Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: 10224/2020

Ett särskilt hedersbrott (SOU 2020:57)

Brottsoffermyndigheten anser att de förslag som presenteras är angelägna och väl genomtänkta. Utredningen har föreslagit viktiga åtgärder på området. Brottsoffermyndigheten tillstyrker därför i huvudsak de förslag som lämnas i utredningen men vill framföra följande synpunkter och kommentarer.

8.4 Behovet av ytterligare straffrättsliga lagändringar

Brottsoffermyndigheten menar att tiden nu är mogen att allvarligt överväga om konstruktionen av grov fridskränkning, grov kvinnofridskränkning och förslaget om hedersbrott ska ta sin utgångspunkt redan i gärningspersonens kontrollerade beteende. Sådan lagstiftning finns bland annat i England som utgår från att våld som utövas i en nära relation ofta föregås av olika former av kontrollerande beteenden. Exempel på sådana beteenden kan vara att offret isoleras från vänner och familj och att offret inte får välja arbete och fritidssysselsättning. Konsekvenserna för offret av att leva under sådana omständigheter kan vara jämförbara med att utsättas för fysisk misshandel. En lagstiftning med fokus på kontrollerande beteenden skulle även kunna omfattade det som benämns ekonomiskt våld.