Suddig bild på personer vid ett övergångsställ

Kartläggning visar att stödet till brottsoffer brister

Stödet till brottsoffer uppvisar brister och är långt ifrån likvärdigt över hela landet. Bland annat erbjuder bara drygt hälften av Sveriges kommuner riktat stöd till alla brottsoffer. Det saknas även samordning mellan olika brottsofferstödjande aktörer. Det visar Brottsoffermyndighetens nya utredning, som också innehåller förslag på hur samordningsansvaret ska delas upp på tre olika nivåer och aktörer.

Varje år utsätts ungefär var femte svensk för brott och alla som drabbas har rätt att få stöd, hjälp och skydd. På uppdrag av regeringen har Brottsoffermyndigheten nu kartlagt det stöd som olika offentliga och civila aktörer ger till brottsoffer i dag.

Resultaten visar på att det finns brister i brottsofferarbetet och att det finns tydliga skillnader i vilket stöd som erbjuds runtom i Sverige. Även samordningen av aktörernas arbete på brottsofferområdet och samverkan mellan olika aktörer för att möjliggöra stöd till brottsoffer uppvisar stora brister.

– Stödet till brottsoffer är långt ifrån likvärdigt i hela landet. I några delar saknas vissa aktörer och verksamheter helt, och utmaningarna är särskilt stora i glesbygd. Stödet som brottsoffer får från landets kommuner skiljer sig också mycket, säger Sofia Norlund, utredare på Brottsoffermyndigheten.

– Det kan starkt ifrågasättas om brottsofferstödet i praktiken uppfyller lagstiftningens krav, säger Anders Alenskär, generaldirektör på Brottsoffermyndigheten.

Stora skillnader i kommuners stöd

Enligt socialtjänstlagen har kommunerna ett ansvar att ge stöd och hjälp till brottsoffer. Brottsoffermyndighetens kartläggning av kommunernas brottsofferstödjande arbete baseras bland annat på en enkätundersökning som skickats till alla 290 kommuner.

Resultaten visar att bara drygt hälften av landets kommuner erbjuder riktat stöd till alla brottsoffer oavsett brott. Även om fler kommuner erbjuder riktat stöd till särskilda målgrupper brottsoffer, som brottsutsatta barn och kvinnor utsatta för våld i nära relationer, saknas sådant stöd helt i ungefär var femte kommun.

Merparten av kommunerna har inte heller en anställd med ett särskilt ansvar för brottsoffer, som samordnare eller lots. Endast ett fåtal kommuner har en sådan funktion som når alla brottsoffer. Dessutom har inte alla kommuner samverkansavtal med ett så kallat barnahus, som hjälper utsatta barn.

Resultaten visar också att mindre kommuner tenderar att erbjuda färre riktade stödinsatser och mindre specialiserat stöd än större kommuner.

Förslag på samordnande aktörer

I regeringsuppdraget ingick även att ge förslag på samordnande aktör när det gäller stöd och insatser gentemot brottsoffer. Brottsoffermyndigheten föreslår en modell där ansvaret delas upp på tre nivåer. Förslaget innebär att Brottsoffermyndigheten ska ansvara för att samordna brottsofferarbetet på nationell, strategisk nivå, länsstyrelserna får ett samordningsansvar på regional nivå och kommunerna får ansvaret för den lokala operativa samordningen.

– Trots att vi i dag ser stora brister i hur stödet till brottsoffer fungerar på lokal nivå, går det inte att komma ifrån att kommunerna har ett tydligt ansvar för att hjälpa de som bor och vistas där. Det gäller även de som drabbas av brott. Vi efterlyser därför ett tydligare uppdrag till kommunerna på området, säger Anders Alenskär.

För Brottsoffermyndighetens del innebär förslaget bland annat att fortsätta arbetet med att kartlägga och följa upp brottsofferarbetet.

– Den här utredningen är en bra början, men vi måste bli ännu bättre på att förstå vad brottsoffren har för behov och vilka erfarenheter de har av det befintliga stödet. Därför behövs fler fördjupade studier på området, säger Anders Alenskär.

Fördjupad information

På Brottsoffermyndighetens webbplats finns mer information om rapportens resultat och vilket stöd som erbjuds i olika delar i landet. 

För mer information, kontakta:

Anders Alenskär
Generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten
090-70 82 11
anders.alenskar@brottsoffermyndigheten.se

Sofia Norlund
Utredare vid Brottsoffermyndigheten
090-70 82 03
sofia.norlund@brottsoffermyndigheten.se

Ulf Hjerppe,
Chef för enheten för Brottsofferfonden och Kunskapscentrum
090-70 82 54, 070-619 57 54
ulf.hjerppe@brottsoffermyndigheten.se

Om kartläggningen av kommunernas stöd

En del av resultaten i utredningen baseras på en enkätundersökning, som Brottsoffermyndigheten skickat till samtliga kommuner och Stockholms stadsdelar. Frågorna i enkäten var av kartläggande karaktär och omfattade bland annat information, riktade stödinsatser och kommunernas kvalitetsarbete. Enkäten bestod av åtta huvudfrågor med elva eventuella följdfrågor beroende på tidigare svar.

Enkäten besvarades av 204 kommuner, motsvarande 70,5 procent, och fem stadsdelsförvaltningar, motsvarande 45 procent. De fem stadsdelsförvaltningar i Stockholm som besvarade enkäten var Enskede-Årsta-Vantör, Hässelby-Vällingby, Järva, Skarpnäck och Södermalm.

Om regeringsuppdraget

Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga vilket stöd som ges till brottsoffer i Sverige idag samt föreslå en modell för regelbunden uppföljning av vilket stöd och bemötande brottsoffer får från myndigheter och andra aktörer. Brottsoffermyndigheten ska även överväga och föreslå en samordnande aktör för stöd till brottsoffer.

Läs mer om uppdraget Kartläggning av samhällets samlade stöd till brottsoffer