Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Diarienummer: 691/2022

Rätt mottagare – Granskning och integritet (SOU 2021:99)

Brottsoffermyndigheten är positiv till utredningens förslag om inrättande av en central stödfunktion som kan bistå beslutsorgan med fördjupade granskningar av hur verksamheter förhåller sig till våldsbejakande extremism och andra antidemokratiska miljöer (6.3), stödfunktionens uppdrag och omfattning  (6.4.1-6.4.2, 6.4.4-6.4.8) och dess placering (6.5). Förslagen torde leda till minskad brottslighet vilket är positivt. Myndigheten tillstyrker därför utredningens presenterade förslag i dessa delar.

I övriga delar har myndigheten inget att invända.