Remissvar

Brottsoffermyndigheten svarar på många remisser från regeringen och andra myndigheter. Här hittar du ett urval av myndighetens remissvar från och med år 2020. Om du saknar ett remissvar kan du kontakta Brottsoffermyndigheten.

2023 2022 2021

Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: 7527/2021

Ersättning till brottsoffer (SOU 2021:64)

Höjda nivåer på kränkningsersättning

Brottsoffermyndigheten välkomnar förslaget om höjda ersättningsnivåer för kränkning. Det är en mycket angelägen reform och ett viktigt led i arbetet med att förstärka brottsoffers rätt till ersättning. Myndigheten tillstyrker förslaget  och instämmer i de överväganden som utredningen har gjort vad gäller de faktorer som ska vara vägledande när de kommande nivåerna ska bestämmas.

Därutöver vill myndigheten lämna följande synpunkter och kommen...

Läs hela remissvaret

Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: 6579/2021

Kommuner mot brott (SOU 2021:49)

Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att främja brottsoffers rättigheter samt att uppmärksamma deras behov och intressen. Betänkandet behandlar inte frågor om utsatthet för brott och brottsofferstödjande verksamhet särskilt, vilket är i enlighet med Brottsoffermyndighetens synpunkt att det brottsofferstödjande arbetet inte ska blandas samman med det brottsförebyggande arbetet. De förslag som betänkandet lämnar har myndigheten därav inget att erinra emot.

Vidare är utred...

Läs hela remissvaret

Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: 6240/2021

Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål (SOU 2021:46)

Brottsoffermyndigheten lämnar yttrandet utifrån det uppdrag myndigheten har att främja brottsoffers rättigheter och att uppmärksamma deras behov och intressen.

Kapitel 3 Snabbförfarande i brottmål

Brottsoffermyndigheten tillstyrker att försöksverksamheten gällande snabbförfarande i brottmål permanentas för att successivt införas i hela landet. Därutöver vill myndigheten lämna följande synpunkter.

I del 3.4.3 i betänkandet föreslås att det framöver ska göras en utvidgning av vilk...

Läs hela remissvaret

Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: 5479/2021

En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring (SOU 2021:35)

Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att främja brottsoffers rättigheter samt att uppmärksamma deras behov och intressen. Vidare verkar myndigheten på regeringens uppdrag för att vittnesstödsverksamhet bedrivs vid samtliga tingsrätter och hovrätter. Därför lämnar myndigheten kommentarer och synpunkter på utredningens förslag om anonyma vittnen och stöd och skydd till vittnen. Övriga förslag som betänkandet lämnar har myndigheten inget att erinra emot.

6.7.2 Det bör inte...

Läs hela remissvaret

Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: 5714/2021

Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar (SOU 2021:43)

Brottsoffermyndigheten tillstyrker utredningens förslag i samtliga delar och lämnar följande synpunkter.

De presenterade förslagen innebär ett förstärkt skydd för brottsoffer.

Brottsoffermyndigheten välkomnar särskilt förslaget att kriminalisera grova sexuella handlingar som sker på distans och där gärningspersonen inte tar del av övergreppet i realtid. Lagförslaget täpper igen en lucka som finns i lagstiftningen i dag.

Vissa gärningar kommer att bedömas allvarligare och fler ag...

Läs hela remissvaret

Departement/myndighet: Socialdepartementet
Diarienummer: 9641/2020

Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)

Brottsoffermyndigheten har tagit del av SOU 2020:47 med myndighetens ansvarsområde som utgångspunkt.

Brottsoffermyndigheten ställer sig positiv till grundtankarna i det remitterade förslaget, men vill lämna följande synpunkter:

4 kap. Kvalitet

Det föreslagna omformulerade kravet i lagtexten ger ett fortsatt viktigt och tydligt ställningstagande för att all verksamhet ska vara av god kvalitet. Nu innehåller lagen även ett välkomnat uttryck att verksamheten ska bedrivas i överenss...

Läs hela remissvaret

Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: 10224/2020

Ett särskilt hedersbrott (SOU 2020:57)

Brottsoffermyndigheten anser att de förslag som presenteras är angelägna och väl genomtänkta. Utredningen har föreslagit viktiga åtgärder på området. Brottsoffermyndigheten tillstyrker därför i huvudsak de förslag som lämnas i utredningen men vill framföra följande synpunkter och kommentarer.

8.4 Behovet av ytterligare straffrättsliga lagändringar

Brottsoffermyndigheten menar att tiden nu är mogen att allvarligt överväga om konstruktionen av grov fridskränkning, grov kvinnofrid...

Läs hela remissvaret