Effektiviserat EU-samarbete för information till offer för terrorism

Brottsoffermyndigheten har utsetts av regeringen att vara nationell kontaktpunkt för offer för terrorism. På myndighetens webbplats finns nu information på flera språk till både offer för terroristbrott och de som möter utsatta personer.

Regeringen gav 2020 Brottsoffermyndigheten i uppdrag att se över och utveckla myndighetens information som riktar sig till offer för terrorism. Bakgrunden är EU:s terrorismdirektiv som säger att EU:s medlemsstater ska se till att alla offer för terrorism har tillgång till information om sina rättigheter, tillgängliga stödtjänster och vilka möjligheter som finns att få ersättning i den medlemsstat där ett terroristbrott skett.

Ny information till offer för terrorism

Brottsoffermyndigheten har nyligen tagit fram information som riktar sig direkt till personer som har utsatts för terroristbrott. Informationen finns på myndighetens webbplats och den har översatts till nio språk. Webbplatsen innehåller också information till dem som möter offer för terrorism. Därutöver har myndigheten tagit fram informationsblad med lättillgänglig information som ska kunna delas ut i nära anslutning till ett terrorattentat.

Brottsoffermyndigheten är kontaktpunkt

Regeringen har också utsett Brottsoffermyndigheten till att vara nationell kontaktpunkt för offer för terrorism. Terroristattentat i flera länder har visat att det finns ett behov av bättre stöd för de som drabbas av terroristbrott. EU-kommissionen vill att samarbetet mellan medlemsstaterna ska effektiviseras när terroristdåd inträffar, särskilt i gränsöverskridande sammanhang. Medlemsländerna har nu fått i uppgift att inrätta kontaktpunkter för offer för terrorism. Det innebär att den myndighet eller det departement som är utsedd att vara kontaktpunkt i ett land ska kommunicera med motsvarande kontaktpunkt i ett annat land. Den ska sedan förmedla information vidare så att drabbade som bor i en annan medlemsstat än den där brottet begicks så snabbt som möjligt får den information de behöver.

– Det är viktigt att det finns en aktör som kan underlätta informationsutbyte i samband med ett terroristattentat. Därför är det glädjande att Brottsoffermyndigheten har fått det här uppdraget som är ett sätt att förbättra situationen för offer för terrorism, säger Brottsoffermyndighetens generaldirektör Annika Öster.

Läs mer