Nystart för kampanj i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

En del barn och unga lever i familjer där de begränsas av starka hedersnormer och inte får leva som de själva vill. För att motverka hedersrelaterat våld och förtryck och för att informera om aktuell lagstiftning på området återupptar nu Brottsoffermyndigheten och andra myndigheter den nationella informationskampanj som inleddes förra året.

I juni 2022 startade Brottsoffermyndigheten tillsammans med flera andra myndigheter en informationskampanj som syftar till att lyfta fram de lagändringar som har införts de senaste åren för att motverka och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Inför vårterminens slut och stundande skolavslutningar fortsätter nu kampanjen i olika digitala kanaler.

Vill nå utsatta och yrkesverksamma

Den omfattande kampanjen riktar sig till utsatta, deras anhöriga och vänner samt yrkesverksamma som möter barn och unga. I en kort informationsfilm, som tagits fram som en del i kampanjen, får du höra några yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn och unga som utsatts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

 

0:00:31
Talmanus


Bakom kampanjen står Brottsoffermyndigheten och Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland samt Barnafrid vid Linköpings universitet, Polismyndigheten, Skolverket, Socialstyrelsen och Åklagarmyndigheten.

Fördjupad information

På webbplatsen hedersförtryck.se hittar du informationsmaterialet i kampanjen och mer information om hedersrelaterat våld och förtryck.

På Brottsoffermyndighetens webbplats finns också information om hedersrelaterat våld och förtryck, det stöd som finns att få och mer information om brottsoffers rättigheter och möjlighet att få ersättning.

För mer information, kontakta gärna:

Ulf Hjerppe
Enhetschef för Brottsofferfonden och Kunskapscentrum, Brottsoffermyndigheten
090-70 82 54
ulf.hjerppe@brottsoffermyndigheten.se

Om regeringsuppdraget

Brottsoffermyndigheten fick i regeringsbeslut den 17 december 2020 i uppdrag att under 2021 och 2022 genomföra insatser för att främja tillämpningen av de nya bestämmelser mot hedersrelaterat våld och förtryck som trädde i kraft den 1 juli 2020 samt informera om det rättsliga skyddet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

I uppdraget ingick att genomföra en målgruppsanalys och därefter ta fram och sprida information till barn och unga samt deras anhöriga. Informationen skulle tas fram på lämpliga språk. Dessutom innefattade uppdraget att motsvarande information skulle tas fram och spridas till vuxna som i sitt yrke arbetar med barn och unga.

Läs mer om uppdraget