå ger opartisk rådgivning i försäkringsfrågor.

Det europeiska sjukförsäkringskortet, EU-kortet, kan beställas från Försäkringskassans webbplats och är viktigt för att du ska kunna få sjukvård i EU-länder.

Svensklistan

Om du ska resa till ett annat land eller befinner dig i ett annat land kan du skriva upp dig på den så kallade svensklistan via webbplatsen swedenabroad.se. Det innebär att du som reser till ett annat land lämnar dina kontaktuppgifter så att Utrikesdepartementet eller en svensk ambassad kan komma i kontakt med dig.

Polisanmälan

Om du drabbats av en händelse som hanteras som ett terroristbrott när du är i ett annat land bör du göra en anmälan till den lokala polisen. Det är viktigt för att myndigheterna ska kunna dokumentera att du var på platsen.

Vid akuta nödsituationer, ring nödnumret 112 som är gemensamt för alla EU-länder. Nödnummer i länder utanför EU kan finnas på Utrikesdepartementets webbplats swedenabroad.se.

Om brottet begicks i ett EU-land kan du göra en polisanmälan i Sverige i efterhand. Därefter ska svensk polis överlämna din anmälan till polisen i det land där brottet begicks.

Språkligt stöd

Brott som har skett i ett EU-land ska kunna anmälas på ett språk som brottsoffret förstår. Om inte det är möjligt ska språkligt stöd finnas till hands, exempelvis genom en tolk. Du som behöver språkligt stöd när du anmäler brott har också rätt till en översättning av en skriftlig polisanmälan utan kostnad.

Två ungdomar gör en polisanmälan.

Praktisk hjälp

Om du utsatts för en händelse som hanteras som terroristbrott i ett annat land och behöver hjälp med sjukvård, hemresa och andra praktiska problem bör du först göra en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag. Du kan också kontakta de alarmcentraler som försäkringsbolagen samarbetar med och som är öppna dygnet runt. Försäkringsbolagen har erfarenhet av att hantera allvarliga situationer utomlands och kan hjälpa dig att få krisstöd. Om du inte vet vilken alarmcentral ditt försäkringsbolag samverkar med kan du vända dig till det försäkringsbolag där du har en hemförsäkring eller reseförsäkring. Villkoren i din försäkring avgör vilken hjälp du kan få med vård, transport och stöd. Villkoren avgör också hur mycket du kan få i ersättning.

Om du inte har en egen hemförsäkring kan du omfattas av en hemförsäkring som gäller för någon du delar hushåll med.

Med hjälp av det europeiska sjukförsäkringskortet, EU-kortet, kan du få sjukvård i EU-länder.

Stöd vid terroristbrott i annat land

I den Europeiska unionen

Inom EU ska offer för terrorism få information om rättigheter, stöd och ersättning i den medlemsstat där brottet begicks, och även i den medlemsstat där de bor.

 

Viktiga telefonnummer

Flera länder i Europa – till exempel Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Irland, Kroatien, Lettland, Nederländerna, Portugal, Tjeckien, Tyskland och Österrike – har reserverat numret 116 006 för organisationer som erbjuder stöd till brottsoffer. Det finns även andra EU-gemensamma telefonnummer för stöd till människor i kris.

Brottsoffer, vittnen och anhöriga som befinner sig i annat land och behöver medmänskligt stöd kan kontakta Brottsofferjouren Sverige på nummer +46 8 644 86 48.

Victim Support Europe är en organisation för brottsoffer som kan förmedla stöd både i landet där terroristbrott begåtts och i Sverige. Deras mål är att ge brottsoffer information och stöd oavsett var de bor eller var brottet har ägt rum. Victim Support Europe har en webbplats på engelska om vad som är viktigt att tänka på i ett akut skede när ett terrorattentat har inträffat. Där finns information om de aktörer som ger hjälp till brottsoffer i flera länder.

Drabbade och anhöriga som utsatts för terroristbrott i ett annat land kan också vända sig till Svenska kyrkan i utlandet. De som arbetar där har erfarenhet av att möta människor i nödsituationer och erbjuder samtal.

Trossamfund i landet där brottet skett kan också samla och möta människor i sorg och kris. Myndigheten för stöd till trossamfund i Sverige har en webbplats med information om krisberedskap.

Om du är bosatt i Sverige och har varit med om ett terrorattentat i ett annat land har du rätt till vård och stöd när du återvänder till Sverige. Du hittar kontaktuppgifter till aktörer som ger vård och stöd under avsnittet Stöd och hjälp.

Ambassader och konsulat

Det svenska utrikesdepartementet och Sveriges ambassader kan ge råd och hjälp till den som utsatts för brott i annat land. Sverige har utrikesrepresentation i ett stort antal länder i världen.

Den svenska ambassaden eller konsulatet i det land där brottet skett kan hjälpa drabbade att få kontakt med myndigheter och anhöriga. Utrikesdepartementets app Resklar ger platsanpassad information om vilken hjälp som finns att få vid allvarliga händelser.

Vilka kan få hjälp?

Svenska medborgare, flyktingar och statslösa som är bosatta i Sverige kan få hjälp av svenska ambassader eller konsulat i landet där de utsatts för brott. I vissa fall kan även andra utländska medborgare som är bosatta i Sverige få hjälp. Det gäller även svenska medborgare som inte är bosatta i Sverige.

Du hittar Sveriges ambassader och konsulat på webbplatsen Sweden Abroad och i appen Resklar.  Utrikesdepartementets jour håller öppen 24 timmar om dygnet och kan kontaktas på telefonnummer +46 (0)8 405 50 05 vid nödsituationer utomlands. Om det inte finns en svensk ambassad eller konsulat i landet där du befinner dig kan du vända dig till andra EU-länders ambassader eller konsulat.

Konsulärt ekonomiskt bistånd

Det är möjligt att ansöka om konsulärt ekonomiskt bistånd om du råkat i nöd eller annan svårighet i utlandet. Sådant bistånd kan ges för kostnader för utredning, bevisning, juridiskt biträde och tolk i direkt anslutning till brottet om man inte har möjlighet att bekosta det själv. Det gäller för svenska medborgare som är bosatta i Sverige, men också för flyktingar eller statslösa personer som är bosatta i Sverige. I särskilda fall kan även andra utländska medborgare som är bosatta i Sverige eller svenska medborgare bosatta utomlands få hjälp.

En person gör en ansökan via webben.

Ersättning vid terroristbrott i annat land

Om du var bosatt i Sverige när du blev utsatt för ett terroristbrott kan du ha rätt till svensk brottsskadeersättning även om brottet ägt rum i ett annat land, inom eller utanför EU. För att få svensk brottsskadeersättning om du utsatts i ett annat land krävs att du är svensk medborgare eller har din huvudsakliga hemvist i Sverige.

Flera länder både inom och utanför EU har särskild lagstiftning för ersättning till offer för terrorism. Inom EU gäller särskilda regler för statlig ersättning till personer som drabbats av brott i ett EU-land. Om brottet har begåtts i ett land som inte tillhör EU kan du vända dig till den svenska ambassaden i det landet för information om hur du kan söka ersättning.

Europeisk informationsportal

Information om hur du begär skadestånd och söker statlig ersättning i EU-länder hittar du på den europeiska E-juridikportalen. Webbplatsen finns på engelska, svenska och flera andra språk.

Skadestånd vid brott i annat land

Om en gärningsperson åtalas för brottet kan det bli aktuellt att begära skadestånd för de skador brottet har orsakat. Det är bra att begära ersättning från gärningspersonen i ett tidigt skede av rättsprocessen. Det kan göras före eller under rättegången, men reglerna för hur det går till skiljer sig åt i olika länder.

Försäkringsersättning vid brott i annat land

En reseförsäkring eller hemförsäkringens reseskydd kan ersätta skador och sjukdomar som inträffar i ett annat land. Ta kontakt med ditt försäkringsbolag för att ta reda på vad som gäller i ditt fall.

Statlig ersättning vid brott i annat land

Offer för terroristbrott som inträffat i EU har rätt att få information om hur det går till att söka ersättning i det land där attentatet skett. Om du bor i ett EU-land och har blivit utsatt för ett terroristbrott inom EU kan du ha rätt till statlig ersättning i det land där brottet inträffade. Brottsoffermyndigheten kan hjälpa till med att göra en ansökan om europeisk brottsskadeersättning om du begär det. Eftersom ansökningstiderna kan variera mellan olika länder rekommenderas att en ansökan görs så snart som möjligt efter att brottet skedde.

Kontakta Brottsoffermyndigheten

Hör av dig till Brottsoffermyndigheten om du vill ha hjälp med att söka statlig ersättning i ett annat EU-land.Checklista

  • Gör en polisanmälan.

  • Gör en skadeanmälan till dina försäkringsbolag eller kontakta försäkringsbolagens alarmcentraler.

  • Kontakta svenska ambassaden eller konsulatet i landet där brottet skett.

  • Den som behöver stöd i landet där brottet skett kan kontakta en stödorganisation för brottsoffer, Svenska kyrkan i utlandet eller besöka webbplatserna nedan för mer information.

Information om stöd och rättigheter för offer för terrorism

FN:s stödportal för offer för terrorism

Den europeiska E-juridikportalen