Bild på Anders Alenskär, Hanna Nilsson, Johanna Peterson och Charlotte Löfgren.
Anders Alenskär med tre av pristagarna – Hanna Nilsson, Johanna Petersson och Charlotte Löfgren.

Tre uppsatser får pris av Brottsoffermyndigheten 2023

Brottsoffermyndigheten som rättsbildare, socialtjänstens intervjuer med brottsutsatta barn och barns behov och rättigheter i skyddat boende. Det handlar de tre uppsatser om som nu får pris i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling Brottsoffer i fokus.

För att väcka intresse för brottsofferfrågor på universitet och högskolor utlyser Rådet för Brottsofferfonden regelbundet uppsatstävlingen Brottsoffer i fokus. Nu har vinnarna korats i den sjuttonde omgången av tävlingen.

Första pris på 15 000 kronor går till Johanna Petersson, institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro universitet. Det vinnande bidraget handlar om Brottsoffermyndighetens inflytande på domstolarnas skadeståndsnivåer för kränkning.

Andra pris på 10 000 kronor tilldelas Charlotte Löfgren, psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet och tredje pris på 5 000 kronor går till Hanna Bengtsson och Hanna Nilsson, institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet.

Första pris: Brottsoffermyndigheten som rättsbildare

Förstapristagaren Johanna Petersson har kritiskt granskat Brottsoffermyndighetens inflytande på domstolarnas bestämmande av skadestånd för kränkning. Resultaten visar att Brottsoffermyndigheten under en lång tid haft en ledande roll i det praxisbildande samspelet med domstolarna och att domstolarna endast i undantagsfall gjort avvikande bedömningar.

Författaren menar att utifrån Europakonventionen kan Brottsoffermyndighetens inflytande och praxisbildande roll accepteras utifrån ett konstitutionellt perspektiv om domstolars självständighet. Enligt uppsatsen bör dock domstolarna tillämpa Brottsoffermyndighetens praxis på ett mer kritiskt och självständigt sätt och som är anpassat efter omständigheterna i det enskilda fallet och med motiveringar som tydliggör att domstolarna har kontroll över rättstillämpningen.

Uppsatsens titel: Brottsoffermyndigheten som rättsbildare? En kritisk granskning av Brottsoffermyndighetens inflytande på domstolarnas bestämmande av skadestånd för kränkning

Andra pris: Socialtjänstens intervjuer med brottsutsatta barn

Charlotte Löfgrens uppsats handlar om socialtjänstens samtal med barn där det finns misstankar om sexuella övergrepp. Uppsatsen består av två studier som bygger på en enkät med cirka 200 svaranden med erfarenheter av att intervjua barn.

Resultaten visar att många som svarade på enkäten inte använder någon särskild intervjumetod och att flera anser att minnen kan förträngas och att de kan frammanas om suggestiva frågor används, och att minnen inte kan påverkas av suggestiva frågor. Ett annat resultat visar att många svaranden anser att barn kan anses vara trovärdiga när intervjuaren använder ledande frågor, särskilt då det finns mycket bevis för att ett övergrepp begåtts. En slutsats som författaren framför är att socialtjänsten saknar kunskap om hur minnet fungerar hos barn och hur utsatta barn ska intervjuas.

Uppsatsens titel: “Social workers should help children to tell”: Investigative child interviewing and memory knowledge among social workers

Tredje pris: Barns behov och rättigheter i skyddat boende

Syftet med Hanna Bengtssons och Hanna Nilssons uppsats var att öka kunskapen och förståelsen för hur personal på ideella kvinnojourer möter barns behov och rättigheter i skyddade boenden och hur personalen förhåller sig till barns deltagande. Studien baseras på intervjuer genomförda med personal på kvinnojourer över hela Sverige.

Resultaten visar att personalen försöker upprätthålla barnens vardag genom att skapa rutiner för barnen med skola och aktiviteter. Samtidigt menar författarna att det finns svårigheter att upprätthålla barns vardag på grund av de säkerhetsrutiner som de skyddade boendena har. Personalen beskriver att de försöker involvera barnen vad gäller deras vistelse på det skyddade boende, men att det skiljer sig åt mellan olika kvinnojourer i Sverige.

Uppsatsens titel: De medföljande barnen – En kvalitativ studie om hur verksamma tillgodoser barns behov och rättigheter i skyddat boende