Departement/myndighet: Länsstyrelsen Västerbotten
Diarienummer: 11379/2022

Ett jämställt Västerbotten

Länsstyrelsen har önskat ta del av Brottsoffermyndighetens synpunkter gällande den kommande länsstrategin Ett jämställt Västerbotten 2023-2030. I strategin omvandlas internationella och nationella målsättningar till regionala mål och delmål, i syfte att stärka länets arbete för jämställdhet. Brottsoffermyndigheten har inget att erinra mot de förslag som lämnas i strategin. Myndigheten vill emellertid ta tillfället i akt att peka på att strategin skulle vinna på en ökad konkretion avseende mål och delmål samt en tydligare koppling mellan mål, delmål och nyckeltal.