Avslutade projekt och uppdrag

Här kan du läsa om projekt och uppdrag som Brottsoffermyndigheten drivit eller varit involverad i de senaste fem åren. En del av projekten är egna initiativ medan andra sker på uppdrag av regeringen.

Projekten presenteras med de senast avslutade projekten först och de äldsta längst ner på sidan.

Kartläggning av samhällets samlade stöd till brottsoffer

Den 10 juni 2024 slutredovisade Brottsoffermyndigheten uppdraget att kartlägga vilket stöd som ges till brottsoffer i Sverige idag till regeringen. I uppdraget ingick det att föreslå en modell för regelbunden uppföljning av vilket stöd och bemötande brottsoffer får från myndigheter och andra aktörer. Brottsoffermyndigheten skulle även överväga och föreslå en samordnande aktör för stöd till brottsoffer.

Information till utsatta för hatbrott med islamofobiska motiv

Brottsoffermyndigheten fick 2022 i uppdrag av regeringen att ta fram information till personer som riskerar att utsättas eller har utsatts för hatbrott med islamofobiska motiv. Materialet skulle informera om bland annat utsattas rättigheter, hur en polisanmälan går till och vad som händer efter en anmälan samt om ersättning som brottsutsatta personer kan ha rätt till.

Förutsättningar för en nationell brottsofferportal

Brottsoffermyndigheten fick 2022 i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för ett kostnadseffektivt inrättande av en nationell så kallad brottsofferportal. Syftet med portalen skulle vara att göra det lättare för fysiska och juridiska personer som drabbats av brott som begåtts genom missbruk av personuppgifter att få hjälp och stöd.

Fortsatta informationsinsatser om sexualbrottslagstiftningen

Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag att genomföra fortsatta informationssatsningar om sexualbrottslagstiftningen. I uppdraget ingår att sprida det informations- och utbildningsmaterial som Brottsoffermyndigheten har tagit fram inom ramen för sexualbrottsuppdraget.

Myndighetsgemensamt uppdrag om informationssatsning i arbetet mot hedersrelaterad brottslighet

Brottsoffermyndigheten har av regeringen fått del i ett myndighetsgemensamt uppdrag rörande en informationssatsning i arbetet mot hedersrelaterad brottslighet.

Informationsinsats mot näthat

Brottsoffermyndigheten har på uppdrag av regeringen genomfört en informationsinsats mot näthat. Syftet med insatsen var att förebygga och motverka förekomsten av näthat i det demokratiska samtalet. Den skulle även bidra till att stödja personer som riskerar att utsättas för näthat.

Kunskapsstödjande åtgärder för att stärka kompetensen om behov hos barn som har bevittnat våld och som vistas eller har vistats i skyddat boende

För att öka kompetensen om behoven hos barn som bevittnat våld och som vistas i skyddat boende fick Brottsoffermyndigheten i uppdrag att ta fram ett kunskapsstöd till berörda aktörer, som socialtjänstens familjerätter, ombud och domstolar.

Ett kunskapslyft för barnets rättigheter

Brottsoffermyndigheten ingår i kunskapslyftet för barnets rättigheter. Myndigheten ska analysera om det finns behov av att utveckla hur myndigheten tillämpar barnkonventionen inom sitt verksamhetsområde.

EStAR-projektet

Brottsoffermyndigheten deltar under år 2020 och 2021 i det EU-finansierade projektet EStAR – Enhancing Stakeholder Awareness and Resources for Hate Crime Victim Support. Syftet med projektet är att bidra till bättre stöd och bemötande av hatbrottsoffer i Europa.

Ersättningsguide

Brottsoffermyndigheten har sett över sin information om ersättning vid brott och erbjuder nu brottsoffer individualiserad information genom en ersättningsguide på myndighetens webbplats.

Information som riktar sig till offer för terrorism

Brottsoffermyndigheten skulle i samverkan med andra berörda aktörer utveckla den information som ges till offer för terrorism, deras familjemedlemmar och aktörer som möter dessa personer efter en akut krishanteringsfas.

Förberedelse av en informationsinsats mot näthat

Brottsoffermyndigheten förberedde på uppdrag av regeringen en informationsinsats mot näthat. Myndigheten analyserade hur behoven ser ut och tog fram förslag på hur en informationsinsats som ska nå ut brett till allmänheten kan utformas.

Spridning av utbildnings- och informationsmaterial om stöd till deltagare i det demokratiska samtalet som utsätts för hot och hat

Brottsoffermyndigheten spred på uppdrag av regeringen information om webbplatsen tystnainte.se till personer som utsatts för hot och hat i det offentliga samtalet och de som möter utsatta. Uppdraget syftade till att öka kännedomen om och användningen av webbplatsen.

Informations- och utbildningsinsatser med anledning av en ny sexualbrottslagstiftning

Brottsoffermyndigheten fick 2018 i uppdrag av regeringen att ta fram en webbaserad utbildning och en lärarhandledning om sexualbrottslagstiftningen som trädde i kraft den 1 juli samma år. Inom ramen för uppdraget har myndigheten även tagit fram och spridit information om lagstiftningen till andra relevanta målgrupper.

Bättre digitalt bemötande av brottsutsatta

Brottsoffermyndigheten fick i uppdrag av regeringen att förbättra möjligheterna till digital kommunikation mellan myndigheten och brottsoffer genom att ansluta till den nationella tjänsten Mina meddelanden.

Brottsofferguiden – anpassad information för brottsoffer

Brottsoffer behöver komma i kontakt med många olika myndigheter. Det kan upplevas svårt i en redan utsatt situation. För att göra situationen enklare tog Brottsoffermyndigheten fram webbplatsen Brottsofferguiden.

Utbildnings- och informationsmaterial om stöd till deltagare i det demokratiska samtalet som utsätts för hot och hat

Brottsoffermyndigheten fick 2017 i uppdrag att ta fram ett utbildnings- och informationsmaterial om hot och hat mot deltagare i det demokratiska samtalet. Uppdraget var en del i regeringen handlingsplan för att stärka arbetet med att förebygga och hantera hot och hat mot journalister, politiskt förtroendevalda och konstnärer.

Webbaserad grundutbildning för nya vittnesstöd

Brottsoffermyndigheten fick 2017 i uppdrag av regeringen att ta fram en webbaserad grundutbildning för nya vittnesstöd. Den nya utbildningen ger deltagarna grundläggande kunskaper om vad det innebär att verka som vittnesstöd och om rättsväsendet och rättsprocessen.

VOCIARE – en undersökning av genomförandet av brottsofferdirektivet i olika EU-länder

VOCIARE står för Victims of Crime Implementation Analysis of Rights in Europe och var ett EU-finansierat projekt som bedrevs mellan 2016 och 2019 av Victim Support Europe i samarbete med tjugo aktörer i olika EU-länder. Projektet syfte var att undersöka det praktiska genomförandet av brottsofferdirektivet i olika länder.

Jämställdhetsintegrering i myndigheter

Inom ramen för Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) fick Brottsoffermyndigheten 2015 ett särskilt regeringsuppdrag att arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering under 2015–2018. Det innebar att all verksamhet i myndigheten skulle genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.

Bättre digitalt bemötande av brottsutsatta

Den som blir utsatt för ett brott hamnar ofta i en svår och ovan situation där många upplever att de inte får tillräcklig information. Regeringen gav i maj 2016 Brottsoffermyndigheten i uppdrag att utreda hur digitala tjänster kan användas för att öka service och stöd till brottsutsatta.

Handledning för personal i förskolan till boken Liten och webbplatsen jagvillveta.se

I juni 2014 redovisade Brottsoffermyndigheten tillsammans med Barnombudsmannen ett regeringsuppdrag att ta fram eller anpassa information om skydd och stöd direkt riktad till barn och unga som brottsoffer. Uppdraget resulterade bland annat i webbplatsen jagvillveta.se och boken Liten, framtagen i samarbete med Stina Wirsén. För att boken Liten och webbplatsen jagvillveta.se skulle få ytterligare spridning och användning utvecklade Brottsoffermyndigheten på uppdrag av regeringen en handledning till materialet för personal i förskolan.