Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: 5714/2021

Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar (SOU 2021:43)

Brottsoffermyndigheten tillstyrker utredningens förslag i samtliga delar och lämnar följande synpunkter.

De presenterade förslagen innebär ett förstärkt skydd för brottsoffer.

Brottsoffermyndigheten välkomnar särskilt förslaget att kriminalisera grova sexuella handlingar som sker på distans och där gärningspersonen inte tar del av övergreppet i realtid. Lagförslaget täpper igen en lucka som finns i lagstiftningen i dag.

Vissa gärningar kommer att bedömas allvarligare och fler ageranden blir straffbara. Det kommer med stor sannolikhet även påverka ersättningsnivåerna för kränkning av den personliga integriteten i höjande riktning. Det är ett resultat som är positivt ur ett brottsofferperspektiv eftersom den kränkning som brottsoffret utsätts för är densamma och i vart fall lika allvarlig som om gärningspersonen tagit del av övergreppet i realtid.

Författningsförslag – ny andra mening

Brottsoffermyndigheten föreslår att ordet tåla som förekommer i författningsförslagen (i bland annat 6 kap. 1 § brottsbalken) förtydligas genom att ersättas med ordet utstå alternativt utsättas för.

Förslag till skrivning:

Detsamma gäller den som i annat fall genom olaga tvång eller annars på ett otillbörligt sätt förmår en person som inte deltar frivilligt att företa eller utstå en sådan handling.

Ordet tåla kan tolkas som att någon förmår någon att tåla/acceptera att bli utsatt sexuellt. Ordvalet är i Brottsoffermyndighetens mening mindre lämpligt. Det är naturligtvis inte andemeningen att någon ska behöva tåla/acceptera att bli utsatt sexuellt varför ett annat ordval är att föredra.