Avslutade projekt och uppdrag

Här kan du läsa om äldre, avslutade projekt och uppdrag som Brottsoffermyndigheten drivit eller varit involverad i. En del av projekten är myndighetens egna initiativ, medan andra t.ex. varit regeringsuppdrag.
Projekten presenteras med de nyligen avslutade projekten först och de äldre längre ner på sidan.

Informations- och utbildningsinsatser med anledning av en ny sexualbrottslagstiftning

Brottsoffermyndigheten fick i februari 2018 uppdrag av regeringen att ta fram en webbaserad utbildning och en lärarhandledning om den nya sexualbrottslagstiftningen som trädde i kraft den 1 juli 2018. Inom ramen för uppdraget skulle Brottsoffermyndigheten även ta fram och sprida information om lagstiftningen till relevanta målgrupper.

Målgrupper för insatserna skulle i huvudsak vara unga i åldern 13-25 år och vuxna som möter ungdomar i sin vardag. Materialet skulle även vara användbart för särskolan. Andra målgrupper var enligt uppdraget till exempel det civila samhällets organisationer, rättsväsendet, socialtjänsten, skolan samt hälso- och sjukvården. Målgruppen föräldrar skulle få information om lagstiftningen och hur de skulle kunna prata med sina barn om frågan. I genomförandet av uppdraget skulle Brottsoffermyndigheten hämta in synpunkter från flera olika myndigheter och organisationer.

Brottsoffermyndigheten gav i juli 2018 Kantar Sifo i uppdrag att genomföra en nollmätning om den nya sexualbrottslagstiftningen bland unga i åldern 18-25 år. Hösten 2018 genomförde Brottsoffermyndigheten en kampanj om den nya sexualbrottslagstiftningen och lanserade även webbplatsen frivilligtsex.se. Läs mer om kampanjen och resultaten av kampanjen.
Pressmeddelande: Kampanj för unga om frivilligt sex
Pressmeddelande: Kampanj om frivilligt sex nådde sju av tio unga
Besök frivilligtsex.se

Under 2019 översatte och spred Brottsoffermyndigheten information om sexualbrottslagstiftningen på fler språk samt kompletterade informationen på frivilligtsex.se för att göra webbplatsen mer tillgänglig. I slutet av året skickade myndigheten även ut en broschyr till föräldrar och vårdnadshavare till barn födda 2005. Läs mer om arbetet:
Nyhet: Kampanj om frivilligt sex ska nå fler unga
Nyhet: Vuxna som möter unga får veta mer om sexualbrottslagstiftningen

Under 2020 lanserade Brottsoffermyndigheten en webbaserad utbildning och en lärarhandledning.
Pressmeddelande: Ny utbildning för elever om frivilligt sex
 
Uppdraget slutredovisades 31 mars 2021. Kontaktperson är Ulf Hjerppe, telefon: 090-70 82 54.
Läs mer om uppdraget på regeringens webbplats.

Bättre digitalt bemötande av brottsutsatta

Brottsoffermyndigheten fick i uppdrag av regeringen att ansluta relevanta meddelandeflöden till brottsutsatta via Mina meddelanden i den mån myndigheten bedömde det lämpligt med hänsyn till informationssäkerhet och den personliga integriteten. Myndigheten skulle även ta fram en digital tjänst för kompletteringar av ansökan om brottsskadeersättning. Resultatet av åtgärderna redovisades den 22 februari 2021.

Läs mer om uppdraget i Brottsoffermyndighetens regleringsbrev för 2020. Kontaktperson är Sten-Håkan Sidebo, telefon: 090-70 82 15.

Brottsofferguiden – en ny webbplats för brottsoffer

Brottsoffer behöver komma i kontakt med många olika myndigheter. Det kan upplevas svårt i en redan utsatt situation. För att göra situationen enklare tog Brottsoffermyndigheten fram webbplatsen Brottsofferguiden. Där går det att få information som är anpassad efter olika typer av brott, ålder och vilket steg i rättsprocessen som är aktuellt.

Webbplatsen lanserades i januari 2020 och är framtagen med hjälp av stöd från EU:s fond för inre säkerhet. Kontaktperson är Fredrik Selin, telefon: 090-70 82 58.

Läs pressmeddelandet
Besök Brottsofferguiden

Tystna inte – en ny webbplats om hot och hat

Brottsoffermyndigheten fick 2017 i uppdrag att ta fram ett utbildnings- och informationsmaterial om hot och hat mot deltagare i det demokratiska samtalet. Uppdraget var en del i regeringen handlingsplan för att stärka arbetet med att förebygga och hantera hot och hat mot journalister, politiskt förtroendevalda och konstnärer.

Resultatet av uppdraget blev webbplatsen Tystna inte som ger information och råd till enskilda personer som utsätts för hot och hat i den offentliga debatten, särskilt på internet och i sociala medier. Webbplatsen kan även användas av verksamma inom myndigheter och civilsamhällets organisationer för att de bättre ska kunna stödja utsatta personer.

Webbplatsen lanserades i maj 2019 och slutredovisades i oktober samma år. Kontaktperson är Maria Königsson, telefon: 090-70 82 03.

Läs mer om uppdraget på regeringens webbplats
Läs slutredovisningen
Besök Tystna inte

Webbaserad grundutbildning för nya vittnesstöd

Brottsoffermyndigheten fick i uppdrag av regeringen att ta fram en webbaserad grundutbildning för nya vittnesstöd. Den nya utbildningen ger deltagarna grundläggande kunskaper om vad det innebär att verka som vittnesstöd och om rättsväsendet och rättsprocessen.

Förhoppningen med en centralt framtagen vittnesstödsutbildning är att den kommer att bidra till en mer hållbar finansiering av verksamheten och en större likvärdighet i kunskap hos landets vittnesstödjare. Formatet webbutbildning kommer att innebära ett mer flexibelt lärande som kan bredda gruppen av verksamma vittnesstöd.

Den webbaserade utbildningen är framtagen i samråd med Domstolsverket och Brottsofferjouren Sverige. Uppdraget redovisades den 30 april 2019.

Läs mer om uppdraget i Brottsoffermyndighetens regleringsbrev för 2017.
Kontaktperson är Aiste Ornataviciute, telefon: 090-70 82 76.

Jämställdhetsintegrering i myndigheter

Inom ramen för Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) fick Brottsoffermyndigheten 2015 ett särskilt regeringsuppdrag att arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering under 2015–2018. Det innebar att all verksamhet i myndigheten skulle genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.

Målet med JiM är att myndigheternas verksamhet ska utvecklas så att de bättre bidrar till det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Brottsoffermyndigheten redovisade en plan för hur myndigheten tänkt utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i november 2015 samt i årsredovisningen för 2016 – 2018. Myndigheten lämnade också en delredovisning den 22 februari 2018.

Läs mer om uppdraget i Brottsoffermyndighetens regleringsbrev för 2015.

Utbildnings- och informationsmaterial om stöd till deltagare i det demokratiska samtalet som utsätts för hot och hat

Regeringen beslutade i juli 2017 om en handlingsplan för att stärka arbetet med att förebygga och hantera hot och hat mot journalister, politiskt förtroendevalda och konstnärer. Inom ramen för handlingsplanen fick Brottsoffermyndigheten i uppdrag att ta fram ett utbildnings- och informationsmaterial om hot och hat mot deltagare i det demokratiska samtalet.

Resultatet av uppdraget blev webbplatsen www.tystnainte.se som ger information och råd till enskilda personer som utsätts för hot och hat i den offentliga debatten, särskilt på internet och i sociala medier. Webbplatsen kan även användas av verksamma inom myndigheter och civilsamhällets organisationer för att de bättre ska kunna stödja utsatta personer.

Brottsoffermyndigheten genomförde arbetet i samråd med ett flertal myndigheter och ideella föreningar. Uppdraget finansierades av Kulturdepartementet och slutredovisades den 2 oktober 2019.

Läs mer om uppdraget på regeringens webbplats.
Läs slutredovisningen.
Kontaktperson är Maria Königsson, telefon: 090-70 82 03

Bättre digitalt bemötande av brottsutsatta, 2016-2017

Den som blir utsatt för ett brott hamnar ofta i en svår och ovan situation där många upplever att de inte får tillräcklig information. Regeringen gav i maj 2016 Brottsoffermyndigheten i uppdrag att utreda hur digitala tjänster kan användas för att öka service och stöd till brottsutsatta.

Brottsoffermyndigheten har i uppdraget utrett:
• hur säker digital e-post kan användas i kommunikationen med brottsutsatta,
• hur digitala tjänster kan göra det möjligt att följa hur det egna ärendet fortskrider, samt
• hur den myndighetsgemensamma webbinformationen kan utvecklas.
 Myndigheten har även föreslagit andra åtgärder som kan leda till ett förbättrat digitalt bemötande av brottsutsatta.

Uppdraget  redovisades den 31 maj 2017.
Läs mer om uppdraget.
Läs slutredovisningen.
Kontaktperson är Fredrik Selin, telefon 090-70 82 58.

Handledning för personal i förskolan till boken Liten och webbplatsen jagvillveta.se, Ju2015/07534/KRIM

I juni 2014 redovisade Brottsoffermyndigheten tillsammans med Barnombudsmannen ett regeringsuppdrag att ta fram eller anpassa information om skydd och stöd direkt riktad till barn och unga som brottsoffer (läs mer under rubriken "Avslutade projekt och uppdrag"). Uppdraget resulterade bl.a. i boken Liten av Stina Wirsén och webbplatsen jagvillveta.se.

För att boken Liten och webbplatsen jagvillveta.se ska få ytterligare spridning och användning har Brottsoffermyndigheten på uppdrag av regeringen utvecklat en handledning till materialet för personal i förskolan.

Syftet med handledningen är att ge personal i förskolan verktyg om hur de kan samtala med barn om svåra känslor och barnets rättigheter med utgångspunkt i boken Liten och webbplatsen jagvillveta.se. Handledningen ska också förmedla kunskap om brottsutsatta barn och ta upp barns rättigheter och förskolepersonalens skyldigheter. Uppdraget redovisades  den 1 oktober 2016.

Läs slutredovisningen. Mer information om uppdraget finns i Brottsoffermyndighetens regleringsbrev för 2015. Kontaktperson är Ulf Hjerppe, telefon: 090-70 82 54.

Funktionshinderspolitiken, 2011-2016

Funktionshinderspolitiken, 2011-2016
Brottsoffermyndigheten fick i uppdrag att under åren 2011–2015 arbeta enligt de delmål som regeringen slagit fast i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016 (regeringsbeslut den 16 juni 2011).

För myndighetens del har det bl.a. handlat om att öka medarbetarnas kompetens beträffande förutsättningar och behov hos personer med funktionsnedsättning samt brottsoffer med funktionsnedsättning. Myndigheten har också arbetat för att öka kunskapen om vilka hinder som finns i rättsväsendet för personer med funktionsnedsättning och hur hindren kan motverka deltagande i och tillgång till rättsväsendet.

Uppdraget slutredovisades till regeringen den 15 mars 2016.

Länk till uppdraget och Brottsoffermyndighetens slutredovisning. Kontaktperson är Ulf Hjerppe, telefon: 090-70 82 54.

Utredning av vittnesstödsverksamheten, Ju2014/3767/KRIM

Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket fick 2014 i uppdrag av regeringen att lämna förslag till en långsiktigt hållbar organisation för och finansiering av vittnesstödsverksamheten. I uppdraget ingick att överväga hur rekryteringsunderlaget för vittnesstödsverksamheten skulle kunna breddas, t.ex. genom att flera ideella organisationer kan komma in i verksamheten. En annan fråga som har belysts är hur information om möjligheterna att verka som vittnesstöd på ett effektivare sätt kan spridas.

Vittnesstödsverksamheten finansieras till allra största del av medel från Brottsofferfonden. Utredningen har övervägt hur finansieringen av vittnesstödsverksamheten i framtiden bör vara organiserad för att garantera långsiktighet och effektivitet.

I uppdraget ingick också att studera hur vittnesstödsverksamheten är organiserad i några jämförbara länder.

Uppdraget redovisades till regeringen den 30 november 2015.

Länk till slutredovisningen. Kontaktperson är Fredrik Selin, tel: 090-70 82 58

Särskilda medel till forskning, metodutveckling och andra liknande insatser Ju2011/4765/KRIM

Brottsoffermyndigheten fick 2011 i uppdrag av regeringen att fördela medel till forskning, metodutveckling och andra liknande insatser, vilka syftade till att öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor. Sammanlagt skulle 42 miljoner kr fördelas 2011-2014.

Uppdraget var ett led i regeringens arbete för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. För att långsiktigt kunna förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive sexuellt våld och andra sexuella övergrepp, efterfrågades ökad kunskap om såväl offer som förövare.

Projekt inriktade mot vålds- och sexualbrottsförebyggande arbete skulle prioriteras vid bedömningen av projektansökningar. Bland dessa ansökningar skulle projekt inriktade mot effekter av insatser för att förhindra återfall i brott bland förövare av vålds- och sexualbrott särskilt prioriteras. Projekt som omfattade flera länder, t.ex. där förhållanden i Sverige jämfördes med förhållanden i andra länder i EU, kunde även beviljas finansiering.

Rådet för Brottsofferfonden fattade beslut om tilldelning av medlen.

Läs Brottsoffermyndighetens slutredovisning av uppdraget
Se listan över beviljade projekt 2011
Se listan över beviljade projekt 2012
Se listan över beviljade projekt 2013
Se listan över beviljade projekt 2014
Kontaktperson: Fredrik Selin

Information till barn som brottsoffer, S2013/2348/FST

Brottsoffermyndigheten har fått regeringens uppdrag att ta fram eller anpassa information om skydd och stöd direkt riktad till barn och unga som brottsoffer, inklusive barn som bevittnat våld.

Uppdraget har genomföras i samverkan med Barnombudsmannen och samråd med andra berörda myndigheter och ideella organisationer. Barn och unga har involveras i framtagandet av materialet, som anpassats till olika åldrar och finnas tillgängligt på relevanta språk.

Länk till regeringsuppdraget, slutredovisningen och informationsmaterialet. Kontaktperson är Ulf Hjerppe, telefon: 090-70 82 54.

Bättre bemötande av sexualbrottsoffer, utbildningsprogram, Ju2011/3982/KRIM

Brottsoffermyndigheten har haft i uppdrag att vidareutveckla och genomföra ett utbildningsprogram som riktar sig till personal inom polisen, Åklagarmyndigheten, domstolsväsendet och advokater. Syftet med programmet har varit att öka kunskapen om sexualbrottsoffer och förbättra bemötandet av dessa brottsoffer i samband med polisanmälan, förundersökning och rättegång.

Utbildningen har fokuserat på:
•barn och ungdomars särskilda utsatthet och behov vid dessa brott,
•rättskedjeperspektivet samt
•samverkan med berörda aktörer såväl inom som utanför rättsväsendet i sexualbrottsmål.

Länk till slutredovisningen. Kontaktperson är Maria Königsson, tel: 090-70 82 03

Barn som har bevittnat våld, Ju2011/9162/KRIM

Brottsoffermyndigheten har av regeringen fått i uppdrag att genomföra utbildningsinsatser för att i högre grad synliggöra barn som har bevittnat våld och andra övergrepp i nära relationer.

Utbildningsinsatserna har riktas till framför allt personal vid länspolismyndigheterna och Åklagarmyndigheten. Utbildningen har fokuserats på vikten av att dokumentera barns eventuella närvaro vid brottstillfället samt förutsättningarna för brottsskadeersättning till dessa barn.

Syftet med uppdraget var att förbättra barnens möjligheter att få brottsskadeersättning men även annat stöd och skydd.

Länk till regeringsuppdraget och slutredovisningen. Kontaktperson Fredrik Selin

Utbildningsprogram för att öka kunskapen om sexualbrottsoffer och förbättra bemötandet av dessa brottsoffer, Ju2007/4690/KRIM

Brottsoffermyndigheten fick i uppdrag att utforma och i samråd med Rikspolisstyrelsen, Domstolsverket och Åklagarmyndigheten genomföra ett utbildningsprogram riktat till personal inom Polisen, Åklagarmyndigheten och domstolarna.

Syftet med programmet var att öka kunskapen om sexualbrottsoffer och förbättra bemötandet av dessa brottsoffer i samband med polisanmälan, förundersökning och rättegång. När det gäller barn som har utsatts för sexualbrott skulle programmet särskilt fokusera på att öka kunskapen om barns särskilda utsatthet och behov vid dessa brott.

En delredovisning gjordes till regeringen i december 2007 och uppdraget redovisades i rapporten Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i rättsväsendet 1 oktober 2009.

Som en fortsättning av uppdraget har ett webbaserat utbildningsmaterial tagits fram, som under 2011 implementerades hos berörda myndigheter.

Kontaktperson Maria Königsson

Utbildningsprogram för att öka kompetensen i frågor som rör prostitution och människohandel för sexuella ändamål, Ju2008/7290/KRIM

Brottsoffermyndigheten har, i samråd med Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Migrationsverket, utformat och genomfört ett utbildningsprogram för personal inom Polisen, Åklagarmyndigheten, domstolsväsendet och Migrationsverket.

Syftet med programmet var att förbättra kunskapen om de bakomliggande mekanismer som påverkar förekomsten av prostitution och människohandel för sexuella ändamål, och att förbättra bemötandet av de personer som utsatts för prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Uppdraget redovisades i rapporten Prostitution och människohandel för sexuella ändamål den 15 december 2010.
Läs lägesrapport februari 2010 i nyhetsartikel.
Läs artikel efter avslutat projekt, december 2010.
Kontaktperson är Ulf Hjerppe, telefon: 090-70 82 54.

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi, S2010/4319/ST

Brottsoffermyndigheten fick i maj 2010 i uppdrag av regeringen att föreslå delmål för genomförandet av handikappolitiken inom sitt verksamhetsområde för perioden 2011-2016. Förslagen på delmål skulle formuleras utifrån inriktningsmålen för handikappolitiken, mot bakgrund av de övergripande handikappolitiska målen och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Läs redovisningen till regeringen.

Kontaktperson: Fredrik Selin

Studie angående utbetalningen av brottsskadeersättning till personer utsatta för människohandel

Brottsoffermyndigheten fick i regleringsbrevet för 2009 i uppdrag att genomföra en studie av rutiner för utbetalning av brottsskadeersättning till personer i andra länder utsatta för människohandel i Sverige. Inom ramen för uppdraget skulle en jämförelse göras av motsvarande rutiner i Norge och inom EU. Uppdraget redovisades den 1 februari 2010.

Läs rapporten i fulltext: Utbetalning av brottsskadeersättning till offer för människohandel - redovisning av ett regeringsuppdrag.
Läs sammanfattande resultat från projektet i nyhetsartikel.

Kontaktperson är Ulf Hjerppe, telefon: 090-70 82 54.

Medel till forskning och andra kunskapshöjande åtgärder, Ju2008/8341/KRIM

Brottsoffermyndigheten fick i oktober 2008 i uppdrag av regeringen att under två år fördela medel till forskning och andra studier, systematisk metodutveckling och andra liknande insatser som syftar till att öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Medlen skulle användas till att öka kunskapen om både våldsutsatta kvinnor och våldsutövande män. För att långsiktigt kunna förebygga och lindra verkningarna av olika former av våld mot kvinnor efterfrågades kunskap om offret, om barn som bevittnar våld och om förövaren. Kunskap efterfrågades även för möjligheten att utveckla arbetsmetoder riktade till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld och våldsutövande män.

Medel skulle vidare beviljas till studier av förekomsten och olika former av prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Medel skulle även beviljas till studier om olika metoder att förebygga prostitution och människohandel för sexuella ändamål samt om metoder för att hjälpa och stödja de personer som är utsatta för människohandel. Slutligen skulle medel beviljas till utveckling, kartläggning och utvärdering av nationella och internationella modeller och metoder för att förebygga och motverka den efterfrågan som syftar till att utnyttja någon för sexuella ändamål.

Framtagandet av och ökad tillgång till jämförbar statistik är ett viktigt verktyg i det internationella samarbetet för att bekämpa människohandel. Denna typ av kartläggningar och studier ska utgöra ett komplement till det uppdrag som Socialstyrelsen har på detta område. Rådet för Brottsofferfonden fattade beslut om tilldelning av medlen.

Läs Brottsoffermyndighetens slutredovisning av uppdraget
Se listan över beviljade projekt 2009
Se listan över beviljade projekt 2010

Kontaktperson: Fredrik Selin

Brottsofferportal

Brottsoffermyndigheten fick i regleringsbrevet för 2006 ett uppdrag att upprätta en brottsofferportal. Genom brottsofferportalen ska brottsoffer enkelt kunna få tydlig information om sina rättigheter och möjligheter till hjälp och stöd samt annan relevant information. Uppdraget skulle redovisas senast 3 oktober 2006, då en delredovisning gjordes.

Portalen ska rymma material, dvs. länka till material, hos såväl myndigheter som ideella organisationer verksamma inom brottsofferområdet. Målgruppen är enskilda brottsoffer, men portalen borde vara användbar även för andra, t.ex. personal inom rättsväsende, socialtjänst, hälso- och sjukvård, aktiva inom ideella organisationer, elever, studenter, forskare, media och politiker.

Portalen lanserades i april 2007 på www.brottsofferportalen.se och i juni 2009 införlivades materialet på Brottsoffermyndighetens ordinarie hemsida under rubriken Utsatt för brott.

Kontaktperson är Ulf Hjerppe, telefon: 090-70 82 54.

Nationellt samordningsprogram

Brottsoffermyndigheten fick i uppdrag att - i enlighet med vad som föreslogs i betänkande ”En översyn av Brottsoffermyndigheten SOU 2004:61”, i samverkan med andra berörda aktörer som t.ex. Rikspolisstyrelsen, Domstolsverket, Åklagarmyndigheten, Socialstyrelsen och Brottsförebyggande rådet - ta fram ett nationellt samordningsprogram för brottsofferfrågor.

Syftet var att föreslå hur samordningen av brottsofferfrågor bör bedrivas på lokal och central nivå. Mot bakgrund av vad som föreslogs av Sexualbrottsofferutredningens promemoria ”Anmälan och utredning av sexualbrott” skulle en särskild del av samordningsprogrammet omfatta arbetet med sexualbrottsoffer. Uppdraget redovisades den 1 juni 2007.

Läs rapporten Ett nationellt samordningsprogram för brottsofferfrågor.

Kontaktperson: Ulf Hjerppe

Rättegångsskolan, 2004-2006

Med anledning av målsägandes oro och nervositet inför att delta i en rättegång startade Brottsoffermyndigheten pilotprojektet Rättegångsskolan. Projektet drevs i första hand under 2004-2006 och riktade sig till målsägande som kallats till rättegång.

Syftet med Rättegångsskolan var bl.a. att ge målsägande kunskap om rättsprocessen så att de skulle kunna känna sig tryggare, lugnare och säkrare under rättegången.

Rättegångsskolan bestod av ett informationstillfälle på kvällstid i den aktuella tingsrätten. Föreläsningarna handlade om hur en huvudförhandling går till och om vanliga psykiska reaktioner som kan följa på ett brott. Därefter visades en specialinspelad film om en svensk rättegång och kvällen avslutades med diskussion och frågestund.

Brottsoffermyndigheten har under projektets gång samlat erfarenheter som visar att det är av största vikt att föreläsningen om rättsprocessen ges av en erfaren jurist som har egen erfarenhet från domstol. Det är myndighetens ambition att på ett professionellt sätt, byggt på kunskap om rättsprocessen, fortsätta att informera och förbereda målsägande.

I samband med Rättegångsskolan får deltagarna boken "Rättegången - hur blir den?".

Senare har idéerna kring Rättegångsskolan utvecklats till en nätbaserad e-learningprodukt - Rättegångsskolan på nätet. Läs mer om detta på projektsidan.

Projektledare: Ulf Hjerppe

Hatbrott - en kunskapsinventering

Brottsoffermyndigheten initierade under 2006 ett projekt för kunskapsinventering av så kallade hatbrott, med vilket myndigheten avser brott med främlingsfientliga, rasistiska, antisemitiska, islamofobiska och homofobiska motiv. Projektet kartlade såväl forskning som pågående insatser av olika samhällsorgan och ideella verksamheter. Ett seminarium arrangerades i november 2006 för att få ytterligare underlag till hur stödet till offer för hatbrott kan förbättras.

Projektet avslutades under våren 2007 med en rapport: Offer för hatbrott - vad har gjorts och vad kan förbättras?

Kontaktperson är Ulf Hjerppe, telefon: 090-70 82 54.

Lokal brottsoffersamverkan, Ju2001/4717/KRIM

Brottsoffermyndigheten skall starta lokal brottsoffersamverkan på en eller flera orter i Sverige.

Under augusti 2001-augusti 2002 bedrevs ett sådant projekt i Linköpingsregionen och det uppdraget är redovisat i samband med årsredovisningen för år 2002.

Under augusti 2002-augusti 2003 bedrevs ett liknande projekt i Gävleregionen, se nedan, vilket redovisats i samband med årsredovisningen för år 2003.

Informationsstrategi

Brottsoffermyndigheten skall i enlighet med vad som föreslås i SOU 2004:61 utarbeta en informationsstrategi. Av denna bör bl.a. framgå vilka grupper information skall riktas till och i vilka former.

Uppdraget redovisades den 3 oktober 2006.

Lokal brottsoffersamverkan i Gävle, 2002-2003

Brottsoffermyndigheten har tillsammans med ett flertal andra aktörer inom rättsväsendet en central samverkansgrupp för brottsofferarbete (se nedan!). Denna samverkansgrupp beslöt att driva ett 1-årigt samverkansprojekt i Gävleborgs län.

Projektet startade hösten 2002 och avslutades juli 2003. Projektet beviljades medel från Brottsofferfonden och Rikspolisstyrelsen.

Projektets huvuduppgift var att medverka till en bättre samverkan mellan olika myndigheter och mellan myndigheter och ideella organisationer för att förbättra samhällets stöd och omhändertagande av brottsoffer samt att samordna vittnesstödsverksamheten vid Gävle tingsrätt. Inom projektets ram arrangerades bl.a. fem större seminarier med olika brottsofferteman.

Brottsoffermyndigheten har tidigare drivit liknande lokalt förankrade projekt kring brottsoffersamverkan i Örebro och Linköping.

Offer för brott med rasistiska och/eller främlingsfientliga inslag, 2001

Integrationsverket fick i uppdrag av regeringen att initiera och samordna insatser mot rasism, främlingsfientlighet och etnisk diskriminering. Brottsoffermyndigheten genomförde under 2001 den del av regeringsuppdraget som syftar till att stimulera till åtgärder för att öka kunskapen bland personer som kommer i kontakt med offer för brott med rasistiska eller främlingsfientliga inslag.

Brottsoffermyndigheten arrangerade inom ramen för projektet en rad temadagar för att ge kunskap om rasistisk brottslighet men också belysa problem och svårigheter som kan uppstå i mötet mellan svenska samhällsinstitutioner och människor med olika etnisk och kulturell bakgrund.

Temadagarna följdes upp med ett par mindre seminarieserier i varje region. Målgrupperna för de olika utbildningsinsatserna valdes utifrån ett brottsofferperspektiv och bl.a. inbjöds rättsväsende, hälso- och sjukvård, ideella organisationer och invandrarorganisationer.

Forskningsprogram för viktimologisk forskning, Ju2001/4718/KRIM

Brottsoffermyndigheten skall förbereda, utforma och genomföra ett forskningsprogram för viktimologisk forskning. Brottsoffermyndigheten skall senast den 1 juli 2002 till regeringen redovisa när forskningsprogrammet kan påbörjas. Forskningsprogrammet skall därefter pågå under längst 5 år.

Delredovisat i "Viktimologiskt forskningsprogram", 2002.

Utbildning i brottsofferfrågor i samverkan med DV, Ju2001/4708/KRIM

Domstolsverket och Brottsoffermyndigheten skall i samverkan genomföra utbildning i brottsofferfrågor för personal vid landets allmänna domstolar. Utbildningen skall inriktas på den personal som i sin dagliga verksamhet kommer i kontakt med dem som utsatts för brott och som ännu inte genomgått särskild brottsofferutbildning.

Uppdraget är redovisat i samband med årsredovisningen för år 2002.

Utbildning i brottsofferfrågor i samverkan med RPS, Ju2001/4709/KRIM

Rikspolisstyrelsen och Brottsoffermyndigheten skall i samverkan genomföra utbildning i brottsofferfrågor för personal inom polisväsendet. Utbildningen skall inriktas på den personal som i sin dagliga verksamhet kommer i kontakt med dem som utsatts för brott.

Uppdraget är redovisat i samband med årsredovisningen för år 2003.

Utbildning i brottsofferfrågor i samverkan med RÅ, Ju2001/4710/KRIM

Riksåklagaren och Brottsoffermyndigheten skall i samverkan genomföra utbildning i brottsofferfrågor för personal inom åklagarväsendet. Utbildningen skall inriktas på den personal som i sin dagliga verksamhet kommer i kontakt med dem som utsatts för brott och som ännu inte genomgått särskild brottsofferutbildning.

Uppdraget är redovisat i samband med årsredovisningen för år 2002.

Senast uppdaterad:2018-07-30