En lagbok ligger på ett bord.

Brottsoffermyndigheten vill att fler anmälda brott ska utredas

Varje brottsoffer behöver få upprättelse genom att gärningspersonen ställs till ansvar för brottet och utkrävs skadeståndsansvar. I Flerbrottsutredningen föreslås bland annat att straffen skärps när någon vid ett och samma tillfälle döms för flera brott. Brottsoffermyndigheten ser positivt på utredningens förslag, men efterlyser också ändrade regler så att fler anmälda brott faktiskt utreds.

Den så kallade Flerbrottsutredningen tillsattes av regeringen i juli 2021. Uppdraget var att undersöka om lagstiftningen bör ändras för att kunna skärpa straffen för personer som vid samma tillfälle döms för flera olika brott. I dag används ett system som innebär att betydelsen av tillkommande brott gradvis avtar. Utredarna fick även i uppdrag att se över regelverket kring polis och åklagares möjlighet att lägga ner utredningar av vissa brott när en person är misstänkt för mer än ett brott. Nu är Flerbrottsutredningen klar och Brottsoffermyndigheten ser positivt på flera av betänkandets förslag.

Lagändringar kan bidra till ökad upprättelse

Utredningen föreslår bland annat ett antal lagändringar för att skärpa straffen för personer som vid samma tillfälle döms för flera olika brott. Brottsoffermyndigheten framhåller vikten av att samtliga brott så långt det är möjligt får betydelse när domstolen ska besluta om vilket straff som ska dömas ut. Utredningens förslag om skärpta straff, och att varje brott ska vägas in i domstolens bedömning, skulle därför kunna bidra till en ökad känsla av upprättelse för varje enskilt brottsoffer.

Fler anmälda brott bör utredas

Utredningen föreslår däremot inte några direkta lagändringar när det gäller möjligheten att till exempel besluta om förundersökningsbegränsning. Brottsoffermyndigheten anser att möjligheten att begränsa en förundersökning bör ändras så att fler brott utreds och att den misstänkte ställs till ansvar för sitt brott och utkrävs skadeståndsansvar.

– Ett större antal brottsoffer skulle på så sätt få sitt behov av upprättelse tillgodosett. Det är inte rimligt att brottsoffrets fullt berättigade krav på upprättelse äventyras för att kostnaderna för en fortsatt utredning ska begränsas, säger Anders Alenskär, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten.

Läs mer: