Tre vinnare får pris i uppsatstävling

Årets tre vinnare i uppsatstävlingen Brottsoffer i fokus är korade. De tre uppsatserna handlar om ekonomiskt våld i nära relationer, tillförlitligheten i förskolebarns utsagor och skadestånd i gränsöverskridande brottmål.

Första pris och 15 000 kronor tilldelas Helia Tekfi, sociologiska institutionen vid Uppsala universitet, för sin uppsats om ekonomiskt våld i nära relationer. Andra pris och 10 000 kronor går till Linnea Koponen, psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet, och tredjepriset och 5 000 kronor går till Armin Khajehdehi, juridiska institutionen vid Uppsala universitet.

De tre uppsatsvinnarna får i år ta emot sina priser på distans.

Första pris: Ekonomiskt våld i nära relationer

Vinnaren av första pris, Helia Tekfi, vill i sin uppsats utveckla förståelsen av mäns ekonomiska våld mot kvinnor. Författaren intervjuade elva kvinnor med erfarenhet av denna utsatthet. Studien visar att olika resurser kan användas som redskap för att utöva våld. Det ekonomiska våldet är också sammanflätat med till exempel psykiskt och sexuellt våld. Det gemensamma föräldraansvaret kan också vara vägar för att kunna utöva ekonomiskt våld, även efter en separation. De intervjuade kvinnorna efterfrågar ett stort behov av att få egna resurser men socialtjänsten erbjuder främst stödsamtal.

Uppsatsens titel: ”Det var väl då jag började förstå att han använde pengar för att få mig i ett underläge” – En studie om betydelsen av resurser kopplat till ekonomiskt våld i nära relationer

Andra pris: Tillförlitligheten i förskolebarns utsagor

Linnea Koponen analyserar Criteria-Based Content Analysis (CBCA) som är en metod för att bedöma tillförlitligheten i utsagor från barn som misstänks ha utsatts för övergrepp. I Sverige får metoden användas som bevis i domstol även om den inte används lika frekvent som i andra länder. Metoden är utvecklad för att användas med barn i alla åldrar och innehåller ett antal kriterier. I studien deltog 81 förskolebarn mellan tre och sex år och de blev intervjuade om en iscensatt händelse som de hade bevittnat en vecka tidigare. Barnens utsagor analyserades sedan med hjälp av CBCA. Studien visar sammantaget att det kan finnas skäl att tvivla på om den här metoden är lämplig för att bedöma tillförlitligheten i förskolebarns utsagor. Författaren föreslår att riktlinjer utarbetas för metoden så att yngre barn inte ska hamna i underläge vid användning av den.

Uppsatsens titel: Tillförlitligheten i förskolebarns utsagor: ålderseffekt på Criteria-Based Content Analysis

Tredje pris: Skadestånd i gränsöverskridande brottmål

Armin Khajehdehi undersöker skadestånd i gränsöverskridande brottmål vad gäller domstols internationella behörighet och frågor om lagval. Uppsatsens resultat visar att det finns oklarheter kring svenska domstolars behörighet och lagval och samspelet med unionsrättsliga bestämmelser. Oklarheterna kan leda till rättsosäkerhet. Uppsatsen innehåller också en genomgång av Brottsoffermyndighetens handläggning av brottsskadeersättning i ärenden med utländsk koppling. Författaren menar att det behöver förtydligas i brottsskadelagen hur den skadeståndsrättsliga bedömningen ska göras i de här ärendena.

Uppsatsens titel: Skadestånd i gränsöverskridande brottmål – Internationellt privat- och processrättsliga frågor om domsrätt och lagval