Reaktioner efter ett terroristbrott

Det här avsnittet innehåller information om reaktioner på allvarliga händelser. Reaktionerna påverkas av individuella förutsättningar och erfarenheter men kan även bero på sådant som har med själva händelsen att göra, till exempel dess omfattning och om den utsatt dig själv eller andra för livsfara.

Det är vanligt och naturligt att reagera i samband med otäcka och skrämmande händelser, särskilt när du har upplevt att du varit i livsfara. Människors reaktioner kan variera mycket. Vi är olika och vissa reagerar kraftigt medan andra inte gör det. Inget sätt att reagera på är rätt eller fel.

Även om du själv inte var på eller i närheten av platsen kan händelsen upplevas som skrämmande, särskilt om brottet skedde på en plats som du känner väl till och brukar besöka.

Människor framför en minnesvägg med postit-lappar.

Viktigt att känna till om reaktioner

Många människor som är med om en allvarlig händelse, som ett terroristbrott, vet inte hur de kan komma att reagera på händelsen. Om du känner till hur människor kan reagera efter allvarliga händelser kan det vara lättare att hantera och acceptera de reaktioner som du själv eller de i din närhet drabbas av när något inträffat. Därför är det bra att personer i din närhet, såsom familj, vänner och arbetskamrater, också tar del av den här informationen så att de kan stötta dig på ett bra sätt.

Alla människor som utsatts för allvarliga händelser drabbas inte av negativa konsekvenser och alla blir inte traumatiserade. Många människor som utsatts för allvarliga händelser klarar av det på egen hand med stöd av sina närmaste och utvecklar inte stressrelaterade störningar eller sjukdomar. Alla behöver inte eller vill ha professionellt stöd men det är viktigt att veta att möjligheten finns.

Exempel på reaktioner

En allvarlig händelse, som ett terroristbrott, kan utlösa en akut stressreaktion. Det kan vara en extremt fysisk eller psykisk belastning men oftast är det en vanlig och övergående reaktion. Den uppkommer ofta i nära anslutning till traumat och karakteriseras av en förändrad verklighetsuppfattning. Ibland beskrivs det som en inre tomhet eller känslomässig stumhet. En sådan upplevelse avtar i regel inom ett par dagar.

Några kroppsliga symtom som är vanliga i samband med en akut stressreaktion är:

 • hjärtklappning
 • ökat blodtryck
 • svettning
 • darrning
 • illamående
 • spänningar i nacke eller rygg
 • mag- och tarmproblem.

Vissa människor kan reagera med starka känslor, genom att till exempel gråta eller uttrycka rädsla och ilska medan andra kan verka lugna.

Några exempel på psykiska reaktioner är

 • förvirring
 • svårigheter att minnas vad som hänt
 • frustration
 • depression eller nedstämdhet
 • bristande motivation
 • ovilja att befinna sig på offentliga platser och misstänksamhet mot att träffa andra människor.

För en del människor kan det kännas svårt att de själva har överlevt och klarat sig oskadda, medan andra inte har gjort det. Det kan leda till en känsla av skuld och göra det svårt att vara lättad över att själv ha överlevt. Det kan leda till tankar som: Vad hade hänt om jag ingripit eller gjort annorlunda? Kom ihåg att du som är drabbad inte bär någon skuld i det som hänt.

Reaktioner efter ett terrorattentat kan av olika orsaker bli starka och långvariga. Vänta inte med att söka professionell hjälp. Du kan vända dig till din husläkare, vårdcentral eller företagshälsovård. Ta hjälp av någon i din närhet om det känns svårt att själv ta kontakt med aktörer som ger vård och stöd.

Vad kan du göra för att må bättre?

Hur lång tid det tar att bearbeta en allvarlig händelse som ett terroristbrott varierar mycket från person till person. Det är dina behov som styr vad som behövs för att du ska kunna bearbeta händelsen och må bättre. Det finns saker du kan göra för att underlätta bearbetningsprocessen.

 • Fysisk aktivitet är ett bra sätt att minska den inre stressen.
 • För många kan det hjälpa att komma tillbaka i arbete så snart som möjligt, men tänk på att det kan vara klokt att ställa mindre krav på dig själv och din arbetskapacitet den närmaste tiden.
 • Det kan vara värdefullt att skriva ner minnen och tankar om vad som hände.

Dela händelsen med andra

För många är det bra att prata med personer som de känner sig trygga med. Det kan vara vänner, familj, kollegor eller andra viktiga personer i deras närhet. Det kan vara särskilt bra att dela upplevelsen med andra som varit med om händelsen. Det kan öka känslan av samhörighet och det kan kännas lättare att bli förstådd. Att gå igenom händelseförloppet kan också ge dig ett bättre grepp om det som hänt. Det kan också göra att påträngande minnesbilder inte dyker upp på samma sätt som de annars skulle ha gjort.

Det kan kännas obehagligt att tänka på eller återvända till platsen där händelsen inträffade, men det kan vara värdefullt att göra det och gärna tillsammans med personer som du känner dig trygg med. Det kan vara ett sätt att bearbeta och komma vidare efter händelsen. Minnesceremonier kan också bidra till att bearbeta händelsen.

Regionalt kunskapscentrum för kris och katastrofpsykologi vid Region Stockholm har information för dig som varit med om en allvarlig händelse. Där finns också broschyren Till dig som varit med om en allvarlig händelse, som går att beställa och ladda ner.

Rädda Barnen har tagit fram ett material om psykologisk första hjälp för barn som varit med om något skrämmande och hamnat i akut kris.