Till dig som möter offer för terrorism

I samband med att ett terroristbrott inträffar har både professionella aktörer och människor runt omkring offret, som vänner och familj, en viktig roll att spela. Här finns information om medmänskligt och psykosocialt stöd som både professionella och icke-professionella kan ge drabbade i samband med terroristbrott.

Den som har bevittnat en terrorattack eller efterdyningarna av en attack kan drabbas allvarligt. Hur människor som varit med om en allvarlig händelse, till exempel ett terroristbrott, bemöts påverkar deras möjligheter att hantera vad de varit med om. De som möter personer som drabbats kan ge information och hjälpa till med praktiska saker. De kan förmedla känslor av omtanke, trygghet och hopp. På lång sikt kan personer som möter utsatta bidra till att stärka de utsattas självtillit och förtroende för samhället. Därför är det bra att känna till vad som är grundläggande medmänskligt stöd för människor som varit med om en allvarlig händelse.

Närstående och anhöriga, sjukvårdspersonal och andra i samhället som möter offer för terrorism kan också själva bli indirekt drabbade, till exempel till följd av vad de får se och höra i anknytning till terrorattentatet.

En kvinna ringer ett telefonsamtal.

Aktuell och säker information

Efter ett terrorattentat kan det dröja innan det finns säker och bekräftad information om vad som har hänt. I ett läge där det ännu inte finns så mycket information uppstår lätt rykten av olika slag. Det ökar risken för att felaktig information sprids. Du som är närstående till eller möter drabbade personer behöver aktuell och säker information. Var alltid källkritisk när du själv letar och tar till dig information och försäkra dig om att den information du har och sprider kommer från säkra källor. Sådan information kan du få på polisens webbplats eller Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats krisinformation.se. Det nationella informationsnumret 113 13 är också en bra källa till information om större olyckor och kriser. Även 1177 Vårdguidens webbplats kan erbjuda viktig information efter ett terroristbrott.

I det akuta skedet

Om du möter drabbade i ett akut skede, tänk framför allt på grundläggande behov som säkerhet, vård, värme, mat och vätska. Försök att skaffa dig en lägesbild och ta reda på vad som gäller i fråga om säkerhet och trygghet. Lämna inte den som nyligen varit med om en allvarlig händelse ensam. Om det är möjligt ska stöd ges på en lugn och avskild plats.

Det är viktigt att du är lugn när du möter en människa som varit med om en allvarlig händelse. Undvik att samtala om händelsen i det inledande skedet utan låt den drabbade ta initiativet att berätta om hen vill.

Ta dig tid att lyssna aktivt och ordentligt på vad den utsatta vill berätta. Det är viktigt att ta brottsoffrets berättelse på allvar så att hen känner sig förstådd.

Du kan ta stöd av principerna för grundläggande psykologiskt och socialt krisstöd som är att:

  • främja trygghet och känsla av säkerhet
  • främja lugn
  • främja samhörighet
  • främja självtillit och tillit till samhällets förmåga
  • främja känsla av hopp.

Viktigt att tänka på

Känslor av maktlöshet kan dämpas om den drabbade får korrekt och tydlig information från myndigheter. Var ärlig med vad du vet och inte vet. Att den som ger stöd talar om vad hen inte vet är också information, men försök så långt det är möjligt att följa upp de frågor du får. I ett akut skede kan det vara svårt för den drabbade att ta till sig information. Ge om möjligt information vid flera tillfällen och i olika former, exempelvis både muntligt och skriftligt.

Det är viktigt att göra en individuell behovsbedömning för att kunna bedöma individens särskilda behov och utsatthet och för att kunna skräddarsy stödet efter det.

Bemötande av drabbade

Du kan underlätta för den som drabbats genom att ta kontakter med till exempel myndigheter eller försäkringsbolag. Det kan även vara bra om du hjälper den som drabbats med att hantera kontakter med media och att följa medierapporteringen. Du kan också hjälpa till genom att bara finnas där och lyssna. Röda korset har råd om hur du som är närstående eller vän kan hjälpa andra i kris.

Medmänskligt stöd som icke-professionella kan ge är viktigt men ersätter inte den behandling som ges av professionella. Du kan hjälpa den drabbade att ta kontakt med till exempel hälso- och sjukvården, ett krisstödscentrum eller socialtjänsten som har det yttersta ansvaret för brottsoffer. Du kan läsa mer under rubriken Stöd och hjälp.

Olika behov

Offer för terrorism kan uppleva sig särskilt utsatta eftersom de ofta drabbas slumpmässigt när en attack riktas mot samhället. De kan därför ha svårt att förstå och acceptera att just de har drabbats.

Tänk på att det finns de som överlevt eller påverkats av terrorattentat som inte tycker om att kallas för offer eftersom de inte identifierar sig som offer utan som överlevare.

Det är viktigt att respektera att människor reagerar olika och har varierande behov och erfarenheter. Var lyhörd så att du kan ge stöd utifrån den drabbades förutsättningar och med respekt för individens kulturella, sociala, religiösa eller andra sammanhang.

Många människor som varit med om en allvarlig händelse har ett stort behov av att få prata, men det gäller inte alla. Det är bra för den drabbade att känna till att det ofta är positivt att prata om det som hänt och att många kan behöva hjälp i den situation som uppstått. Respektera om den som får stöd inte kan eller vill prata, men tala om att du eller någon annan är tillgänglig även senare och att den drabbade kan få stöd när det passar.

Vuxna i barns närhet

För föräldrar och andra vuxna i barns närhet är det en viktig uppgift att lugna och försöka få barnet att känna sig så tryggt som möjligt. Det är också viktigt att försöka svara på barnets frågor utifrån bästa förmåga och hjälpa barnet att hantera sina känslor. Var ärlig och tydlig med vad du vet men anpassa informationen till barnets utvecklingsnivå.

Barn som varit med om ett terrorattentat behöver veta att de kan må dåligt även om de inte skadat sig och att även vardagen kan påverkas av händelsen och vara annorlunda ett tag.

Informationen i broschyren Till barn som varit med om en otäck händelse kan vara bra att läsa tillsammans med barn. Den har tagits fram av Regionalt kunskapscentrum för kris- och katastrofpsykologi, Region Stockholm.

Några frågor som du som vuxen bör vara beredd på att besvara är till exempel: Vad var det som hände? Var finns min mamma (pappa, syskon, etc.)? Har några dött? Varför hände det? Vad kommer att hända efter händelsen? Kommer det att hända igen?

Ett råd till vuxna som har eller möter barn som reagerat på händelsen är att så snabbt det går försöka återgå till vardagens rutiner och att ta er tid att göra trevliga saker tillsammans med barnen.

Regionalt kunskapscentrum för kris och katastrofpsykologi vid Region Stockholm har tagit fram information till dig vars barn har varit med om en allvarlig händelse. Materialet går att beställa och ladda ner.

Rädda Barnen har tagit fram ett material som rör barn som varit med om något skrämmande och hamnat i akut kris. Materialet riktar sig både till barn och unga och till vuxna som möter barnen.

Tips på hur vuxna kan prata med barn om svåra händelser finns på länkarna nedan:

Barnombudsmannen

Barn har rättigheter som bland annat handlar om säkerhet och trygghet. Barnombudsmannen är den myndighet som arbetar för barns och ungas rättigheter och kan svara på frågor om det.

Ett barn intervjuas av en kvinna.

Stöd till dig som hjälper drabbade

Du som hjälper någon som drabbats av en allvarlig händelse kan själv bli känslomässigt påverkad. Det kan vara viktigt att du får möjlighet att reflektera över dina reaktioner på att möta en människa i akut kris, både för din egen skull och för att du ska kunna ge ett gott bemötande av den drabbade. Tveka inte att söka hjälp och stöd för att prata om dina upplevelser. Om du möter drabbade människor i ditt arbete är det i första hand din arbetsgivare du ska vända dig till. Du kan också vända dig till hälso- och sjukvården som kan erbjuda krisstöd. Du kan få kontakt med en vårdgivare genom att ringa 1177 eller besöka 1177 Vårdguidens webbplats.

Ditt behov av stöd kan till exempel bero på:

  • om du själv har en nära anhörig, vän eller kollega som har drabbats
  • hur länge du stöttat en person i kris
  • om händelsen fått stor uppmärksamhet i media
  • om du sett eller hört något som är svårt att glömma
  • tidigare erfarenheter och aktuell livssituation.

EU:s expertcentrum för offer för terrorism

EU-kommissionen har ett expertcentrum för offer för terrorism som erbjuder information till myndigheter och organisationer om stöd och rättigheter i olika länder.