En hand med en miniräknare bredvid en hög med mynt och sedlar

Fler gärningspersoner betalar sina skadestånd

Brottsoffermyndigheten betalar årligen ut drygt 100 miljoner kronor i statlig brottsskadeersättning till enskilda brottsoffer. Mer än en tredjedel av detta belopp brukar normalt krävas tillbaka från gärningspersonerna varje år. Under 2022 ökade intäkten från dessa återkrav med nästan 10 miljoner kronor.

Att gärningspersoner hålls ansvariga för sina brott och får betala skadestånd är viktigt för brottsoffers upprättelse. Det ger också gärningspersoner en möjlighet att ta ansvar för den skada de orsakat. När Brottsoffermyndigheten betalar ut brottsskadeersättning till brottsoffer tar myndigheten över brottsoffrens rätt till skadestånd från gärningspersoner. Då är det också myndighetens uppdrag att kräva tillbaka så mycket som möjligt från gärningspersonerna. Intäkten från denna så kallade regressverksamhet ökar normalt med några få procent varje år, motsvarande en till två miljoner kronor. År 2022 ökade dock intäkten med nära tio miljoner kronor.

– Det är en kraftig ökning på 25 procent och betyder att fler gärningspersoner nu också får ta ansvar för sina brott och de skador de orsakat, säger Sten-Håkan Sidebo, chef vid Brottsoffermyndighetens regressenhet.

Nya regler hos Kronofogden

Till stor del beror de ökade intäkterna på den lagändring om ändrad företrädesordning vid löneutmätning som började gälla den 10 september 2022. Kronofogden ger numera skadestånd till följd av brott företräde framför andra oprioriterade fordringar. Det innebär att brottsoffers – och Brottsoffermyndighetens – fordringar går före exempelvis fordringar från enskilda företag och privatpersoner.  

För Brottsoffermyndigheten har lagändringen inneburit att intäkten från Kronofogden ökat med nästan tio miljoner kronor under en period på drygt tre månader. Det motsvarar en förändring på 105 procent jämfört med samma period året innan. Sten-Håkan Sidebo tror att ökningstakten sannolikt kommer att avta, men är positiv till de nya reglerna som även gynnar brottsoffer med egna fordringar hos Kronofogden.

– Betydligt fler brottsoffer får nu i ett tidigare skede sin ersättning betald av de personer som utsatt dem för brott. Att få ett snabbt avslut betyder mycket för brottsoffers upprättelse och deras möjlighet att bearbeta händelsen och gå vidare i livet. Förutom att det betyder mycket för brottsoffren är det också viktigt för många gärningspersoner att känna att de i alla fall ekonomiskt har kompenserat för sina brott, säger han.

Hanterar återkrav mer effektivt

Även om den största delen av intäktsökningen berott på lagändringen hos Kronofogden bidrar även Brottsoffermyndighetens ökade fokus på regressarbetet – alltså hantering av återkrav. Det innebär bland annat att myndigheten nu arbetar mer aktivt i olika processer, till exempel när det gäller skuldsaneringar och i ärenden där Kronofogdens utmätningar överklagas. Myndigheten har också fokuserat särskilt på ärenden som kan ha anknytning till gängkriminalitet eller organiserad brottslighet.

För mer information, kontakta:

Sten-Håkan Sidebo, chef för regressenheten, Brottsoffermyndigheten
Telefon: 090–70 82 15​
E-post: sten-hakan.sidebo@brottsoffermyndigheten.se

Läs mer: