Rättegång i en rättssal på en domstol

Om Brottsofferfonden

Brottsofferfonden har sedan 1994 finansierat forskning och projekt för att öka kunskapen om brottsoffer och för att ge bättre bemötande och stöd till brottsoffer. Forskare, civilsamhällets organisationer, offentliga och privata verksamheter kan ansöka om projektbidrag två gånger per år.

Målet för Brottsofferfonden är att stimulera omfattningen av och kvaliteten på det brottsofferarbete och den brottsofferforskning som bedrivs i Sverige. Fonden är en viktig finansiär för forskare som arbetar med brottsofferfrågor och för organisationer inom civilsamhället som möter brottsoffer och vittnen.

Så finansieras Brottsofferfonden

Brottsofferfonden finansieras huvudsakligen av en avgift som betalas av personer som dömts för brott. Den som dömts för ett eller flera brott i en dom som kan leda till svårare straff än penningböter ska betala en särskild avgift på 1 000 kronor till Brottsofferfonden. Detsamma gäller för den som fått ett strafföreläggande för brott. Den som avtjänar sitt straff i form av elektronisk fotboja ska betala en avgift på 100 kronor per dag, upp till 12 000 kronor för hela perioden. Fonden tar också emot gåvor.

Avgiftsnivåer för brott begångna före
den 1 februari 2023

För brott som begåtts före den 1 februari 2023 gäller tidigare avgiftsnivåer, 800 i avgift för ett brott som kan leda till fängelse och 80 kronor per dag för den som avtjänar sitt straff med elektronisk fotboja.  

Betala avgift till Brottsofferfonden

Det framgår av domen om en dömd person ska betala en avgift till Brottsofferfonden. Personen får i så fall ett inbetalningskort från Polismyndigheten. Den som vill ha mer information om avgiften kan kontakta Polismyndigheten på telefon 010-563 35 04.