Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: 7962/2022

Straffansvar för psykiskt våld (Ds 2022:18)

Brottsoffermyndigheten tillstyrker de förslag som lämnas i promemorian.

Förslagen innebär en viktig signal till brottsoffer och allmänheten i övrigt att psykiskt våld är oacceptabelt.

Brottsoffermyndigheten erinrar om att ett genomförande av de förslag som lämnas i promemorian, utöver de uppräknade aktörerna, även torde påverka Brottsoffermyndigheten och Kronofogden avseende hantering av ersättningsfrågor till följd av ökat antal fällande domar.