Departement/myndighet: Socialstyrelsen
Diarienummer: 12845/2021

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer

Brottsoffermyndigheten är positiv till förslaget om nya föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer. Myndigheten tillstyrker därför i stort de presenterade förslagen. Myndigheten anser att det är särskilt positivt att de nuvarande rekommendationerna för socialnämnden samt hälso- och sjukvården om att fråga om våldsutsatthet görs om till bindande bestämmelser. Myndigheten har däremot följande kommentar.

3 kap. Kompetens för uppgifter inom socialtjänsten

Brottsoffermyndigheten anser att det är viktigt att personal inom socialtjänsten som möter våldsutsatta vuxna och barn har rätt kompetens. Det handlar bland annat om att förstå konsekvenser av våldsutsatthet men också om hur arbetet med att ge stöd och hjälp till brottsoffren kan bedrivas på bästa sätt. Myndigheten anser därför att det kan övervägas om avsnitten Handläggning och uppföljning och Genomförande av insatser i detta avsnitt anges som föreskrifter i stället för allmänna råd.