Remissvar

Brottsoffermyndigheten svarar på många remisser från regeringen och andra myndigheter. Här hittar du ett urval av myndighetens remissvar från och med år 2020. Om du saknar ett remissvar kan du kontakta Brottsoffermyndigheten.

2024 2023 2022

Departement/myndighet: Länsstyrelsen Västerbotten
Diarienummer: 11379/2022

Ett jämställt Västerbotten

Länsstyrelsen har önskat ta del av Brottsoffermyndighetens synpunkter gällande den kommande länsstrategin Ett jämställt Västerbotten 2023-2030. I strategin omvandlas internationella och nationella målsättningar till regionala mål och delmål, i syfte att stärka länets arbete för jämställdhet. Brottsoffermyndigheten har inget att erinra mot de förslag som lämnas i strategin. Myndigheten vill emellertid ta tillfället i akt att peka på att strategin skulle vinna på en ökad konkre...

Läs hela remissvaret

Departement/myndighet: Socialdepartementet
Diarienummer: 8508/2022

Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

Mot bakgrund av de intressen som Brottsoffermyndigheten har att bevaka lämnas följande yttrande. Brottsoffermyndigheten är positiv till förslagen som presenteras avseende barns rättigheter till skydd och stöd i skyddade boenden för barn som är placerade med tillsammans med en vårdnadshavare.

Barnkonventionens bestämmelser i stort har genomsyrat yttrandet då barnet, om förslaget genomförs, ses som ett rättssubjekt som tillmäts egna rättigheter. 

Myndigheten har däremot följande ...

Läs hela remissvaret

Departement/myndighet: Länsstyrelsen Västerbotten
Diarienummer: 9489/2022

Västerbottens miljömål 2022-2030

Brottsoffermyndigheten avstår från att svara på remissen.

Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: 7962/2022

Straffansvar för psykiskt våld (Ds 2022:18)

Brottsoffermyndigheten tillstyrker de förslag som lämnas i promemorian.

Förslagen innebär en viktig signal till brottsoffer och allmänheten i övrigt att psykiskt våld är oacceptabelt.

Brottsoffermyndigheten erinrar om att ett genomförande av de förslag som lämnas i promemorian, utöver de uppräknade aktörerna, även torde påverka Brottsoffermyndigheten och Kronofogden avseende hantering av ersättningsfrågor till följd av ökat antal fällande domar.

Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: 8590/2022

Anpassningar av svensk rätt till EU:s förordningar om interoperabilitet (Ds 2022:21)

Brottsoffermyndigheten har inga synpunkter på förslagen i remissen.

Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet
Diarienummer: 3354/2022

ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet (SOU 2021:86)

Brottsoffermyndigheten tillstyrker de förslag som lämnas i betänkandet.

Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: 2816/2022

En stärkt brottsofferfond

Brottsoffermyndigheten tillstyrker de förslag som lämnas i promemorian.

Myndigheten välkomnar en intäktsökning till Brottsofferfonden som kan ge utrymme för utvecklingsarbete till nytta för brottsoffer inom civilsamhällets organisationer, men även vad gäller nödvändiga satsningar på projekt inom offentliga verksamheter. Därutöver är det viktigt att fonden kan bidra till en god kunskapsutveckling på brottsofferområdet genom fortsatta medel till forskning.

Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: 1833/2022

En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner (SOU 2022:2)

Brottsoffermyndigheten har tagit del av betänkandet och har inget att erinra mot utredningens förslag.

Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Diarienummer: 691/2022

Rätt mottagare – Granskning och integritet (SOU 2021:99)

Brottsoffermyndigheten är positiv till utredningens förslag om inrättande av en central stödfunktion som kan bistå beslutsorgan med fördjupade granskningar av hur verksamheter förhåller sig till våldsbejakande extremism och andra antidemokratiska miljöer (6.3), stödfunktionens uppdrag och omfattning  (6.4.1-6.4.2, 6.4.4-6.4.8) och dess placering (6.5). Förslagen torde leda till minskad brottslighet vilket är positivt. Myndigheten tillstyrker därför utredningens presenterade f...

Läs hela remissvaret

Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: 1095/2022

Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott (SOU 2022:1)

Utredningen har lämnat förslag som Brottsoffermyndigheten ställer sig bakom. Utifrån de intressen som Brottsoffermyndigheten har att bevaka vill myndigheten lyfta fram följande synpunkter.

4.7.7 Åtgärder för att säkerställa att brott som barn under 15 år misstänks för utreds i större utsträckning

Brottsoffermyndigheten välkomnar förslaget att utvidga möjligheten att inleda en utredning enligt § 31 tredje stycket. Att större hänsyn nu kan tas till ett enskilt intresse är ett vik...

Läs hela remissvaret

Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: 732/2022

Ny förverkandelagstiftning (SOU 2021:100)

Brottsoffermyndigheten har inget att erinra mot förslagen i betänkandet.

Departement/myndighet: Finansdepartementet
Diarienummer: 1506/2022

Ett stärkt skydd mot bedrägerier vid betalningar online

Brottsoffermyndigheten tillstyrker de förslag som lämnas i promemorian.

Departement/myndighet: Finansdepartementet
Diarienummer: 12701/2021

Vägar till ett tryggare samhälle, volym 2 (SOU 2021:85)

Brottsoffermyndigheten ställer sig i huvudsak positiv till de förslag som presenteras i utredningen men presenterar nedan ett antal synpunkter. Myndigheten vill i sammanhanget redan nu föra fram att det är mycket positivt att utredningen presenterar förslag om en kunskapshöjning av brottsoffers behov och samhället insatser.

Brottsoffermyndigheten saknar däremot förslag på några av de områden som utredningen problematiserar. Yttrandet inleds med de överväganden och förslag som ...

Läs hela remissvaret

Departement/myndighet: Infrastrukturdepartementet
Diarienummer: 13083/2021

Säker och kostnadseffektiv IT-drift – förslag till varaktiga former för samordnad statlig IT-drift (SOU 2021:97)

Brottsoffermyndigheten tillstyrker förslaget. Myndigheten vill dock understryka vikten av en tydlig och överblickbar prismodell för Kundmyndigheter som vill ansluta sig till statlig IT-drift.

Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: 12777/2021

En översyn av den straffrättsliga regleringen om preskription (SOU 2021:90)

Brottsoffermyndigheten tillstyrker utredningens förslag.

Departement/myndighet: Socialstyrelsen
Diarienummer: 12845/2021

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer

Brottsoffermyndigheten är positiv till förslaget om nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer. Myndigheten tillstyrker därför i stort de presenterade förslagen. Myndigheten anser att det är särskilt positivt att de nuvarande rekommendationerna för socialnämnden samt hälso- och sjukvården om att fråga om våldsutsatthet görs om till bindande bestämmelser. Myndigheten har däremot följande kommentar.

3 kap. Kompetens för uppgifter inom socialtjänsten

Brottsoffermy...

Läs hela remissvaret

Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: 13088/2021

De allmänna domstolarnas rapportering inom brottmålsförfarandet

Brottsoffermyndigheten finner inte skäl att lämna några synpunkter på förslaget.

Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: 11372/2021

Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering m.m. (SOU 2021:88)

Myndigheten tillstyrker förslagen om åtgärder att motverka att systemet för arbetskraftsinvandring missbrukas (5.3.1 -5.3.6) och förslagen om skärpta straff för arbetsgivare och skadestånd till arbetstagare m.m. (6) med följande tillägg.

Myndigheten förordar utrednings alternativa förslag vad gällandes inkomstnivå och anställningsgrad (5.3.7). Vidare anser myndigheten att det bör utredas om det inte ska krävas heltidsanställning för arbetskraftsinvandring. Att utredningen inte...

Läs hela remissvaret