Brottsoffermyndigheten får nya uppdrag

Brottsoffermyndighetens roll som informations- och kunskapscentrum på brottsofferområdet förstärks i och med ökade anslag och nya regeringsuppdrag. I uppdragen ingår att kartlägga vilket stöd som ges till brottsoffer idag och föreslå en modell för hur insatserna kan följas upp. Myndigheten ska också genomföra informationsinsatser till barn och unga och personer som utsatts för hedersrelaterat förtryck.

Brottsoffermyndigheten är Sveriges expert- och kunskapsmyndighet på brottsofferområdet. Regeringen ger nu myndigheten i uppdrag att ta fram en plan för hur myndigheten kan utveckla rollen som informations- och kunskapscentrum för brottsofferfrågor och vidta åtgärder för att åstadkomma ett likvärdigt och kvalitativt stöd till brottsutsatta i hela landet.

– Det här uppdraget är efterlängtat, och något som Brottsoffermyndigheten har strävat efter under lång tid. Det är tydligt att det behövs mer kunskap på brottsofferområdet. I dag vet vi inte tillräckligt om hur brottsoffer vill bli bemötta och vilken information de behöver, eller hur stödet ser ut i olika delar av landet, säger Anders Alenskär, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten.

Utvärdering behövs

Inom uppdraget ska Brottsoffermyndigheten kartlägga samhällets samlade stöd till brottsoffer och föreslå en modell för hur insatserna kan följas upp. Anders Alenskär betonar att rättsväsendet, socialtjänsten, hälso- och sjukvården och ideella organisationer redan nu bedriver ett gott arbete för att tillgodose brottsoffers rättigheter. Det som behöver bli bättre är arbetet med att systematiskt följa upp och utvärdera de insatser som görs av myndigheter och organisationer. Det är en fråga om att skapa rättstrygghet och rättvisa för alla brottsutsatta, oavsett var de bor eller vilket språk de talar, menar Anders Alenskär.

– Stödet till brottsoffer ska hålla hög kvalitet i hela landet. Med mer kunskapsbaserade underlag går det att fatta välgrundade beslut om vilka insatser som behövs och vilka ändringar i lagstiftningen som är nödvändiga för att bättre möta brottsutsattas behov, säger han.

Informationsinsatser till särskilt utsatta

Regeringen ger även Brottsoffermyndigheten i uppdrag att genomföra riktade informationsinsatser till personer i särskilt utsatt situation. Det handlar framförallt om att nå barn och unga och personer som utsatts för hedersrelaterat förtryck med information om deras rättigheter och var de kan få stöd. Brottsoffermyndigheten har tidigare genomfört större riktade insatser till dessa grupper med bland annat webbplatsen Jag vill veta, som riktar sig till barn och unga, och information och kampanjer om hedersrelaterad brottslighet.

 – Alla brottsoffer ska få information om vad som är brottsligt, vilka rättigheter de har och var de kan få hjälp och stöd om de behöver. Det finns ett fortsatt stort behov av att informera de särskilt utsatta grupperna, och riktade insatser med anpassade budskap är ett effektivt sätt att nå fram, säger Anders Alenskär.

Mer information: