En person gör en ansökan via webben.

Rekordmånga miljoner till projekt om brottsofferfrågor

Brottsofferfonden delar ut nästan 19,5 miljoner kronor till mer än tvåhundra projekt om brottsofferfrågor, vilket är en toppnotering. Flera projekt från offentliga verksamheter, framför allt kommuner, får bidrag för att bland annat förbättra stödet till våldsutsatta barn.

– Alla brottsoffer har rätt till stöd och hjälp och som utsatt är det viktigt att veta vart du kan vända dig om du utsätts för brott. Brottsofferfonden fortsätter därför att stödja brottsofferinriktade projekt som syftar till att sprida information till brottsoffer och öka kunskapen på området. Eftersom varje kommun ansvarar för att stödet till invånarna fungerar, är det också angeläget för fonden att satsa på kommunala utvecklingsprojekt, säger Anders Alenskär, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten.

Det är sju projekt från offentliga verksamheter, främst kommuner, som beviljas medel. Projekten handlar exempelvis om att förbättra stödet till våldsutsatta barn och att vidareutbilda medarbetare i brottsofferfrågor, men också om att ta fram en kunskapsöversikt om personer i sexuell utsatthet.

Digital marknadsföring och offentlig information

Brottsofferfonden prioriterar särskilt ansökningar som handlar om att civilsamhället ska nå ut till fler brottsoffer och på så vis bidra till att fler brottsoffer får stöd. Bland de drygt tvåhundra projekt som finansieras finns flera exempel på informationsinsatser till brottsoffer. Ett flertal brottsofferjourer, kvinnojourer och andra ideella organisationer får därför bidrag för att ta fram annonser och annat material för att informera om sina verksamheter på offentliga platser och i digitala kanaler. I vissa projekt riktas informationen till utsatta områden.

Barn och unga viktig målgrupp

Ett flertal projekt riktar sig särskilt till barn och unga. Stiftelsen Allmänna Barnhuset får ett stort bidrag för att utveckla och sprida Fjärde rummet – en modell för stöd och behandling för barn som utsatts för våld och övergrepp.

Barnorganisationer som ECPAT Sverige, Stiftelsen 1000 möjligheter och Rädda Barnen beviljas medel för att sprida information om vilket stöd de erbjuder till barn och unga.

Insatser för olika brottsoffergrupper

För att nå fler grupper av brottsoffer får flera organisationer såsom Funktionsrätt Sverige och Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk bidrag för att på olika sätt informera personer med intellektuella funktionsnedsättningar om deras rättigheter vid brott.

Ett antal organisationer beviljas bidrag för att uppmärksamma hbtqi- och transpersoners rättigheter vid brott. Till exempel får Transammans – förbundet för transpersoner och närstående finansiering för en informationskampanj om transpersoners rättigheter vid utsatthet av hatbrott.

Medel till forskning om brottsoffer

Brottsofferfonden finansierar även pågående och nya forskningsprojekt. I vår får tre nya forskningsprojekt finansiering.

Projekten handlar om:

  • hur syskonvåld bör hanteras av professionella
  • hur bemötandet av brottsoffer med intellektuell funktionsnedsättning kan förbättras
  • teknologins roll i våld i nära relationer

För mer information, kontakta gärna:

Ulf Hjerppe, enhetschef för Brottsofferfonden och Kunskapscentrum, Brottsoffermyndigheten
Telefon: 090-70 82 54
E-post: ulf.hjerppe@brottsoffermyndigheten.se