En kvinna föreläser för drygt tio personer.

Plan för att stärka Brottsoffermyndighetens roll som kunskapscentrum

Brottsoffermyndigheten är Sveriges expert- och kunskapsmyndighet på brottsofferområdet. Myndigheten fick tidigare i år i uppdrag att bland annat föreslå hur rollen som informations- och kunskapscentrum ska stärkas. Nu finns ett förslag på hur verksamheten kan utvecklas. En viktig del handlar om att få en mer heltäckande bild av hur brottsoffers situation ser ut och hur brottsoffers rättigheter tillgodoses.

– Det finns inte tillräckligt med kunskap i dag om hur brottsoffers övergripande och gemensamma behov och rättigheter möts och efterlevs. Vi behöver därför ta ett samlat grepp om brottsofferfrågorna och ha tydliga målsättningar för ett mer strategiskt brottsofferarbete. Det är även angeläget att brottsofferperspektivet genomsyrar all offentlig verksamhet, säger Brottsoffermyndighetens generaldirektör Anders Alenskär.

Brottsoffermyndigheten fick i början av året i uppdrag från regeringen att bland annat ta fram en plan för hur myndigheten kan utveckla rollen som informations- och kunskapscentrum för brottsofferfrågor. I slutet av september delredovisade myndigheten uppdraget till Justitiedepartementet.

Av delredovisningen framgår att myndigheten ser ett behov av att i högre utsträckning än tidigare arbeta för att få en bredare och mer fullständig bild av hur brottsoffers situation ser ut och hur brottsoffers rättigheter tillgodoses. Myndigheten understryker dock att det behövs ökade resurser och ytterligare och breddad kompetens till verksamheten.

Ökad kunskap och samordning

I redovisningen står också att Brottsoffermyndigheten kan utöka arbetet med att samla och sprida befintlig kunskap om brottsofferfrågor. Det innebär bland annat att identifiera och sprida information om goda och lärande exempel inom brottsofferområdet, både på nationell och internationell nivå.

Myndigheten ser också att den egna kunskapsproduktionen behöver öka och att kapaciteten för att genomföra återkommande kvantitativa och kvalitativa undersökningar behöver stärkas. Det kan handla om att regelbundet kartlägga brottsofferstödet från de aktörer som har ett lagstadgat ansvar att ge stöd till brottsoffer, och att genomföra brottsofferundersökningar och olika typer av fördjupningsstudier.

Brottsoffermyndigheten kan även bidra till den nationella samordningen på brottsofferområdet genom att ta fram rekommendationer, vägledningar och riktlinjer. Myndigheten framför även ett förslag på att inrätta ett nationellt nätverk för brottsoffersamverkan på strategisk nivå.

Fortsatt arbete

Brottsoffermyndigheten fortsätter nu arbetet med resterande del av regeringsuppdraget. Det handlar bland annat om att kartlägga vilket stöd som ges till brottsoffer i Sverige i dag. En annan viktig del är att föreslå en modell för hur myndigheters och andra aktörers stöd och bemötande till brottsoffer ska följas upp.

Uppdraget ska slutredovisas till regeringen den 10 juni 2024.

Om regeringsuppdraget

Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga vilket stöd som ges till brottsoffer i Sverige idag samt föreslå en modell för regelbunden uppföljning av vilket stöd och bemötande brottsoffer får från myndigheter och andra aktörer. Brottsoffermyndigheten ska även överväga och föreslå en samordnande aktör för stöd till brottsoffer.

Läs mer om uppdraget Kartläggning av samhällets samlade stöd till brottsoffer