Fyra personer med pixlade ansikten framför en blå bakgrund

Har du blivit utsatt för brott? Du kan ha rätt till ersättning.

Gör vårt test för att se vilka möjligheter som finns för dig att få ersättning. Du får resultat och information på slutet. Du kan göra testet både om ärendet rör dig själv och om det rör någon annan, till exempel ett barn, en annan familjemedlem eller en vän. Alla som är under 18 år räknas som barn.

Ansökan ska som huvudregel ha kommit in till Brottsoffermyndigheten inom tre år från det datum förundersökningen lades ner eller domen fick laga kraft och därför inte längre kan överklagas. Barn som bevittnat eller utsatts för brott har alltid rätt att ansöka om brottsskadeersättning fram till sin 21-årsdag.

Tack! Då börjar vi med försäkringen.

Då går vi vidare till möjligheterna till skadestånd.

Sist men inte minst...

Vi beräknar ditt resultat …

Är brottet polisanmält?

Vilken typ av brott har du utsatts för?

Vilken typ av brott du har utsatts för har betydelse för vilka möjligheter du har till ersättning. Olika brott kan leda till olika typer av skador: personskador, sakskador eller rena förmögenhetsskador. Brott innebär dessutom ofta att du utsätts för en kränkning. Personskada är en fysisk eller psykisk skada som du fått genom brottet. Med sakskada menas skada på ett föremål eller att du blivit av med föremål genom brott. En ren förmögenhetsskada är en ekonomisk skada, till exempel att du utsatts för bedrägeri.

Har du kontaktat ditt försäkringsbolag?

Du kan ha rätt till ersättning för skador efter brottet genom din hemförsäkring eller en olycksfallsförsäkring. Du kan även omfattas av en försäkring som någon annan i ditt hushåll har tecknat.

Du kan också omfattas av en försäkring via din fackförening eller, om du är skolelev eller studerande, via kommunen.

Om du blev utsatt för brott i ditt arbete kan AFA Försäkring ge ersättning för personskador.

Har du fått ersättning från någon försäkring?

Har någon blivit dömd för brottet?

Vad är anledningen till att ingen har dömts för brottet?

Du har svarat att det inte är någon gärningsperson som blivit dömd för brottet du utsatts för. För att guiden ska kunna hänvisa dig till rätt information behöver du ange vad som är orsaken till att ingen har dömts för brottet. Detta eftersom ersättningsmöjligheterna varierar beroende på om någon har åtalats och friats, om ingen har åtalats, om utredningen fortfarande pågår eller om den misstänkta gärningspersonen var under 15 år vid brottstillfället.

Har du ansökt om brottsskadeersättning?

Har du ansökt om utmätning hos Kronofogden?

Du har svarat att en gärningsperson har dömts för brottet och guiden utgår ifrån att domen även inneburit att du som brottsoffer tilldömts ett skadestånd som gärningspersonen är skyldig dig. Kronofogden kan hjälpa dig att få skadeståndet utbetalt och skickar en blankett till dig som brottsoffer där du kan fylla i om du vill ha hjälp med utmätning för att få skadeståndspengarna. Kronofogden erbjuder även en e-tjänst för detta på webbplatsen https://kronofogden.se/du-har-ett-krav-mot-nagon/du-vill-fa-ditt-krav-genomfort/fa-ditt-skadestand.

Har du fått hela skadeståndet utbetalt från Kronofogden?

Om du har tilldömts ett skadestånd i samband med domen mot gärningspersonen och Kronofogden har gjort en utmätning kan resultatet innebära att du får hela skadeståndsbeloppet utbetalt, att du får endast en del av skadeståndsbeloppet utbetalt eller att du inte får någon del av skadeståndsbeloppet utbetalt, beroende på om gärningspersonen har tillräckliga tillgångar för att betala skadeståndet.

Har du kontaktat ditt försäkringsbolag?

Du kan ha rätt till ersättning för skador efter brottet genom din hemförsäkring eller en separat objektförsäkring. Du kan även omfattas av en försäkring som någon annan i ditt hushåll har tecknat.

Du kan också omfattas av en försäkring via din fackförening.

Har du fått ersättning från någon försäkring?

Har någon blivit dömd för brottet?

Vad är anledningen till att ingen har dömts för brottet?

Du har svarat att det inte är någon gärningsperson som blivit dömd för brottet du utsatts för. För att guiden ska kunna hänvisa dig till rätt information behöver du ange vad som är orsaken till att ingen har dömts för brottet då ersättningsmöjligheterna varierar beroende på om någon har åtalats och friats, om ingen har åtalats, om utredningen fortfarande pågår eller om den misstänkta gärningspersonen var under 15 år vid brottstillfället.

Har du ansökt om utmätning hos Kronofogden?

Du har svarat att en gärningsperson har dömts för brottet och guiden utgår ifrån att domen även inneburit att du som brottsoffer tilldömts ett skadestånd som gärningspersonen är skyldig dig. Kronofogden kan hjälpa dig att få skadeståndet utbetalt och skickar en blankett till dig som brottsoffer där du kan fylla i om du vill ha hjälp med utmätning för att få skadeståndspengarna. Kronofogden erbjuder även en e-tjänst för detta på webbplatsen https://kronofogden.se/du-har-ett-krav-mot-nagon/du-vill-fa-ditt-krav-genomfort/fa-ditt-skadestand.

Har du fått hela skadeståndet utbetalt från Kronofogden?

Om du har tilldömts ett skadestånd i samband med domen mot gärningspersonen och Kronofogden har gjort en utmätning kan resultatet innebära att du får hela skadeståndsbeloppet utbetalt, att du får endast en del av skadeståndsbeloppet utbetalt eller att du inte får någon del av skadeståndsbeloppet utbetalt, beroende på om gärningspersonen har tillräckliga tillgångar för att betala skadeståndet.

Kontakta försäkringsbolag
Ta kontakt med försäkringsbolag för att undersöka om du eller någon i ditt hushåll har en försäkring som du kan få ersättning från. Det kan till exempel handla om en hemförsäkring, en olycksfallsförsäkring eller en försäkring via ditt fackförbund, ditt arbete eller din skola.

Anmäl skadan till försäkringsbolaget så snart som möjligt efter att brottet inträffat. Tänk på att en skada som huvudregel ska anmälas till försäkringsbolag inom tio år från den dag du utsattes för brottet.

Här nedanför hittar du länkar till mer information om försäkringsersättning samt till några av de vanligaste försäkringsbolagen i Sverige.

Om brottsskadeersättning när gärningspersonen friats
För att kunna få brottsskadeersättning måste det vara visat att du har varit utsatt för ett brott. Om utredningen lett fram till att det finns en person som kan misstänkas för brottet kräver Brottsoffermyndigheten vanligtvis en fällande dom för att du ska ha rätt till brottsskadeersättning. Om domstolen har ogillat åtalet, det vill säga friat den person som åtalats, kan det ändå finnas en möjlighet för dig att få brottsskadeersättning. Det kan vara fallet om domstolen har kommit fram till att du har utsatts för ett brott men anledningen till den friande domen är att det inte gått att bevisa att den som åtalats är den person som begått brottet.

Om brottsskadeersättning när förundersökningen har lagts ner
Du kan ha rätt till brottsskadeersättning även om det inte finns någon misstänkt gärningsperson. Det måste dock finnas något stöd, till exempel polisens utredning, som visar att du varit utsatt för ett brott. Om polis eller åklagare har lagt ner förundersökningen för att utredningen inte kunnat visa att det var frågan om ett brott kan du oftast inte få ersättning. Detsamma gäller om det finns en misstänkt person, men förundersökningen lagts ner för att det inte gått att få fram tillräckliga bevis för att åtala den misstänkta gärningspersonen och bevisa att hen gjort sig skyldig till brott.

Om skadestånd och brottsskadeersättning när förundersökningen pågår
Om du utsätts för brott har du ofta rätt till ersättning av den som gjort sig skyldig till brottet. Ersättningen som gärningspersonen betalar kallas skadestånd. Utgångspunkten är att du ska få full ersättning för din skada och att du ska hamna i samma läge som om du inte hade varit med om skadan. Det är vanligtvis domstolen som bestämmer om skadestånd ska betalas och i så fall hur mycket. Du bör vända dig till polisen eller åklagaren och säga att du vill begära skadestånd av den misstänkta gärningspersonen.

För att Brottsoffermyndigheten ska kunna pröva din rätt till brottsskadeersättning måste först den rättsliga processen, det vill säga förundersökningen och en eventuell domstolsprövning, vara avslutad. För att få brottsskadeersättning krävs att du inte kan få full ersättning från försäkring eller genom skadestånd från den som begått brottet.

Möjligheter till ersättning om gärningspersonen är under 15 år
En person under 15 år kan inte dömas till ett straff. Därför blir det ingen rättegång. Personen kan ändå ha begått ett brott och vara skyldig att ersätta dig för den skada som brottet har inneburit för dig. Ersättningen kallas skadestånd. Utgångspunkten är att du ska få full ersättning för din skada och att du ska hamna i samma läge som om du inte hade varit med om skadan. Även personens vårdnadshavare kan vara skadeståndsskyldiga upp till ett visst belopp. Om skadevållaren, alltså personen som orsakat skadan genom brott, och dennas vårdnadshavare inte vill betala skadestånd till dig kan du vända dig till domstol, som kan bestämma att de är skyldiga att betala.

En förutsättning för att brottsskadeersättning ska kunna ges är att skadan uppkommit till följd av brott. Om den misstänkta gärningspersonen är under 15 år har skuldfrågan inte kunnat prövas i domstol. Då görs en självständig prövning av Brottsoffermyndigheten om brott har begåtts. Det krävs som huvudregel att den misstänkta personen har erkänt brottet eller att det på annat sätt klart framgår att hen begått ett brott.

Ansök om verkställighet av skadestånd hos Kronofogden
Om du har fått skadestånd i en dom och gärningspersonen inte självmant betalar kan du vända dig till Kronofogden för att få hjälp. Kronofogden skickar ut ett brev med en ansökningsblankett som heter Ansökan om verkställighet (skadestånd på grund av brott) men erbjuder även en e-tjänst via sin webbplats. Om du inte fått någon information från Kronofogden kan du besöka deras webbplats och göra din begäran om verkställighet där, antingen via e-tjänsten eller genom att skriva ut blanketten. Det är kostnadsfritt att ansöka om verkställighet hos Kronofogden när det finns en dom om skadestånd.

Om gärningspersonen har pengar, inkomst eller någon annan tillgång ser Kronofogden till att du får ditt skadestånd. Om gärningspersonen inte kan betala skadeståndet kommer Kronofogden att skicka en utredningsrapport till dig där det framgår att gärningspersonen saknar förmåga att betala.

Om du har fått försäkringsersättning för brottet har du ändå rätt att få hela skadeståndet betalt av gärningspersonen.

Du kan i vissa fall få ersättning från staten, så kallad brottsskadeersättning. Det kan du få om en dömd gärningsperson inte kan betala skadeståndet och du inte har någon försäkring som täcker hela skadan.

Inte rätt till brottsskadeersättning om du har fått hela skadeståndet betalt
Du kan som huvudregel inte få brottsskadeersättning om du redan fått full ersättning genom skadestånd.

Om du inte fått hela skadeståndet betalt kan du ha rätt till brottsskadeersättning
Om gärningspersonen som utsatt dig för brottet inte kan betala hela skadeståndet och om du inte har försäkring som täcker hela skadan finns möjlighet att få brottsskadeersättning för den kvarvarande delen.

För att Brottsoffermyndigheten ska kunna bedöma om du har rätt till brottsskadeersättning måste du skicka in en ansökan.

Om du inte har någon försäkring kan du ha rätt till brottsskadeersättning
Om det inte finns någon försäkring som kan lämna ersättning för din skada och du inte fått full ersättning för din skada genom skadestånd kan du ha rätt till ersättning från staten, så kallad brottsskadeersättning.

För att Brottsoffermyndigheten ska kunna bedöma om du har rätt till brottsskadeersättning måste du skicka in en ansökan.

Kontakta ditt försäkringsbolag
Ta kontakt med försäkringsbolag för att undersöka om du eller någon i ditt hushåll har en försäkring som du kan få ersättning från. Från en hemförsäkring kan du till exempel få ersättning för skadad eller förlorad egendom.
Undersök också om du hade någon separat försäkring på någon av de saker som skadats eller förlorats genom brottet. Du kan i så fall få ersättning från den försäkringen.

Anmäl skadan till försäkringsbolaget så snart som möjligt efter att brottet inträffade. Tänk på att en skada som huvudregel ska anmälas till försäkringsbolag inom tio år från den dag du utsattes för brottet.

Observera att det som huvudregel inte finns någon försäkring som lämnar ersättning vid så kallade rena förmögenhetsskador, såsom att någon lurat till sig pengar av dig genom bedrägeri. Fråga försäkringsbolaget och din bank vad som gäller.

Här nedanför hittar du länkar till mer information om försäkringsersättning samt till några av de vanligaste försäkringsbolagen i Sverige.

Om du inte har någon försäkring kan det vara svårt att få ersättning
Det är enligt lagen mycket svårt att få brottsskadeersättning för sakskador eller så kallade rena förmögenhetsskador. Om det inte finns någon försäkring som kan lämna ersättning för din skada och du inte kan få full ersättning genom skadestånd kan det därför vara svårt för dig att få någon ersättning.

Om du har fått försäkringsersättning
Även om du har fått försäkringsersättning är en dömd gärningsperson skyldig att betala ett utdömt skadestånd till dig. Om skadan inte ersätts fullt ut genom försäkringsersättning eller skadestånd kan det finnas möjlighet till ersättning från staten, så kallad brottsskadeersättning.

För att Brottsoffermyndigheten ska kunna bedöma om du har rätt till brottsskadeersättning måste du skicka in en ansökan.

Om du har fått försäkringsersättning kan det vara svårt att få brottsskadeersättning
Det är enligt lagen mycket svårt att få brottsskadeersättning för sakskador eller så kallade rena förmögenhetsskador. Om du inte fått full ersättning för dina skador efter brottet genom försäkringsersättning eller skadestånd kan det därför vara svårt för dig att få någon mer ersättning.

Om en gärningsperson friats kan det vara svårt för dig att få ersättning
En grundregel för att kunna få brottsskadeersättning är att det måste vara visat att du har varit utsatt för ett brott. Om utredningen lett fram till att det finns en person som kan misstänkas för brottet kräver Brottsoffermyndigheten vanligtvis en fällande dom för att brottsskadeersättning ska beviljas.

Det är dessutom enligt lagen mycket svårt att få brottsskadeersättning för sakskador eller så kallade rena förmögenhetsskador.

Om förundersökningen har lagts ner är det svårt att få ersättning
Enligt lagen är det svårt att få brottsskadeersättning när förundersökningen har lagts ner och det handlar om sakskador eller rena förmögenhetsskador.

Om skadestånd och brottsskadeersättning när förundersökningen pågår
Om du utsätts för brott har du ofta rätt till ersättning av den som gjort sig skyldig till brottet. Ersättningen som gärningspersonen betalar kallas skadestånd. Utgångspunkten är att du ska få full ersättning för din skada och att du ska hamna i samma läge som om du inte hade varit med om skadan. Det är vanligtvis domstolen som bestämmer om skadestånd ska betalas och i så fall hur mycket. Du bör vända dig till polisen eller åklagaren och säga att du vill begära skadestånd av den misstänkta gärningspersonen.

För att Brottsoffermyndigheten ska kunna pröva din rätt till brottsskadeersättning måste först den rättsliga processen, det vill säga förundersökningen och en eventuell domstolsprövning, vara avslutad.

För att få brottsskadeersättning krävs att du inte kan få full ersättning från någon försäkring eller genom skadestånd från den som begått brottet.

Det är dock enligt lagen mycket svårt att få brottsskadeersättning för sakskador eller så kallade rena förmögenhetsskador.

Möjligheter till ersättning om gärningspersonen är under 15 år
En person under 15 år kan inte dömas till ett straff. Därför blir det ingen rättegång. Personen kan ändå ha begått ett brott och vara skyldig att ersätta dig för den skada som brottet har inneburit för dig. Ersättningen som gärningspersonen ska betala kallas skadestånd. Utgångspunkten är att du ska få full ersättning för din skada och att du ska hamna i samma läge som om du inte hade varit med om skadan. Även personens vårdnadshavare kan vara skadeståndsskyldiga upp till ett visst belopp. Om skadevållaren, alltså personen som orsakat skadan genom brott, och dennas vårdnadshavare inte vill betala ett skadestånd till dig kan du vända dig till domstol. Du kan då begära att domstolen ska bestämma att skadevållaren och dennas vårdnadshavare är skyldiga att betala skadestånd till dig. Det kan också finnas en ansvarsförsäkring som täcker hela eller delar av skadeståndet för skadevållaren.

En förutsättning för att brottsskadeersättning ska kunna ges är att skadan uppkommit till följd av brott. Om den misstänkta gärningspersonen är under 15 år har skuldfrågan inte kunnat prövas i domstol. Då görs en självständig prövning av Brottsoffermyndigheten om brott har begåtts vilket ofta kan vara svårt att komma fram till. Det krävs som huvudregel att den misstänkta personen har erkänt brottet eller att det på annat sätt klart framgår att hen begått ett brott.

Det är dock enligt lagen mycket svårt att få brottsskadeersättning för sakskador eller så kallade rena förmögenhetsskador.

Ansök om verkställighet av skadestånd hos Kronofogden
Om du har fått skadestånd i en dom och gärningspersonen inte självmant betalar kan du vända dig till Kronofogden för att få hjälp. Kronofogden skickar ut ett brev med en ansökningsblankett som heter Ansökan om verkställighet (skadestånd på grund av brott) men erbjuder även en e-tjänst via sin webbplats. Om du inte fått någon information från Kronofogden kan du besöka deras webbplats och göra din begäran om verkställighet där, antingen via e-tjänsten eller genom att skriva ut blanketten. Det är kostnadsfritt att ansöka om verkställighet hos Kronofogden när det finns en dom om skadestånd.

Om gärningspersonen har pengar, inkomst eller någon annan tillgång ser Kronofogden till att du får ditt skadestånd. Om gärningspersonen inte kan betala skadeståndet kommer Kronofogden att skicka en utredningsrapport till dig där det framgår att gärningspersonen saknar förmåga att betala.

Det är enligt lagen svårt att få brottsskadeersättning för sakskador och så kallade rena förmögenhetsskador.

Svårt att få brottsskadeersättning om du har fått hela skadeståndet betalt
Du kan som huvudregel inte få brottsskadeersättning om du redan fått full ersättning genom skadestånd. Det är dessutom enligt lagen mycket svårt att få brottsskadeersättning för sakskador och så kallade rena förmögenhetsskador.

Svårt att få brottsskadeersättning trots att du inte har fått hela skadeståndet betalt
Det är enligt lagen mycket svårt att få brottsskadeersättning för sakskador eller så kallade rena förmögenhetsskador. Om du inte fått full ersättning för dina skador efter brottet genom försäkringsersättning eller skadestånd kan det därför vara svårt för dig att få någon mer ersättning.

För att kunna få brottsskadeersättning måste du polisanmäla brottet
Information om hur du gör en polisanmälan hittar du via länken här nedanför. Sidan öppnas i ett nytt fönster – när du är klar kan du stänga det och fortsätta den här guiden.

Du kan också läsa mer om polisanmälan på Polismyndighetens webbplats via länk nedan.

Trafikförsäkring är primär för ersättning för personskador i trafiken
Du kan ha rätt till försäkringsersättning för personskador du fått till följd av ett trafikbrott. Ersättningen kan du få genom trafikförsäkringen för fordonet som du färdades i. Om fordonet inte har någon trafikförsäkring får du ersättning genom Trafikförsäkringsföreningen.

Om du inte färdades i ett fordon är det i första hand från trafikförsäkringen för fordonet som orsakade skadan som du kan få ersättning.

När fordonet som orsakade skadan är okänt är det Trafikförsäkringsföreningen som kan lämna ersättning.

I vissa undantagsfall kan du även ha rätt till ersättning för kränkning vid trafikbrott. Du kan läsa mer om det via länken nedan.

Om du inte har ansökt om verkställighet från Kronofogden
Om du har fått skadestånd i en dom och gärningspersonen inte självmant betalar kan du vända dig till Kronofogden för att få hjälp. Kronofogden skickar ut ett brev med en ansökningsblankett som heter Ansökan om verkställighet (skadestånd på grund av brott) men erbjuder även en e-tjänst via sin webbplats. Om du inte fått någon information från Kronofogden kan du besöka deras webbplats och göra din begäran om verkställighet där, antingen via e-tjänsten eller genom att skriva ut blanketten.

Om gärningspersonen har pengar, inkomst eller någon annan tillgång ser Kronofogden till att du får ditt skadestånd. Om gärningspersonen inte kan betala skadeståndet kommer Kronofogden att skicka en utredningsrapport till dig där det framgår att gärningspersonen saknar förmåga att betala.

Om du har fått försäkringsersättning för brottet har du ändå rätt att få hela skadeståndet betalt av gärningspersonen.

Du kan i vissa fall få ersättning från staten, så kallad brottsskadeersättning. Det kan du få om en dömd gärningsperson inte kan betala skadeståndet och du inte har någon försäkring som täcker hela skadan.

Ansök om brottsskadeersättning

För att ansöka via webben behöver du ha en e-legitimation. 

Så här gör du:

  1. Klicka rubriken "Ansökan om brottskadeersättning" och klicka sedan på knappen "Sök brottsskadeersättning"
  2. Läs igenom informationen om vilka uppgifter som behövs fyllas i ansökan och klicka på ”Gå till e-tjänsten”          
  3. Logga in med hjälp av din e-legitimation.
  4. Fyll i din ansökan och signera med e-legitimation.

Om du vill skicka med bilagor kan du göra det i det elektroniska formuläret. Du behöver i de flesta fall inte skicka med några handlingar tillsammans med din ansökan. Polisens förundersökning och domen kan Brottsoffermyndigheten ta in. Om du har kvitton, läkarintyg eller annat underlag som du vill att vi ska ta del av går det bra att skicka in det. Skicka inte in känsliga uppgifter via e-post.

Viktigt att spara ansökan
Du har möjlighet att spara eller avbryta ansökan när du vill. Informationen sparas inte automatiskt i webbansökan. Du behöver därför komma ihåg att spara ansökan genom att trycka på Spara-funktionen i ansökningsformuläret. Din ansökan sparas maximalt i fem dagar.

Vill du hellre ansöka via pappersblankett?