Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: 6579/2021

Kommuner mot brott (SOU 2021:49)

Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att främja brottsoffers rättigheter samt att uppmärksamma deras behov och intressen. Betänkandet behandlar inte frågor om utsatthet för brott och brottsofferstödjande verksamhet särskilt, vilket är i enlighet med Brottsoffermyndighetens synpunkt att det brottsofferstödjande arbetet inte ska blandas samman med det brottsförebyggande arbetet. De förslag som betänkandet lämnar har myndigheten därav inget att erinra emot.

Vidare är utredningens uppdrag generellt och betänkandet behandlar inte förebyggande av enskilda brottstyper eller kategorier av brott. Brottsoffermyndigheten vill därför ta tillfället i akt att lyfta vikten av att kommunerna särskilt uppmärksammar brott mot enskild person, samt säkerställer resurser för att hantera de konsekvenser dessa brottstyper medför för den utsatta.