Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet
Diarienummer: A2023/01688

Ut ur utsatthet (SOU 2023:97)

Brottsoffermyndigheten, som i stort ser positivt på utredningen, har som övergripande mål att främja brottsoffers rättigheter samt att uppmärksamma deras behov och intressen. Mot denna bakgrund vill vi framhålla följande angående ersättningsmöjligheterna.

Det är Brottsoffermyndighetens uppfattning att det är av stor vikt för den enskilde samt för förtroendet för rättsväsendet att rättsprocessen, inklusive indrivning av ersättning, fungerar väl för att en person ska kunna lämna en situation av utsatthet. Det är också av betydelse för Sveriges efterlevnad av internationella åtaganden där både barn och vuxnas rätt att söka ersättning för skador på grund av brott ingår. Brottsoffermyndigheten önskar av den anledningen att ärendets fortsatta beredningen adresserar även dessa frågor.

En rättsprocess genom vilken anspråk på ersättning kan läggas fram har en upprättelsefunktion för brottsutsatta. Upprättelsen är i sin tur relevant för de övriga vård-, skydds- och stödinsatserna. Det går inte heller att bortse från att målgruppens ekonomiska situation genomgående lyfts som ett av hindren mot att lämna exploateringen bakom sig. Skadestånd eller brottsskadeersättning är inte avsedd att ersätta en försörjning men bör beaktas för att tillvarata målgruppens rättigheter fullt ut på ett sätt som innebär förståelse för gruppens ekonomiska utsatthet. Att brottsoffer går miste om sin rätt till ersättning kan minska förtroendet för rättsväsendet och benägenheten att anmäla brott.

Mot bakgrund av detta anser Brottsoffermyndigheten att riktlinjer bör utformas för säkerställa att brottsoffer i sitt möte med den föreslagna samordnaren och övriga myndigheter får tillräckligt stöd även i dessa frågor.