Remissvar

Brottsoffermyndigheten svarar på många remisser från regeringen och andra myndigheter. Här hittar du ett urval av myndighetens remissvar från och med år 2020. Om du saknar ett remissvar kan du kontakta Brottsoffermyndigheten.

2023 2022 2021

Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: 8749/2020

Grundlagsskadestånd - ett rättighetsskydd för enskilda (SOU 2020:44)

Brottsoffermyndigheten är positivt inställd till förslaget i promemorian och välkomnar att en bestämmelse om grundlagsskadestånd förs in i skadeståndslagen.

Rätten till rättsmedel är central för rättighetsskyddet. Därför kan en bestämmelse som den föreslagna bli ett verktyg för att göra de grundläggande fri- och rättigheterna gällande i praktiken. Den kan synliggöra och ge ökad legitimitet åt det rättighetsskydd som enskilda har. 

Brottsoffer vars rättigheter enligt Europakonve...

Läs hela remissvaret