Terroristbrott och offer för terrorism

I det här avsnittet får du veta vad ett terroristbrott är och vad som kan utmärka offer för terrorism.

Som offer för terrorism räknas både direkt drabbade och familjemedlemmar till en person som avlidit till följd av ett terroristbrott. Även familjemedlemmar till överlevande brottsoffer har rätt till vissa stödtjänster och skyddsåtgärder.

Ett terroristbrott är ett brott som begås med syftet att skrämma befolkningen eller en grupp människor. För att en gärning ska anses som terroristbrott ska den allvarligt kunna skada till exempel en stat och kunna utgöra en svår påfrestning på samhället.

2 § Lag (2003:148) om straff för terroristbrott

För terroristbrott döms den som begår en gärning som anges i 3 §, om gärningen allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation och avsikten med gärningen är att

 1. injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp,
 2. otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd, eller
 3. allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation.

Terroristbrott kan vara olika sorters brott, till exempel mord, misshandel, människorov, skadegörelse eller allmänfarlig ödeläggelse.

Särskilda behov

Brottsoffer har flera gemensamma behov som bland annat handlar om att få respekt, trygghet, skydd, information och stöd. Offer för terroristbrott och deras närstående kan därutöver ha särskilda behov på grund av brottets speciella natur. Dessa behov måste bedömas utifrån individuella förutsättningar i de enskilda fallen.

Eftersom offer för terrorism ofta drabbas slumpmässigt kan de uppleva sig särskilt utsatta och ha svårt att förstå och bearbeta att just de har drabbats. Att allmänintresset och det mediala intresset för terroristbrott är stort kan också göra situationen särskilt påfrestande för brottsoffren. I vissa länder finns särskilda skydds- och stödåtgärder för offer för terrorism.

Handbok om offer för terrorism

EU har en handbok om offer för terrorism där du kan läsa mer om vilka behov som offer för terrorism kan ha och hur de kan mötas.

Rättigheter

Alla brottsoffer har rätt att bemötas med respekt. De har också rätt till ett hänsynsfullt, professionellt och icke-diskriminerande bemötande som är anpassat för den enskilda individen.

Några av brottsoffers mest grundläggande rättigheter är att:

 • få information om sina rättigheter och vad som händer i deras ärende
 • förstå och bli förstådd oavsett språk eller andra förutsättningar
 • få delta i rättsprocessen
 • få olika former av skydd både under och efter rättsprocessen
 • få begära skadestånd från gärningspersonen
 • få söka ersättning från staten
 • kunna vända sig till en myndighet om en rättighet inte respekteras.

Två EU-direktiv om rättigheter

I EU finns de rättigheter som brottsoffer och offer för terrorism har i brottsofferdirektivet och terrorismdirektivet. Rättigheterna gäller för alla brottsoffer i EU utan någon form av diskriminering och även om det inte går att fastställa vem gärningspersonen är. Rättigheterna gäller även för de som drabbats av brott i ett annat land i EU och sedan återvänder till ett EU-land.

Offer för terrorism

Offer för terroristbrott har samma rättigheter som andra brottsoffer men de har rätt till stöd omedelbart och så länge det behövs.

Deras rättigheter omfattar:

 • adekvat medicinsk behandling
 • emotionellt och psykologiskt stöd, exempelvis traumastöd och traumarådgivning i enlighet med respektive medlemslands nationella hälso- och sjukvårdssystem
 • rådgivning och information om relevanta rättsliga, praktiska eller ekonomiska frågor
 • hjälp att söka ersättning i det land där brottet inträffade
 • skyddsåtgärder för offren och deras familjemedlemmar

Stödet enligt direktiven

Enligt terrorismdirektivet ska det stöd som ges vara kostnadsfritt och lättillgängligt. Det betyder att om du inte kan få ersättning för dina vårdkostnader av gärningspersonen, genom en försäkring eller av din arbetsgivare, kan du ytterst få ersättning via den statliga brottsskadeersättningen.

De personer som ger stöd ska ha avgett tystnadslöfte och får inte dela med sig av det du berättar.

Mer information om rättigheter

På de här webbplatserna hittar du mer information om rättigheter.

För brottsoffer

För barn och unga 

För personer med funktionsvariation

För personer som blivit kallade till domstol