Departement/myndighet: Socialdepartementet
Diarienummer: 8508/2022

Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

Mot bakgrund av de intressen som Brottsoffermyndigheten har att bevaka lämnas följande yttrande. Brottsoffermyndigheten är positiv till förslagen som presenteras avseende barns rättigheter till skydd och stöd i skyddade boenden för barn som är placerade med tillsammans med en vårdnadshavare.

Barnkonventionens bestämmelser i stort har genomsyrat yttrandet då barnet, om förslaget genomförs, ses som ett rättssubjekt som tillmäts egna rättigheter. 

Myndigheten har däremot följande kommentar.

7.1 Skyddade boenden ska vara av god kvalitet och stå under tillsyn

Lagförslagen kommer att innebära krav på kompetenshöjande åtgärder för berörd personal bland annat i syfte att uppfylla kraven på skydd och säkerhet för våldsutsatta barn och föräldrar.

Med anledning av detta vill Brottsoffermyndigheten framhålla att myndigheten i enlighet med tidigare betänkandet SOU 2017:112 har tagit fram och lanserat en webbutbildning för personer som i sin yrkesroll möter barn som bland annat har bevittnat våld. Utbildningen ”Barn som bevittnat våld” är öppen för alla, men riktar sig framför allt till de som arbetar inom socialtjänstens familjerätter, är domare eller arbetar som juridiskt ombud i vårdnadsmål. Även andra yrkesverksamma inom socialtjänsten kan ha nytta av utbildningen.

Brottsoffermyndigheten vill även informera om vår prisbelönade webbplats ”Jag vill veta” som riktar sig mot barn och ungdomar. På webbplatsen finns information om vad som är brottsligt, hur barnet kan känna om hen varit med om brott och var det går att få hjälp. Här finns också information om vilka rättigheter barnet har, vad som händer om hen anmäler ett brott eller om det blir rättegång. Webbplatsen har information på flera olika språk, något som efterlystes i utkastet.